Usługi - 15628-2017

17/01/2017    S11    Agencje - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Belgia-Bruksela: 16.CAT.OP.078 — Architektura docelowa i wymagania systemowe na potrzeby zwiększonej orientacji sytuacyjnej w cyberprzestrzeni

2017/S 011-015628

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejska Agencja Obrony (EDA)
Adres pocztowy: rue des Drapiers 17–23
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Kod pocztowy: 1050
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: Procurement and Contract Unit
E-mail: procurement@eda.europa.eu
Faks: +32 25042975

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.eda.europa.eu

Adres profilu nabywcy: http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Obrona

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

16.CAT.OP.078 — Architektura docelowa i wymagania systemowe na potrzeby zwiększonej orientacji sytuacyjnej w cyberprzestrzeni

Numer referencyjny: 16.CAT.OP.078.
II.1.2)Główny kod CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Oczekiwanym rezultatem jest specjalistyczna pomoc techniczna wraz ze sprawozdaniami dotyczącymi badań i technologii oraz analizy zakupów zawierającymi treść mogącą uzupełniać produkty w zakresie orientacji sytuacyjnej w cyberprzestrzeni (CySAP). Celem przedmiotowych sprawozdań jest poprawa jakości produktów w ramach projektu zgodnie z pracami uzgodnionymi przez uczestniczące państwa członkowskie.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 400 000.00 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
75220000 Usługi w zakresie obrony
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

miejsce wykonania: siedziba wykonawcy i siedziba EDA lub każde inne miejsce podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zob. dokumentacja przetargowa dostępna pod adresem platformy elektronicznych zamówień publicznych (eTendering) podanym w pkt I.3 ogłoszenia o zamówieniu.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: zob. specyfikacja istotnych warunków zamówienia / Waga: 70
Cena - Waga: 30
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 166-298472
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 16.CAT.OP.078
Nazwa:

16.CAT.OP.078 — Architektura docelowa i wymagania systemowe na potrzeby zwiększonej orientacji sytuacyjnej w cyberprzestrzeni

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
21/12/2016
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: konsorcjum Indra Sistemas i Leonardo
Miejscowość: Torrejón de Ardoz (Madrid)
Kod NUTS: ES3 COMUNIDAD DE MADRID
Państwo: Hiszpania
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: konsorcjum Indra Sistemas i Leonardo
Miejscowość: Torrejón de Ardoz (Madrid)
Kod NUTS: ES30 Comunidad de Madrid
Państwo: Hiszpania
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 400 000.00 EUR
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 400 000.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100

Adres internetowy: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/01/2017