Dienstleistungen - 157043-2022

Submission deadline has been amended by:  271791-2022
25/03/2022    S60

Nederland-Groningen: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

2022/S 060-157043

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Groningen
Nationaal identificatienummer: 461770445
Postadres: Gedempte Zuiderdiep 98
Plaats: GRONINGEN
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 9711 HL
Land: Nederland
Contactpersoon: H. Vrieling
E-mail: aanbestedingen@groningen.nl
Telefoon: +31 642117110
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.gemeente.groningen.nl
Adres van het kopersprofiel: http://www.gemeente.groningen.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/77492f0683c2f3666f43c65b520dcab8
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/77492f0683c2f3666f43c65b520dcab8
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

EA Leveren Hosted totaaloplossing voor toegang en verhuur van sportaccommodaties

Referentienummer: 25-2022
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Gemeente Groninge wil één omgeving met één “Hosted totaaloplossing voor toegang en verhuur van sportaccommodaties” die voldoet aan de binnen dit bestek benoemde criteria en bijdraagt aan efficiency, gebruiksvriendelijkheid en continuïteit van dienstverlening. Hiertoe willen we één overeenkomst sluiten met één leverancier

De oplossing dient uiterlijk 31-12-2022 geïmplementeerd en gebruiksklaar door opdrachtnemer opgeleverd te worden.

De benodigde kernfunctionaliteiten

De nieuwe omgeving met een “Hosted totaaloplossing voor toegang en verhuur van sportaccommodaties” dient te voorzien in de volgende kernfunctionaliteiten met bijbehorende benodigde koppelingen:

• Kassasysteem (balie, zelfbedieningskassa’s en online);

• Verhuursysteem;

• Toegangssysteem met integratie van bestaande hardware en het gebouwbeheersysteem;

• Reserveringsysteem;

• Website (webshop);

• Leerlingvolgsysteem zwemles (ook voor schoolzwemmen);

• Rapportage management (incl. dashboards);

• Voorraadsysteem (schaatsen).

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie aanbestedingsstukken

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Opdrachtgever sluit één Overeenkomst met één Opdrachtnemer af voor het leveren van “Hosted totaaloplossing voor toegang en verhuur van sportaccommodaties”. De looptijd van de opdracht bedraagt vijf (5) jaren met een optionele verlenging van drie (3) keer twee (2) jaar. Inschrijver kan geen rechten ontlenen aan de optionele verlenging.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Contractverlengingen

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- Geen crimineel verleden,

- Gedragsverklaring aanbesteden

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- Financieel en economische draagkracht

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- Referenties,

- Beroepsbevoegdheid,

- NEN-ISO 27001 en NEN 3402

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 25/05/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 25/05/2022
Plaatselijke tijd: 12:05

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Noord Nederland, locatie Groningen
Postadres: Postbus 781
Plaats: Groningen
Postcode: 9700 AT
Land: Nederland
E-mail: info.rechtbanknoordnederland@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/03/2022