Het is bijna zover: de nieuwe versie van het TED-portaal wordt op 29.1.2024 in gebruik genomen (let op: de datum is nog onder voorbehoud!) Bent u benieuwd naar de nieuwe functies en verbeteringen en de voordelen voor de gebruikers? Lees ons artikel en kom meer te weten over de belangrijkste wijzigingen en nieuwe functies.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Een bug verstoort de manier waarop URL’s in aankondigingen in de vorm van e formulieren (eForms) worden weergegeven. We proberen het probleem snel op te lossen! Ondertussen raden wij u aan de komma (of enig ander bijzonder teken) aan het einde van de URL te verwijderen. Sorry voor het ongemak.

Leveringen - 157038-2020

02/04/2020    S66

Roemenië-Pitești: Dieselbrandstof (EN 590)

2020/S 066-157038

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Administrația Națională „Apele Române” – Administrația Bazinală de Apă Argeș Vedea
Nationaal identificatienummer: RO24427093
Postadres: Str. Câmpulung nr. 6-8
Plaats: Pitești
NUTS-code: RO311 Argeş
Postcode: 110147
Land: Roemenië
Contactpersoon: Delia Lita
E-mail: delia.lita@daav.rowater.ro
Telefoon: +40 248223449
Fax: +40 248220878
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.rowater.ro/daarges
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Servicii de gospodărire a apelor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acord-cadru achiziție motorină Euro Diesel 5 vrac

Referentienummer: 24427093201927
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09134220 Dieselbrandstof (EN 590)
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Se doreste incheierea unui acord-cadru pe o perioada de 48 de luni pentru achizitia de motorina Euro Diesel 5 (conform SR EN 590) – vrac (cu transport inclus pana la depozitul achizitorului situat in localitatea Valea Mare, Str. Enculesti nr. 11, jud. Arges, la circa 2 km de intrarea in Pitesti dinspre Campulung) conform caietului de sarcini.

Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 10 zile. In cazul in care se vor solicita clarificari, autoritatea contractanta va raspunde cu cinci zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 084 146.00 RON
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO311 Argeş
Voornaamste plaats van uitvoering:

Depozitul de carburanti al autoritatii contractante din localitatea Valea Mare Str. Enculesti nr. 11, jud Arges (situat la distanta de cca 2 km de intrarea in Pitesti dinspre Campulung); volumul la o livrare este de max. 20 000 litri.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Cantitate pentru perioada 1.7.2019-31.12.2019 – sase luni.

Cantitate minima: 130 t. Valoare minima: 130 t x 5 500 RON/tona = 715 000 RON fara TVA.

Cantitate maxima: 132 t. Valoare maxima: 132 t x 5 500 RON/tona = 726 000 RON fara TVA;

2. Cantitate pentru perioada 1.1.2020-31.12.2020 – 12 luni.

Cantitate minima: 260 t. Valoare minima: 260 t x 5 500 RON/tona = 1 430 000 RON fara TVA.

Cantitate maxima: 264 t. Valoare maxima: 264 t x 5 500 RON/tona = 1 452 000 RON fara TVA;

3. Cantitate pentru perioada 1.1.2021-31.12.2021 – 12 luni.

Cantitate minima: 264 t. Valoare minima: 264 t x 5 500 RON/tona = 1 452 000 RON fara TVA.

Cantitate maxima: 268 t. Valoare maxima: 268 t x 5 500 RON/tona = 1 474 000 RON fara TVA;

4. Cantitate pentru perioada 1.1.2022-31.12.2022 – 12 luni.

Cantitate minima: 268 t. Valoare minima: 268 t x 5 500 RON/tona = 1 474 000 RON fara TVA.

Cantitate maxima: 271 t. Valoare maxima: 271 t x 5 500 RON/tona = 1 490 500 RON fara TVA;

5. Cantitate pentru perioada 1.1.2023-30.6.2023 – sase luni.

Cantitate minima: 135 t. Valoare minima: 135 t x 5 500 RON/tona = 742 500 RON fara TVA.

Cantitate maxima: 138 t. Valoare maxima: 138 t x 5 500 RON/tona = 759 000 RON fara TVA.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Punctajul pentru factorul de evaluare „durata de livrare” nu poate fi mai mica de sapte zile de la data confirmarii-primirii comenzii emisa de achizitor si nici mai mare de noua zile de la confirmarii-primirii comenzii emisa de achizitor / Weging: 5
Prijs - Weging: 95
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 088-210337
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 203
Benaming:

Contract

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Rompetrol Downstream
Nationaal identificatienummer: RO 12751583
Postadres: Piața Presei Libere nr. 3-5
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 011028
Land: Roemenië
E-mail: DownstreamLicitatii@rompetrol.com
Telefoon: +40 212723941
Fax: +40 21/2060065
Internetadres: www.rompetrol.com
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 901 500.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 249 000.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 203
Benaming:

Acord-cadru

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Rompetrol Downstream
Nationaal identificatienummer: RO 12751583
Postadres: Piața Presei Libere nr. 3-5
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 011028
Land: Roemenië
E-mail: DownstreamLicitatii@rompetrol.com
Telefoon: +40 212723941
Fax: +40 21/2060065
Internetadres: www.rompetrol.com
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 901 500.00 RON
Laagste offerte: 5 343 540.00 RON / Hoogste offerte: 5 853 215.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 252
Benaming:

Contract

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/10/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Rompetrol Downstream
Nationaal identificatienummer: RO 12751583
Postadres: Piața Presei Libere nr. 3-5
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 011028
Land: Roemenië
E-mail: DownstreamLicitatii@rompetrol.com
Telefoon: +40 212723941
Fax: +40 21/2060065
Internetadres: www.rompetrol.com
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 901 500.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 408 360.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 03
Benaming:

Furnizare motorină lichidă

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/01/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Rompetrol Downstream
Nationaal identificatienummer: RO 12751583
Postadres: Piața Presei Libere nr. 3-5
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 011028
Land: Roemenië
E-mail: DownstreamLicitatii@rompetrol.com
Telefoon: +40 212723941
Fax: +40 21/2060065
Internetadres: www.rompetrol.com
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 901 500.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 466.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 25
Benaming:

Contract furnizare motorină lichidă

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/02/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Rompetrol Downstream
Nationaal identificatienummer: RO 12751583
Postadres: Piața Presei Libere nr. 3-5
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 011028
Land: Roemenië
E-mail: DownstreamLicitatii@rompetrol.com
Telefoon: +40 212723941
Fax: +40 21/2060065
Internetadres: www.rompetrol.com
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 343 540.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 418 320.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internetadres: www.cnsc.ro
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: ABA Argeș-Vedea – Birou juridic
Postadres: Calea Câmpulung nr. 6-8
Plaats: Pitești
Postcode: 110147
Land: Roemenië
E-mail: gabriel.rosioru@daav.rowater.ro
Telefoon: +40 248223449
Fax: +40 248220878
Internetadres: http://www.rowater.ro/daarges.
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
30/03/2020