Leveringen - 15660-2018

13/01/2018    S9    - - Leveringen - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Polen-Zamość: Elektriciteit, verwarming, zonne- en kernenergie

2018/S 009-015660

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Miasto Zamość
Rynek Wielki 13
Zamość
22-400
Polen
Contactpersoon: Małgorzata Strzępek, Marta Trych
Telefoon: +48 846772337
E-mail: zamowienia@zamosc.pl
Fax: +48 846393054
NUTS-code: PL812

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bip.zamosc.um.gov.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa energii elektrycznej dla Miasta Zamość na potrzeby miejskiej infrastruktury technicznej – oświetlenie drogowe, parkowe i iluminacja obiektów.

Referentienummer: IM-ZP.272.36.2017.MS
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09300000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla Miasta Zamość na potrzeby miejskiej

infrastruktury technicznej – oświetlenie drogowe, parkowe i iluminacja obiektów.

2. Zamawiający prognozuje zakup energii elektrycznej w ilości 5 700 000 kWh w okresie realizacji umowy do

202 punktów poboru i pomiaru energii elektrycznej oświetlenia ulicznego.

3. Warunki realizacji zamówienia zostały określone w umowie, której projekt stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach nr 10 i 11 do SIWZ, które będą

stanowić integralną część umowy po jej zawarciu.

5. Miejsce wykonywania dostawy: Polska, Województwo Lubelskie, Gmina Miejska Zamość, obręb miasto

Zamość.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 140 000.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL812
Voornaamste plaats van uitvoering:

Polska, Województwo Lubelskie, Gmina Miejska Zamość, obręb miasto Zamość.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla Miasta Zamość na potrzeby miejskiej

infrastruktury technicznej – oświetlenie drogowe, parkowe i iluminacja obiektów.

2. Zamawiający prognozuje zakup energii elektrycznej w ilości 5 700 000 kWh w okresie realizacji umowy do

202 punktów poboru i pomiaru energii elektrycznej oświetlenia ulicznego.

3. Warunki realizacji zamówienia zostały określone w umowie, której projekt stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach nr 10 i 11 do SIWZ, które będą

stanowić integralną część umowy po jej zawarciu.

5. Miejsce wykonywania dostawy: Polska, Województwo Lubelskie, Gmina Miejska Zamość, obręb miasto

Zamość.

6. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy

Prawo zamówień publicznych, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, którego celem jest

częściowa wymiana oraz zwiększenie ilości punktów poboru oraz zwiększenie bieżących dostaw energii

elektrycznej. Całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia

w ramach tego zamówienia Zamawiający przewiduje rozszerzenie zakresu rzeczowego, zwiększenie liczby

punktów poboru, wymienionych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, przy czym zwiększenie ilości

punktów poboru nie może przekroczyć 15 % punktów poboru wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu

zamówienia.

7. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp, określa załącznik nr 10 do SIWZ – Opis

Przedmiotu Zamówienia.

8. Termin wykonania dostawy energii, o którym mowa w pkt II.2.7) ogłoszenia: od dnia 1.2.2018 r. lub

od dnia podpisania umowy, jeśli termin ten będzie późniejszy, jednak nie wcześniej, niż po skutecznym

rozwiązaniu umowy, na podstawie której dotychczas Zamawiający kupował energię elektryczną oraz

skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy u lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego

PGE Dystrybucja S.A.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 213-442121
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Dostawa energii elektrycznej dla Miasta Zamość na potrzeby miejskiej infrastruktury technicznej – oświetlenie drogowe, parkowe i iluminacja obiektów

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/01/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
PGE Obrót Spółka Akcyjna
ul. 8-go Marca 6
Rzeszów
35-959
Polen
NUTS-code: PL823
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 399 850.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 140 000.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
02-676
Warszawa
ul. Postępu 17a
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Wykonawcom oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzonej odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób,

b) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia - w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej,

c) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Szczegółowe regulacje prawne dotyczące wnoszenia odwołania zawiera:

a) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.12.2016 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2017 r. poz. 47 z późn. zm.),

b) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20.12.2016 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (tekst jedn. Dz.U.z 2017 r. poz. 14 z późn. zm).

9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1481) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/01/2018