Leveringen - 15618-2018

13/01/2018    S9    - - Leveringen - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Polen-Wołów: Vlees

2018/S 009-015618

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Zakład Karny w Wołowie
ul. Więzienna 6
Wołów
56-100
Polen
Telefoon: +48 713758100
E-mail: wojciech.warczyglowa@sw.gov.pl
Fax: +48 713758200
NUTS-code: PL518

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.sw.gov.pl

I.1)Naam en adressen
Zakład Karny w Wołowie
ul. Więzienna 6
Wołów
56-100
Polen
Telefoon: +48 713758100
E-mail: wojciech.warczyglowa@sw.gov.pl
Fax: +48 713758200
NUTS-code: PL518

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.sw.gov.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Zakład Karny
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawy mięsa wołowego, wieprzowego, drobiowego, podrobów i wędlin wieprzowo – wołowych i drobiowych.

Referentienummer: DKW.2232.06.2017
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15110000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia są dostawy mięsa wołowego, wieprzowego, drobiowego, podrobów i wędlin wieprzowo – wołowych i drobiowych na rzecz Zakładu Karnego w Głogowie oraz Zakładu Karnego w Wołowie w ilościach i asortymentach podanych wg Części I, II i III - załączniki nr 1, 2 i 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, znak sprawy DKW.2232.06.2017.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 656 226.50 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Mięsa wołowe, wieprzowe i podroby

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15110000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL518
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zakład Karny Wołów, ul. Więzienna 6, 56-100 Wołów.

Zakład Karny Głogów, ul. Lipowa 21, 67-200 Głogów.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawy mięsa wołowego, wieprzowego i podrobów.

Część I:

1. Mięso wołowe gulaszowe – 15600 kg,

2. Mięso wieprzowe klasa A – 13000 kg,

3. Łopatka wieprzowa z kością – 500 kg,

4. Serca wieprzowe – 500 kg,

5. Wątroba wieprzowa – 720 kg,

6. Kaszanka jęczmienna – 4800 kg,

7. Salceson włoski – 3150 kg,

8. Pasztetowa – 2650 kg

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Mięsa i wędliny drobiowe

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15112000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL518
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zakład Karny Wołów, ul. Więzienna, 56-100 Wołów.

Zakład Karny Głogów, ul. Lipowa 21, 67-200 Głogów.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawy mięsa i wędlin drobiowych.

Część II:

1. Mięso drobiowe - udo z kurczaka – 2150 kg,

2. Mięso drobiowe - filet z piersi kurczaka – 1300 kg,

3. Mięso drobiowe gulaszowe z indyka – 2800 kg,

4. Parówki cienkie drobiowe – 4100 kg,

5. Mielonka drobiowa – blok drobiowy z indyka – 5000 kg,

6. Kiełbasa drobiowa złota – 2200 kg,

7. Szynka drobiowa – 2500 kg,

8. Polędwica drobiowa - 2000 kg,

9. Kiełbasa biała parzona drobiowa – 2500 kg,

10. Kiełbasa mortadela z indyka – 4500 kg.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Wędliny wieprzowo - wołowe

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15131130
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL518
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zakład Karny Wołów, ul. Więzienna 6, 56-100 Wołów.

Zakład Karny Głogów, ul. Lipowa 21, 67-200 Głogów.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawy wędlin wieprzowo-wołowych.

Część III:

1. Kiełbasa parówkowa – 3600 kg,

2. Kiełbasa mortadela – 3600 kg,

3. Kiełbasa zwyczajna – 4100 kg,

4. Kiełbasa jarmarczna – 3900 kg,

5. Kiełbasa biała parzona – 1600 kg,

6. Kiełbasa podwawelska – 2100 kg,

7. Kiełbasa śląska – 2100 kg,

8. Kiełbasa żywiecka – 1900 kg,

9. Kiełbasa szynkowa – 1900 kg,

10. Kiełbasa litewska – 4400 kg,

11. Parówki cienkie cielęce – 2500 kg,

12. Metka cebulowa – 3000 kg

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 193-395624
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: Część I
Benaming:

Dostawy mięsa wołowego, wieprzowego i podrobów

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/12/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Wędzonka Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
ul. Słowackiego 100
Myślenice
32-400
Polen
Telefoon: +48 122721495
E-mail: przetargi@wedzonka.com
Fax: +48 122741294
NUTS-code: PL41
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 336 862.05 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 343 346.33 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: Część II
Benaming:

Dostawy mięsa i wędlin drobiowych

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/12/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Rzeźnictwo Wędliniarstwo Tomasz Lubik
Góra 46
Sieraków
64-410
Polen
Telefoon: +48 612952864
E-mail: biuro.lubik@poczta.onet.pl
Fax: +48 612952864
NUTS-code: PL41
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 201 925.50 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 172 336.50 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: Część III
Benaming:

Dostawy wędlin wieprzowo - wołowych

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/12/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Rzeźnictwo Wędliniarstwo Tomasz Lubik
Góra 46
Sieraków
64-410
Polen
Telefoon: +48 612952864
E-mail: biuro.lubik@poczta.onet.pl
Fax: +48 612952864
NUTS-code: PL41
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 195 205.50 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 173 355.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Urząd Zamówień Publicznych
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internetadres: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w rozdziale VI ustawy: odwołanie i skarga.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on się zapoznać jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Urząd Zamówień Publicznych
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internetadres: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/01/2018