Usluge - 156171-2014

Prikaži smanjeni prikaz

10/05/2014    S90

Belgija-Bruxelles: Godišnji pregled inventara stakleničkih plinova država članica u okviru Odluke o zajedničkom naporu u 2015.

2014/S 090-156171

Poziv na nadmetanje

Usluge

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv: Europska komisija, Opća uprava za okoliš i Opća uprava za klimatsku akciju, SRD.2 — Financije
Poštanska adresa: BU 9, 01/005
Mjesto: Bruxelles
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
Na pažnju (osoba za kontakt): Jedinica za tržišta
E-pošta: clima-tenders@ec.europa.eu
Telefon: +32 22960008

Internetska adresa(e):

Glavna adresa javnog naručitelja: http://ec.europa.eu/clima/tenders/tenders_en.htm

Elektronički pristup podacima: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=497

Daljnje podatke daje:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.3)Glavna djelatnost
Okoliš
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Godišnji pregled inventara stakleničkih plinova država članica u okviru Odluke o zajedničkom naporu u 2015.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Usluge
Kategorija usluge br. 12: Arhitektonske usluge; inženjerske usluge i integrirane inženjerske usluge; prostorno planiranje i usluge krajobraznog inženjeringa; srodne znanstvene i tehničke savjetodavne usluge; usluge tehničkog ispitivanja i analize
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: „Extra muros”.
NUTS kod
II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Ova obavijest (poziv) uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Podrška godišnjem pregledu inventara stakleničkih plinova država članica u okviru Odluke o zajedničkom naporu u 2015.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

90700000 Usluge u području zaštite okoliša

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:

Jedinstveni ugovor. Napominjemo da je u prethodnoj informacijskoj obavijesti 2014/S 37-060303 od 21.2.2014. indikativni proračun iznosio 400 000 EUR.

Procijenjeni troškovi bez PDV-a:
Raspon: od 320 000 do 400 000 EUR
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Trajanje u mjesecima: 15 (od sklapanja ugovora)

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
Molimo pogledajte dokumentaciju za nadmetanje. Vidi članak 1.4 modela ugovora.
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
Molimo pogledajte dokumentaciju za nadmetanje. Vidi pod točkama 1.3 i 1.4 uputa za nadmetanje.
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Molimo pogledajte dokumentaciju za nadmetanje. Vidi pod točkama 1.1 i 1.6 uputa za nadmetanje.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Pogledajte dokumentaciju za nadmetanje. Vidi pod točkom 2.3.1 uputa za nadmetanje.
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
Pogledajte dokumentaciju za nadmetanje — vidi pod točkom 2.3.2. uputa za nadmetanje.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
Izvršenje usluge ograničeno je za određenu profesiju: ne
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge
Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga: da

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Ekonomski najpovoljnija ponuda u odnosu na kriterije koji su navedeni u dokumentaciji za nadmetanje, pozivu na dostavu ponuda ili na pregovaranje ili u opisnoj dokumentaciji
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
CLIMA.C.1/SER/2014/0005.
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor

Prethodna (informacijska) obavijest

Broj objave u SLEU: 2014/S 37-060303 od 21.2.2014

IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
23.6.2014 - 16:00
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
Bilo koji službeni jezik EU
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 9 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 4.7.2014 - 10:30

Mjesto:

avenue de Beaulieu 5, 1160 Bruxelles, BELGIJA.

Osobe ovlaštene sudjelovati na javnom otvaranju ponuda: da

Dodatne informacije o ovlaštenim predstavnicima naručitelja i javnom otvaranju ponuda: 1 predstavnik po ponuditelju (s dokazom identiteta) može prisustvovati otvaranju ponuda (besplatno). Molimo da unaprijed obavijestite clima-tenders@ec.europa.eu o imenu predstavnika koji će prisustvovati otvaranju ponuda.

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci
U skladu s člankom 134. stavkom 1. točkom (f) pravila primjene Financijske uredbe br. 966/2012 od 25.10.2012., u razdoblju od 3 godine nakon sklapanja osnovnog ugovora, javni naručitelj može na temelju izvanrednog pregovaračkog postupka (bez prethodne objave poziva na nadmetanje) provesti javnu nabavu dodatnih usluga koje se sastoje od ponavljanja sličnih usluga (do iznosa od najviše 50 % vrijednosti osnovnog ugovora) povjerenih gospodarskom subjektu s kojim je isti javni naručitelj sklopio osnovni ugovor.
Upute za nadmetanje i povezani dokumenti za ovaj poziv na nadmetanje mogu se preuzeti s poveznice e-tendering koja je navedena u odjeljku I.1.:
Navedene specifikacije natječaja mogu sadržavati dopunu/ispravak ili „Pitanja i odgovore”. U tom će slučaju te informacije biti objavljene najkasnije 5 radnih dana prije isteka roka za dostavu ponuda. Stoga ste pozivani da redovito posjećujete navedenu stranicu. Dokumentacija će biti vidljiva i dostupna za preuzimanje, ali ako se „prijavite” za natječaj jednostavnim unosom svoje adrese e-pošte i lozinke, bit ćete automatski obaviješteni o svim objavljenim promjenama (dodatna dokumentacija, postavljena pitanja i odgovori itd.).
Komisija neće biti odgovorna ako ponuditelji ne zapaze dodatne informacije prije podnošenja svojih ponuda.
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Podnošenje žalbe
Detaljnji podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: U roku od 2 mjeseca od slanja obavijesti podnositelju žalbe, a u slučaju izostanka obavijesti, od dana primanja dotičnih okolnosti na znanje. Podnošenjem žalbe Europskom ombudsmanu ovo se razdoblje ne obustavlja i ne otvara se novo razdoblje za podnošenje žalbi.
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.5)Datum slanja ove objave:
30.4.2014