Leveringen - 15668-2018

13/01/2018    S9    - - Leveringen - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Frankrijk-Romainville: Bibliotheekboeken

2018/S 009-015668

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Ville de Romainville
000221930063900016
Direction de la Commande Publique
Romainville Cedex
93231
Frankrijk
Telefoon: +33 149209388
E-mail: achats.publics@ville-romainville.fr
NUTS-code: FR106

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ville-romainville.fr/

Adres van het kopersprofiel: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fournitures de livres et de documents pour la médiathèque de Romainville

Referentienummer: 217034
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
22113000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Fournitures de livres et de documents pour la médiathèque de Romainville avec 5 lots: édition générale pour la jeunesse. Textes pour les adultes, documentaires pour adultes et jeunesse bandes dessinées et mangas pour adulte et jeunesse documents multimédia.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 2 500.00 EUR / Hoogste offerte: 115 000.00 EUR meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 1 édition générale pour la jeunesse

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30230000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR106
Voornaamste plaats van uitvoering:

Romainville

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture de documents imprimés et numériques, CD livre, livre-jeux, comprenant les domaines suivants: albums, albums documentaires, contes, romans, poésie, en langue française et étrangère, toutes publications éditoriales de fiction destinées à la jeunesse et à destination du public adolescent et les publications sur la littérature jeunesse, y compris les petits éditeurs.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique de l'offre / Weging: 80
Kwaliteitscriterium - Naam: Délais de livraison / Weging: 10
Prijs - Weging: 10
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 2 textes pour les adultes

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
22110000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR106
Voornaamste plaats van uitvoering:

Romainville

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fournitures de documents imprimés et numériques, périodiques au numéro comprenant les romans, et la poésie «adultes» en langue française et étrangère, toutes publications éditoriales de fiction destinées aux adultes, y compris les petits éditeurs et les éditions en gros caractères, ainsi que les «arts de la scène», c'est-à-dire théâtre pour adulte et jeunesse, ouvrages sur le théâtre, la danse, le cirque.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeut technique de l'offre / Weging: 80
Kwaliteitscriterium - Naam: Délais de livraison / Weging: 10
Prijs - Weging: 10
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 3 documentaire pour les adultes et jeunesse

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
22110000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR106
Voornaamste plaats van uitvoering:

Romainville

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fournitures de documents imprimés et numériques, périodiques au numéro comprenant les domaines suivants: philosophie (y compris albums), religions et croyances, psychologie, société, langage, généralités et documents professionnels, sciences, techniques, littérature, loisirs, sports, arts (à l'exception des documents sur le théâtre, la danse et le cirque, objets du lot 2)), histoire, géographie, en langue française et étrangère, toutes publications éditoriales documentaires destinées aux adultes et à la jeunesse.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique de l'offre / Weging: 80
Kwaliteitscriterium - Naam: Délais de livraison / Weging: 10
Prijs - Weging: 10
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 4 bandes dessinées et mangas pour adultes et pour la jeunesse

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
22110000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR106
Voornaamste plaats van uitvoering:

Romainville

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fournitures de documents imprimés et numériques de bande dessinée (y compris les mangas, manhwa, comics et autres…) et sur la bande dessinée en langue française et étrangère, toutes publications éditoriales de bande dessinée destinées aux adultes et à la jeunesse.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeut technique de l'offre / Weging: 80
Kwaliteitscriterium - Naam: Délais de livraison / Weging: 10
Prijs - Weging: 10
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 5 documents multimédia

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30230000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR106
Voornaamste plaats van uitvoering:

Romainville

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Discographie générale courante (musique) adultes et jeunesse. En sont exclus les «audio livres».

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique de l'offre / Weging: 80
Kwaliteitscriterium - Naam: Délais de livraison / Weging: 10
Prijs - Weging: 10
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 189-386633
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 217034
Perceel nr.: 1
Benaming:

Édition générale pour la jeunesse

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/01/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Colibrije
2-20 avenue Salvador Allende
Montreuil
93100
Frankrijk
NUTS-code: FR10
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Chantelivre
13 rue de Sèvres
Paris
75006
Frankrijk
NUTS-code: FR10
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 500.00 EUR / Hoogste offerte: 25 000.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 217034
Perceel nr.: 2
Benaming:

Textes de fiction pour les adultes

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/01/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Les pipelettes
72 rue Carnot
Romainville
93230
Frankrijk
NUTS-code: FR10
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 500.00 EUR / Hoogste offerte: 25 000.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 217034
Perceel nr.: 3
Benaming:

Documentaires pour adultes et jeunesse

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/01/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Générale Librest
128 bis avenue Jean Jaures
Ivry-sur-Seine
94200
Frankrijk
NUTS-code: FR10
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 500.00 EUR / Hoogste offerte: 25 000.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 217034
Perceel nr.: 4
Benaming:

Bandes dessinées et mangas pour adultes et pour jeunesse

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/01/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
BDnet bastille
262 rue de Charonne
Paris
75011
Frankrijk
NUTS-code: FR10
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 500.00 EUR / Hoogste offerte: 15 000.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 217034
Perceel nr.: 5
Benaming:

Documents multimédia

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/01/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
CVS
6/8 rue Gaston Lauriau
Montreuil
93100
Frankrijk
NUTS-code: FR10
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 500.00 EUR / Hoogste offerte: 25 000.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Montreuil
7 rue Catherine de Puig
Montreuil
93558
Frankrijk

Internetadres: http://montreuil.tribunal-administratif.fr/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Tout recours gracieux peut être adressé à la ville dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification d'une décision. — Peuvent être formés devant le tribunal administratif de Montreuil:

— un référé précontractuel depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du contrat (art. L. 551-1 CJA),

— un recours en excès de pouvoir formé contre une décision, dans les 2 mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (art. R. 421-1 CJA) ou à partir d'une décision implicite de rejet (art. R. 421-1 CJA),

— un recours de plein contentieux contre une décision de rejet d'une demande préalable et, en cas de décision expresse de rejet, dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification de cette décision (art. R. 421-3 CJA),

— des délais supplémentaires de distance s'ajoutent au délai de 2 mois dans les cas prévus à l'article R. 421-7 CJA,

— pour les concurrents évincés et après la signature du contrat, un recours de pleine juridiction dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité en application de l'arrêt du conseil d'état, nº 291545, 16.7.2007, société tropic travaux signalisation,

— pour les tiers susceptibles d'être lésés dans leurs intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses, un recours de pleine juridiction dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité en application de l'arrêt du Conseil d'état, nº 358994, 4.4.2014, département du Tarn-et-Garonne,

— pour les tiers susceptibles d'être lésés dans leurs intérêts de façon suffisamment directe et certaine par la décision de refus de résiliation d'un contrat, un recours de pleine juridiction dans un délai de 2 mois à compter de la décision rejetant leur demande de résiliation, en application de l'arrêt du Conseil d'état, nº 398445, 30.6.2017.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Tribunal administratif de Montreuil
7 rue Catherine de Puig
Montreuil
93558
Frankrijk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/01/2018