Diensten - 156171-2014

Beknopt weergeven

10/05/2014    S90

België-Brussel: Jaarlijkse herziening van de broeikasgasinventarissen van lidstaten in het kader van de Beschikking inzake de verdeling van de inspanning in 2015

2014/S 090-156171

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Europese Commissie, directoraten-generaal Milieu/Klimaat, SRD.2 — Financiën
Postadres: BU 9, 01/005
Plaats: Brussel
Postcode: 1049
Land: België
Ter attentie van: Marktteam
E-mail: clima-tenders@ec.europa.eu
Telefoon: +32 22960008

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://ec.europa.eu/clima/tenders/tenders_en.htm

Elektronische toegang tot informatie : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=497

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

I.2)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.3)Hoofdactiviteit
Milieu
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Jaarlijkse herziening van de broeikasgasinventarissen van lidstaten in het kader van de Beschikking inzake de verdeling van de inspanning in 2015.
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Diensten
Dienstencategorie nr 12: Bouwkundige diensten; technische en geïntegreerde technische diensten; diensten van stedenbouw en landschapsarchitectuur; diensten voor aanverwante technische en wetenschappelijke advisering; diensten voor het uitvoeren van technische proeven en analyses
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: „extra muros”.
NUTS-code
II.1.3)Inlichtingen over de overheidsopdracht, de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS)
De aankondiging betreft een overheidsopdracht
II.1.4)Inlichtingen over de raamovereenkomst
II.1.5)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
Bijstand bij de jaarlijkse herziening van de broeikasgasinventarissen van lidstaten in 2015 in het kader van de Beschikking inzake de verdeling van de inspanning.
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

90700000 Milieuzorgdiensten

II.1.7)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
II.1.8)Percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.9)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2)Hoeveelheid of omvang van de opdracht
II.2.1)Totale hoeveelheid of omvang:

Enkelvoudige opdracht. Gelieve op te merken dat in vooraankondiging 2014/S 37-060303 van 21.2.2014 een indicatieve begroting was opgegeven van 400 000 EUR.

Geraamde waarde zonder btw:
Tussen 320 000 en 400 000 EUR
II.2.2)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.3)Inlichtingen over verlengingen
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.3)Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de opdracht
Periode in maanden: 15 (vanaf de gunning van de opdracht)

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.1.1)Verlangde borgsommen en waarborgen:
III.1.2)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
Zie de aanbestedingsstukken. Zie artikel 1.4 van de ontwerpovereenkomst.
III.1.3)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
Zie de aanbestedingsstukken. Zie punten 1.3 en 1.4 van de aanbestedingsstukken.
III.1.4)Ander bijzondere voorwaarden
De uitvoering van de opdracht is aan bepaalde voorwaarden onderworpen: neen
III.2)Voorwaarden voor deelneming
III.2.1)Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: zie de aanbestedingsstukken. Zie punten 1.1 en 1.6 van de aanbestedingsstukken.
III.2.2)Economische en financiële draagkracht
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: zie de aanbestedingsstukken. Zie punt 2.3.1 van de aanbestedingsstukken.
III.2.3)Vakbekwaamheid
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:
zie de aanbestedingsstukken — punt 2.3.2 van de aanbestedingsstukken.
III.2.4)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.3)Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening
III.3.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden: neen
III.3.2)Met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht belast personeel
Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast: ja

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Openbaar
IV.1.2)Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te schrijven of deel te nemen
IV.1.3)Beperking van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
CLIMA.C.1/SER/2014/0005.
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht

Vooraankondiging

Nummer van de aankondiging in het PBEU: 2014/S 37-060303 van 21.2.2014

IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
Tegen betaling verkrijgbare documenten: neen
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
23.6.2014 - 16:00
IV.3.5)Datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Elke officiële EU-taal
IV.3.7)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Periode in maanden: 9 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijvingen)
IV.3.8)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 4.7.2014 - 10:30

Plaats:

avenue de Beaulieu 5, 1160 Brussel, BELGIË.

Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen: ja

Extra inlichtingen over toegelaten personen en openingsprocedure: 1 vertegenwoordiger per inschrijver (met identiteitsbewijs) mag de opening van de inschrijvingen bijwonen (geen onkostenvergoeding). Gelieve vóór de opening een mail te sturen naar clima-tenders@ec.europa.eu met vermelding van de naam van de deelnemer.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
VI.3)Nadere inlichtingen
Overeenkomstig artikel 134, lid 1, onder f), van de uitvoeringsvoorschriften van Financieel Reglement nr. 966/2012 van 25.10.2012, kan de aanbestedende dienst, gedurende een periode van 3 jaar na de sluiting van de initiële overeenkomst, gebruikmaken van de buitengewone onderhandelingsprocedure voor aanvullende diensten (zonder voorafgaande bekendmaking van een aankondiging van een opdracht), bestaande uit de herhaling van soortgelijke diensten (voor maximaal 50 % van de oorspronkelijke waarde van de opdracht) die door dezelfde aanbestedende dienst worden toevertrouwd aan de ondernemer aan wie de initiële opdracht is gegund.
De aanbestedingsstukken en aanverwante documenten voor deze oproep kunnen worden gedownload van het internetadres voor e-tendering vermeld in I.1:
deze aanbestedingsstukken kunnen worden aangevuld door een addendum/rectificatie of „Vragen & antwoorden”. In dat geval wordt de informatie uiterlijk 5 werkdagen vóór de uiterste datum voor de indiening van de inschrijvingen bekendgemaakt. U wordt dan ook verzocht deze site regelmatig te raadplegen. De documenten kunnen worden geraadpleegd en gedownload, maar indien u zich voor de oproep „registreert” door gewoon uw e-mailadres en wachtwoord in te voegen, wordt u automatisch op de hoogte gebracht van alle wijzigingen die kunnen worden bekendgemaakt (aanvullende documenten, antwoorden op gestelde vragen enz.).
De Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld als inschrijvers bij het indienen van hun inschrijving geen kennis hebben genomen van deze aanvullende inlichtingen.
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming: Gerecht
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxemburg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Instellen van beroep
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep: binnen 2 maanden na de kennisgeving aan de klager of, bij ontbreken daarvan, binnen 2 maanden na de dag waarop het de klager bekend werd. Een klacht bij de Europese Ombudsman leidt niet tot een opschorting van die periode, noch tot de opening van een nieuwe periode voor het instellen van een beroep.
VI.4.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
30.4.2014