Suministros - 156876-2020

02/04/2020    S66

Eslovaquia-Bratislava: Catéteres

2020/S 066-156876

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Número de identificación fiscal: 35971126
Dirección postal: Pod Krásnou hôrkou 1
Localidad: Bratislava-mestská časť Nové Mesto
Código NUTS: SK01 Bratislavský kraj
Código postal: 833 48
País: Eslovaquia
Persona de contacto: Elena Lukáčová
Correo electrónico: elena.lukacova@nusch.sk
Teléfono: +421 232321829
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.nusch.sk
Dirección del perfil de comprador: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9390
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9390
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/425470
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na vodiace katétre a katétre pre sondovanie koronárnych artérií

Número de referencia: 30_2020_03
II.1.2)Código CPV principal
33141200 Catéteres
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na vodiace katétre a katétre pre sondovanie koronárnych artérií. Podrobný opis predmetu zákazky vrátane vypracovaných špecifikácií je uvedený v časti B.2. súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 1 003 907.18 EUR
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu najmä so zreteľom na vodiace katétre pre perkutánnu koronárnu intervenciu

Lote nº: 01
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33141200 Catéteres
33141240 Accesorios para catéter
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SK01 Bratislavský kraj
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava, SLOVENSKO, nemocničná lekáreň

II.2.4)Descripción del contrato:

Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu najmä so zreteľom na vodiace katétre pre perkutánnu koronárnu intervenciu s dobrou kontrolou distálneho konca, poskytujúceho dobrú oporu dilatačnému systému a/alebo koronárnemu stentu počas zavádzania do koronárnej artérie s veľkosťou 5-7 F. Požadovaný vnútorný diameter u 6F vodiaceho katétre od 0,70 do 0,72. Súčasťou ponuky musia byť aj intrakoronárne vodiče a balonikové intrakoronárne katétre a balónikové katétre semi- a nonkompliantné.

Predpokladané množstvo:

Vodiace katétre 0,070 a 0,0723 000 ks

Intrakoronárne vodiče 350 ks

Katétre balónikové PTCA, aj vysokotlakaové štandardné 200 ks

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 337 240.50 EUR
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu najmä so zreteľom na katétre umožňujúce selektívne sondovanie koronárnych artérií

Lote nº: 02
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33141200 Catéteres
33141240 Accesorios para catéter
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SK01 Bratislavský kraj
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava, SLOVENSKO, nemocničná lekáreň

II.2.4)Descripción del contrato:

Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu najmä so zreteľom na katétre umožňujúce selektívne sondovanie koronárnych artérií a ich zobrazenie pomocou kontrastnej látky v širokej škále zakrivení vo veľkostiach 4F-7F. Súčastou ponuky musia byť aj sety obsahujúce katétre pre ľavú a pravú selektívnu koronarografiu a katétre pre zobrazenie dutín srdca kontrastnou látkou typu pig-tail s rtg kontrastnými značkami. Dalej sa požaduje inštrumentárium - zavádzače do cievneho systému rôzneho diametra, vodiče potrebné na zavedenie diagnostických katétrov do cievneho systému veľkosti 5-7 F.

Predpokladané množstvo:

Katétre pre selektívnu koronarografiu .14 500 ks

Katétre pre zobrazenie dutín srdca kontrastnou látkou typu pig-tail s rtg kontrastnými značkami 1 500 ks

Sety obsahujúce katétre pre ľavú a pravú selektívnu koronarografiu,ventrikulografiu,zavádzač a diagnostický vodič - 600 ks

Pošvičky 8 500 ks

Cievne vodiče 2 000 ks

Hydrofilné vodiče 0,035400 ks

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 666 666.68 EUR
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Úrad pre verejné obstarávanie vydal dňa 22. novembra 2019 Všeobecné metodické usmernenie číslo 11-2019 k preukazovaniu novelizovanej podmienky účasti týkajúcej a osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c) zákona o verejnom obstarávaní, s platnosťou od 1. decembra 2019

1.1 Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1:

a)nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,

V súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 1. júla 2016, uchádzač - hospodársky subjekt so statusom právnickej osoby na účely preukázania osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní je povinný predložiť aj výpis z registra trestov za právnickú osobu, ktorý vydáva Generálna prokuratúra SR, nie starší ako tri mesiace, ak nemá doklad zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov.

b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu

c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,

e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,

f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

1.1.1 Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4, 5 predložením originálnych dokladov alebo úradne osvedčených kópií dokladov, resp. podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní:

a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,

b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,

c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,

d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace

e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,

f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

Vzhľadom na povolený počet znakov v tomto oddieli sú kompletné podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v súťažných podkladoch.

