Supplies - 156619-2021

30/03/2021    S62

Romania-Târgu Mureș: Disposable gloves

2021/S 062-156619

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Spitalul Clinic Judeţean Mureş
National registration number: 24014380
Postal address: Str. Bernady György nr. 6
Town: Târgu Mureș
NUTS code: RO125 Mureş
Postal code: 540072
Country: Romania
Contact person: Nicoleta Șandor
E-mail: achizitii_spitalms@yahoo.com
Telephone: +40 265230003
Fax: +40 365882554
Internet address(es):
Main address: www.spitaljudeteanmures.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100116499
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Acord-cadru furnizare materiale sanitare – mănuși de unică folosință (examinare) XS, S, M, L, fără talc

Reference number: 24014380_2020_PAAPD1152000
II.1.2)Main CPV code
18424300 Disposable gloves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Materiale sanitare – mănuși de unică folosință (examinare) XS, S, M, L, fără talc.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 14. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in a 11-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 2 030 000.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO125 Mureş
Main site or place of performance:

Spitalul Clinic Judetean Mures – conform locului de livrare mentionat pe formularul de comanda (magazia spitalului, Str. Gh. Doja nr. 89, Târgu Mureș).

II.2.4)Description of the procurement:

Mănuși de unică folosință (examinare) XS, S, M, L, fără talc. Cantitate estimata AC: minimum 400 000 buc.-maximum 3 500 000 buc.; cantitate estimata cct. ssc.: minimum 300 000 buc.-maximum 1 750 000 buc. Valoare est AC: mimimum 232 000,00-maximum 2 030 000,00 RON. Valoare est. contract subsecvent: minimum 174 000,00-maximum 1 015 000,00 RON.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termenul minim de livrare este de patru zile lucrătoare. Termenul maxim de livrare este de sase zile lucrătoare. / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Programul Operational Infrastructura Mare – POIM.

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Ofertantii, tertii sustinători si subcontractantii nu trebuie să se regăseasca in situatiile prevazute la art. 59-60, 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 cu modif. si complet. ulterioare. Modalitatea prin care poate fi demonstrate indeplinirea cerintei: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Declaratia privind neincadrarea in situatiile potential generatoare de conflict de interese va fi prezentată atat de ofertanți, cat si de terți susținători și subcontractanți. In cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de catre fiecare operator economic in parte. Odata cu depunerea DUAE se va prezenta acordul de asociere sau subcontractare (daca este cazul). Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele trei locuri în clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente pot fi:

(a) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii acestora;

(b) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, așa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

(c) dupa caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 cu modif. si complet. ulterioare, privind achizitiile publice;

(d) alte documente edificatoare, după caz.

Persoanele juridice/fizice straine, ce doresc a participa la procedura, vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara în care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca îndeplinirea obligatiilor restante cu privire la plata impozitelor si a asigurarilor sociale, la momentul prezentarii acestora.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt: conducerea spitalului:

— manager – dr. Ovidiu Gîrbovan;

— director financiar-contabil – ec. Negrea Ioana;

— director medical – dr. Ianosi Edith Simona;

— director de ingrijiri – as. Gafita Lates;

— sef Serviciu achizitii publice, contratare, aprovizionare – Kovacs Angela Daniela;

— Serviciul achizitii publice-contractare – Sandor Nicoleta Melania, Mirestean Niculina Liana

Grigore Camelia Cornelia;

— Compartiment juridic – Dobru Gabriela Daniela, Olar Lucia;

— Serviciul financiar contabilitate (viza CFP) – Suteu Ibolya, Moldovan Maria, Elena Mihaela Dumitru;

— as. Somesan Eniko;

— as. Marginean Maria.

1. Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitate prin care poate fi demonstrate indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele trei locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile din certificatul constatator trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestuia.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: esantioane, descrieri sau fotografii, cu certificate de autenticitate. Esantioane, descrieri sau fotografii ale produselor care urmeaza a fi livrate, a caror autenticitate trebuie certificate la solicitarea autoritatii contractante – conf. art. 179 lit. I) din L. 98/2016

Pentru contractele de achizitie de bunuri: certificate emise de organisme de control al calitatii. Certificat ISO 9001 privind standardele de asigurare a calitatii.

