Leveringen - 15677-2018

13/01/2018    S9    - - Leveringen - Award Aankondiging - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Spanje-Valladolid: Algemene infectiewerende middelen voor systemisch gebruik, vaccins, antineoplastica en immunomodulerende middelen

2018/S 009-015677

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gerencia Regional de Salud de Castilla y León
Q4700608E
P.º Zorrilla, 1
Valladolid
47071
Spanje
Contactpersoon: Mauro Carbajo Pastor
Telefoon: +34 983413600
E-mail: carpasma@jcyl.es
Fax: +34 983418856
NUTS-code: ES41

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.contratacion.jcyl.es

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro de medicamentos cuyos principios activos son Golimumab o Sugammadex

Referentienummer: 049/2017
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33650000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro de medicamentos cuyos principios activos son Golimumab o Sugammadex para los complejos Asistenciales de Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria y Zamora y los Hospitales de Miranda de Ebro, Aranda de Duero, El Bierzo, Medina del Campo, Universitario Río Hortega y Clínico Universitario de Valladolid.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 11 679 869.36 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Golimumab

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33652300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES4
NUTS-code: ES41
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Golimumab.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sugammadex

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33693000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES41
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sugamadex.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:
    • bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten
Verklaring:

De acuerdo con el artículo 109 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y en virtud de lo dispuesto en los artículos 138 y 170.d) del citado texto normativo, el procedimiento de adjudicación será el negociado sin concurrencia, al no existir alternativa o sustituto razonable y puesto que la ausencia de competencia no es el resultado de una restricción artificial de los parámetros de la contratación.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Golimumab

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/10/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Merck Sharp & Dohme de España, S.A.
A28211092
Madrid
Spanje
NUTS-code: ES300
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 955 506.18 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 719 061.20 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Sugammadex

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/10/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Merck Sharp & Dohme de España, S.A.
A28211092
Madrid
Spanje
NUTS-code: ES300
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 884 428.50 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 884 428.50 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León
Plaza de la Catedral, 1
Zamora
49001
Spanje
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/01/2018