Доставки - 156124-2020

Submission deadline has been amended by:  213342-2020
01/04/2020    S65

България-София: Система за наблюдение на замърсяването

2020/S 065-156124

Обявление за поръчка – комунални услуги

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Представляващият „Булгартрансгаз“ ЕАД — изпълнителен директор
Национален регистрационен номер: 175203478
Пощенски адрес: ж.к. „Люлин 2“, бул. „Панчо Владигеров“ № 66
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1336
Държава: България
Лице за контакт: Весела Русева
Електронна поща: vruseva@bulgartransgaz.bg
Телефон: +359 29396415
Факс: +359 29250063

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.bulgartransgaz.bg

Адрес на профила на купувача: http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions-c1.html

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions/dostavka_montaj_i_puskane_v_eksploataciya_na_sistemi_za_postoyanen_monitoring_na_kompresorni_stancii_-4368-c1-0-1.html
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.6)Основна дейност
Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на системи за постоянен мониторинг на компресорни станции за пропуски на газ

Референтен номер: 200-055
II.1.2)Основен CPV код
38344000 Система за наблюдение на замърсяването
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на поръчката включва доставка, монтаж и пускане в експлоатация на пет системи за дистанционно откриване на пропуски на метан в атмосферния въздух, обхващащи всички подземни и надземни съоръжения и тръбопроводна обвръзка на територия на технологичните площадки на компресорни станции (КС) „Странджа“, „Лозенец“, „Ихтиман“, „Петрич“ и „Кардам 2“, осигуряващи откриване на пропуски на природен газ, при различни атмосферни условия, които са типични за съответния регион на КС, както и изготвяне на работни технологични схеми за монтажа на доставените системи. Подробна информация е представена в документацията за участие в процедурата.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
38344000 Система за наблюдение на замърсяването
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG343 Ямбол
код NUTS: BG412 София
код NUTS: BG413 Благоевград
код NUTS: BG332 Добрич
Основно място на изпълнение:

КС „Странджа“, с. Горска Поляна, община Болярово, КС „Лозенец“, с. Лозенец, община Стралджа, КС „Ихтиман“, с. Стамболово, област Софийска; КС „Петрич“, землище на с. Рупите, община Петрич, КС „Кардам 2“, землище на с. Йовково

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на поръчката включва доставка, монтаж и пускане в експлоатация на пет системи за дистанционно откриване на пропуски на метан в атмосферния въздух, обхващащи всички подземни и надземни съоръжения и тръбопроводна обвръзка на територия на технологичните площадки на компресорни станции (КС) „Странджа“, „Лозенец“, „Ихтиман“, „Петрич“ и „Кардам 2“, осигуряващи откриване на пропуски на природен газ, при различни атмосферни условия, които са типични за съответния регион на КС, както и изготвяне на работни технологични схеми за монтажа на доставените системи. Подробна информация е представена в документацията за участие в процедурата.

Офертите се изискват с цел покупка.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 000 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 180
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Срокът в т. II.2.7) представлява сбор от сроковете за извършване на доставките и дейностите по т. 1.1.1 от проекта на договор и извършване на дейностите по т. 1.1.2 от проекта на договора.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Няма

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Няма

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Няма

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 3 години от датата на подаване на офертата във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗОП. Преди сключване на договора съответствието с поставения критерий за подбор, в т.ч. минималното изискване, се доказва съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП чрез представяне на списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка.

2. Участникът да разполага с персонал с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката. По отношение на изискванията на т. 2 участниците в процедурата следва сами да преценяват дали за изпълнението на обществената поръчка ще им е нужно позоваването на трето лице или не. В случай че в част II, раздел В от еЕЕДОП е посочено с отбелязване „не“, че участникът няма да използва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, касаещи наличието на персонал с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, е достатъчно участникът само да представи изискуемата информация за персонала, който ще участва в изпълнението на обществената поръчка, като съответните лица не са считат за трети лица по смисъла на чл. 65 от ЗОП, поради което не следва да попълват и представят отделни еЕЕДОП, дори и за лицата по граждански договори. Преди сключване на договора съответствието с поставения критерий, в т.ч. минималните изисквания за допустимост, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП се доказва съгласно чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП чрез представяне на списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, в който се посочва професионалната компетентност на лицата, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата, в т. ч. конкретните дейности, в които специалистът е участвал. При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималните изисквания по т. 1 и т. 2 чрез попълване на изискуемата информация в съответното поле от част ІV, раздел В „Технически и професионални способности“ на еЕЕДОП.