III.1.2)Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Uchádzač je povinný upovedomiť verejného obstarávateľa do 2 pracovných dní o akýchkoľvek stiahnutiach z trhu alebo bezpečnostných upozorneniach týkajúcich sa predmetu zákazky, ktoré sa budú vyskytovať v priebehu zmluvného vzťahu. Nedodržanie tejto podmienky bude považované za dôvod na ukončenie zmluvného vzťahu.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
Se realizará una subasta electrónica
Información complementaria acerca de la subasta electrónica:

Dodatočné informácie o elektronickej aukcii sú uvedené v súťažných podkladoch - časť B.4 - Informácie o použití elektronickej aukcie.

IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 11/05/2020
Hora local: 09:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Eslovaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 30/10/2020
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 11/05/2020
Hora local: 10:00
Lugar:

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava, SLOVENSKO, oddelenie pre verejné obstarávanie - prostredníctvom systému EVO.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Otváranie ponúk bude v súlade § 54 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní neverejné t.j. vykonané bez účasti uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, údaje z otvárania ponúk nebudú zverejnené a uchádzačom nebude poslaná zápisnica z otvárania ponúk.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se utilizará el pedido electrónico
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

1)

Komunikácia medzi Verejným obstarávateľom a Záujemcami/Uchádzačmi sa uskutočňuje výhradne elektronicky, prostredníctvom informačného systému elektronického verejného obstarávania IS-EVO ver. 18.0 Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len IS EVO) s využitím všetkých jeho funkcionalít. Systém IS EVO je dostupný na adrese: https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html.

Postup Záujemcu/Uchádzača je upravený v príručkách pre Záujemcu/Uchádzača, ktoré sú zverejnené na stránke portálu IS EVO v položke menu Príručky https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky- 5f7.html

2)

V zmysle Všeobecného metodického usmernenia č. 11/2019 k preukazovaniu novelizovanej podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c) zákona o verejnom obstarávaní v prípade, ak hospodársky subjekt zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 1. decembra 2019 nebude mať v čase preverovania splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c) zákona o verejnom obstarávaní vykonanú predmetnú aktualizáciu v Zozname hospodárskych subjektov, verejný obstarávateľ z dôvodu, že nemá oprávnenie získavať údaje z informačných systémov verejnej správy, požaduje predloženie príslušného dokladu od uchádzača zapísaného v Zozname hospodárskych subjektov.

3)

Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená uchádzačovi do systému EVO a nie kedy si ju uchádzač prečítal.

3)

Verejný obstarávateľ odporúča, aby sa záujemca pri práci v portáli EVO riadil minimálne používateľskou príručkou zverejnenou na tomto portáli, resp. bol vyškolený na prácu v tomto portáli, nakoľko ak sa dopustí chýb pri práci v systéme EVO, nesie za ne plnú zodpovednosť.

4)

Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené oznámením o vyhlásení verejného obstarávania a súťažnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5)

V prípade potreby môžu záujemcovia alebo uchádzači elektronicky požiadať o pomoc s prácou v systéme EVO na e-mailovej adrese helpdesku: helpdesk_evo@uvo.gov.sk, číslo telefónu: +421 250264370.

6)

V prípade, že ponuka bude pre verejného obstarávateľa neprijateľná, to znamená, že ponuka uchádzača len čiastočne napĺňa potreby verejného obstarávateľa, alebo spĺňa podmienky a požiadavky súťaže, avšak uchádzač v ponuke uviedol pre verejného obstarávateľa inak neprijateľné podmienky a požiadavky, bude táto ponuka zo súťaže vylúčená. Inak neprijateľná ponuka je ponuka uchádzača, ktorá obsahuje také podmienky a požiadavky, ktoré majú za následok zvýšené náklady verejného obstarávateľa, ktoré v príprave procesu predmetnej verejnej súťaže nepredpokladal, alebo ich verejný obstarávateľ nemôže z objektívnych dôvodov splniť a akceptovať, alebo sa tieto podmienky a požiadavky uvedené v ponuke uchádzača vymykajú bežným obchodným zvyklostiam a ich uplatnenie je možné definovať ako nekalú hospodársku súťaž.

7)

V súlade s § 66 ods. 7 ZVO sa verejný obstarávateľ rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53 zákona.

8)

Vzhľadom na podmienky účasti, kritéria na vyhodnotenie ponúk a špecifikáciu predmetu zákazky, toto verejné obstarávanie nie je ani zelené, ani obstarávanie inovácií a nie je ani zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Úrad pre verejné obstarávanie
Dirección postal: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Localidad: Bratislava
Código postal: 820 05
País: Eslovaquia
Teléfono: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Dirección de internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Úrad pre verejné obstarávanie
Dirección postal: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Localidad: Bratislava
Código postal: 820 05
País: Eslovaquia
Teléfono: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Dirección de internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
30/03/2020