Minimum level(s) of standards possibly required:

In perioada de ofertare:completarea DUAE. Autoritatea contractanta va solicita prezentarea esantioanelor, descrierilor sau fortografiilor doar ofertantului clasati pe primele trei locuri, in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Se solicita prezentarea unor certificate, emise de organisme independente stabilite în Romania sau in alte state ale Uniunii Europene, prin care se atesta faptul ca operatorul economic are implementat un sistem de asigurare a calitatii din seria ISO 9001sau echivalent. Se permite prezentarea oricarui document prin care se sustine cerinta, de exemplu: un certificat emis de un organism de certificare sau alte documente care probeaza în mod concludent îndeplinirea cerintei: spre exemplu, proceduri/manuale de calitate, activitate procedurata etc. similare cu cele prevazute drept conditie pentru obtinerea unei certificari SR EN ISO 9001.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 3
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 04/05/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 04/09/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 04/05/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Pentru locul I. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea, in vederea departajarii ofertelor. Ofertele vor fi incarcate in SEAP pâna la un termen-limita clar stabilit (si comunicat ofertantilor) de autoritatea contractanta. Ofertantul cu pretul cel mai scazut va fi desemnat câstigator. În cazul în care si în urma reofertarii preturile ofertate sunt egale, atunci autoritatea contractanta va desemna câștigător ofertantul care, pănă la termenul-limită de depunere al ofertelor stabilit în anunțul de participare, a încărcat primul oferta financiară inițială (zi, oră, minut).

In situatia in care ofertantii clasati pe locul II, vor avea oferte egale de pret, li se vor solicita noi oferte de pret pt.departajare, ofertantul clasat pe locul I(loc superior) nefiind afectat in nicio forma, intrucat in solicitarea de departajare se mentioneaza in mod ferm si neechivoc locul II pentru care ei reoferteaza. În cazul în care si în urma reofertarii preturile ofertate sunt egale, atunci autoritatea contractanta va desemna câștigător ofertantul care, pănă la termenul-limită de depunere al ofertelor stabilit în anunțul de participare, a încărcat primul oferta financiară inițială (zi, oră, minut).

In situatia in care ofertantii clasati pe locul III, vor avea oferte egale de pret, li se vor solicita noi oferte de pret pt. departajare, ofertantul clasat pe locul II (loc superior) nefiind afectat in nicio forma, intrucat in solicitarea de departajare se mentioneaza in mod ferm si neechivoc locul III pentru care ei reoferteaza.

În cazul în care si în urma reofertarii preturile ofertate sunt egale, atunci autoritatea contractanta va desemna câștigător ofertantul care, pănă la termenul-limită de depunere al ofertelor stabilit în anunțul de participare, a încărcat primul oferta financiară inițială (zi, oră, minut).

In situatia in care ofertantii clasati pe locul III, vor avea oferte egale de pret, li se vor solicita noi oferte de pret pt. departajare, ofertantul clasat pe locul II (loc superior) nefiind afectat in nicio forma, intrucat in solicitarea de departajare se mentioneaza in mod ferm si neechivoc locul III pentru care ei reoferteaza.

Documentele vor fi incarcate in SEAP semnate cu semnatura electronica extinsa.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucureşti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Cf. L. 101/2016 Cf. L. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atrib. a contr. de achiz. publică, a contr. sect. și a contr. de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pt. org. și funcț. CNSC.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Spitalul Clinic Judeţean Mureş – Compartimentul contencios
Postal address: Str. Bernady György nr. 6
Town: Târgu Mureș
Postal code: 540072
Country: Romania
E-mail: secretariat@spitaljudeteanmures.ro
Telephone: +40 365882576
Fax: +40 265230001
Internet address: www.spitaljudeteanmures.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
25/03/2021