3. Участникът да прилага система за управление на качеството във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 10 от ЗОП. При подаване на оферта участниците декларират съответствието по т. 3 чрез посочване в съответното поле от част IV, раздел Г „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ на еЕЕДОП. Преди сключване на договора съответствието с поставения критерий за подбор се доказва чрез представяне на заверено копие на валиден сертификат, който удостоверява съответствието на участника със стандарт за управление на качеството EN ISO 9001 или еквивалентен, издаден на името на участника, и със съответния обхват. Сертификатите трябва да са издадени от независими лица съгласно чл. 64, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 64, ал. 3 от ЗОП, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор по т. 1, т. 2 и т. 3, в т.ч. и минималните изисквания, се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него. Документите, чрез които се доказва съответствието с критериите за подбор, се представят само от участника, избран за изпълнител, при сключване на договор съгласно условията, посочени в раздел „Изисквания за сключване и изпълнение на договор“ от указанията за подготовка на оферта.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Минимални изисквания за допустимост по отношение на технически и професионални способности на участниците, поставени от възложителя на основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП:

1. Във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗОП:

Участникът да е изпълнил минимум 1 дейност, идентична или сходна с тази на поръчката, за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата. Под „дейност, сходна с предмета и обема на поръчката“ се разбира извършена доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване за дистанционно откриване на пропуски на метан в атмосферния въздух на индустриални инсталации или промишлени обекти.

2. Във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП:

Участникът трябва да разполага с персонал, който ще използва за извършване на услугите, свързани с предмета на поръчката, а именно: минимум 1 специалист със следната професионална компетентност:за извършване на дейностите по монтаж на системите за пропуски на газ, с наличието на умения, усвоени в процеса на упражняване на длъжност или позиция във връзка с извършване на монтаж на системи за пропуски на газ — участие в минимум 1 монтаж на система за пропуски на газ, работеща в пожароопасна и/или взривоопасна среда с посочване на конкретната дейност.

3. Във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 10 от ЗОП:

Участникът да прилага система за управление на качеството съгласно изискванията на EN ISO 9001 или еквивалентен с обхват монтаж на системи за откриване на пропуски на газ или монтажни дейности в индустриални инсталации и/или промишлени обекти.

III.1.4)Обективни правила и критерии за участие
Списък и кратко описание на правила и критерии:

Участниците в проце. следва да отгов. на изискв. на чл. 10, ал. 1 от ЗОП.

За участниците/участниците в обединение/подизпълнителите и/или трети лица в процедурата не следва да са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, чл. 3, т. 8 и чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, освен ако не са налице обстоятелствата по чл. 4 от същия закон, чл. 107 от ЗОП и чл. 69, ал. 1 и 2 във вр. с чл. 6, ал. 1, т. 40 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за когото са налице горепосочените обстоятелства.

Участниците задължително следва да представят ЕЕДОП в ел.н вид съгл. чл. 67, ал. 4 от ЗОП и Методическо указание на Агенцията по обществени поръчки от 2.03.2018 г.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.1.6)Изискуеми депозити и гаранции:

Възложителят предвижда гаранция, която обезпечава авансово предоставените средства по т. 3.3.1.1 от проекта на договора, като изискванията и условията са посочени в т. 3.3.2 до 3.3.4 от проекта на договора. Гаранцията се представя под формата на депозит на парична сума, банкова гаранция или застраховка за срок на валидност 1 (един) месец след след изпълнение на дейностите по т. 1.1.2. от проекта на договора.

III.1.7)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

Финансирането се извършва от „Булгартрансгаз“ ЕАД със собствени средства. Възложителят заплаща дължимото възнаграждение съгласно условията и срока, посочени в т. 3.3 от проекта на договор, а плащанията към подизпълнители — съгласно т. 11.7 от проекта на договор от документацията за участие.

III.1.8)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 04/05/2020
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 4 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 05/05/2020
Местно време: 14:00
Място:

Централно управление на „Булгартрансгаз“ ЕАД с адрес гр. София 1336, бул. „Панчо Владигеров“ № 66

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП, желаещи да присъстват при отварянето на офертите, следва да представят документите, посочени в т. VI.3) „Допълнителна информация“ от настоящото обявление.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

1. В случай на несъответствие между общата цена за изпълнение предмета на поръчката, изписана цифром и словом, за валидна се приема посочената словом, като същата се оповестява от комисията за провеждане на процедурата на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП. В случай че бъде открито такова несъответствие, участникът следва да приведе общата цена и единичните цени, изписани цифром, с общата цена на офертата, изписана словом, в определен от комисията срок.

При несъответствие между предложените единични цени и обща цена валидна ще бъде общата цена на офертата, изписана словом, и в случай че бъде открито такова несъответствие, участникът следва да приведе единичните цени в съответствие с общата цена на офертата, изписана словом, в определен от комисията срок.

2. Лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП, желаещи да присъстват при отварянето на офертите, следва да представят:

— за участници — представляващ/и участника, представят документ за самоличност, копие на актуално състояние на участника (отнася се за чуждестранни участници) или копие от договор за обединение при участник обединение или документ, в който се посочва представляващият. Чуждестранните участници представят документите и в превод на български език,

— за упълномощени представители на участниците — документ за самоличност, пълномощно, копие на актуалното състояние на участника (отнася се за чуждестранни участници) или копие от договор за обединение при участник обединение или документ, в който се посочва представляващият. Чуждестранните участници представят документите и в превод на български език,

— за представителите на средствата за масово осведомяване — документ за самоличност, служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
27/03/2020