Usługi - 157070-2017

26/04/2017    S81    - - Usługi - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez zaproszenia do ubiegania się o zamówienie - Bezpośrednie udzielenie zamówienia 

Polska-Hajnówka: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

2017/S 081-157070

Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych

Standardowy formularz na potrzeby publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej informacji zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia 1370/2007 na rok przed rozpoczęciem procedury przetargowej lub rok przed bezpośrednim przyznaniem zamówienia.

<regulation_20071370> (en_US)

Sekcja I: Właściwy organ

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Miejska Hajnówka
ul. Aleksego Zina 1
Osoba do kontaktów: Eugeniusz Wiluk
17-200 Hajnówka
Polska
Tel.: +48 856822702
E-mail: e.wiluk@hajnowka.pl
Faks: +48 856743746

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.hajnowka.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj właściwego organu
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Usługi kolei miejskiej/kolei lekkiej, metra, tramwajów, trolejbusów lub autobusów
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych właściwych organów
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu:
Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
II.1.2)Rodzaj zamówienia, dziedzina(-y), której(-ych) dotyczą usługi transportu publicznego
Kategoria usług: nr T-05: Usługi transportu autobusowego (miejskie/regionalne)
Dziedziny, których dotyczą usługi transportu publicznegoGłówne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Regularny przewóz osób.

Kod NUTS PL344

II.1.3)Krótki opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka oraz Gminy Hajnówka będącej stroną porozumienia międzygminnego, dla którego Gmina Miejska Hajnówka jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego. Zamówienie obejmuje wykonywanie regularnego i przewozu osób na liniach autobusowych nr 1 i 2s na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka oraz nr 2 na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka i Gminy Hajnówka.
II.1.4)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

60112000

II.1.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa: nie
II.2)Ilość i/lub wartość usług:
Zamówienie obejmuje wykonywanie regularnego przewozu osób na liniach autobusowych nr 1 i 2s na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka oraz 2 na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka i Gminy Hajnówka.
km usług publicznych w zakresie transportu pasażerskiego: 160550
II.3)Planowana data rozpoczęcia i czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie: 1.5.2018
Okres w miesiącach: 120 (od udzielenia zamówienia)
II.4)Krótki opis rodzaju i zakresu robót budowlanych

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
podmiotowi wewnętrznemu (art. 5 ust. 2 rozporządzenia 1370/2007)
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny:
IV.3.2)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
IV.3.3)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
IV.3.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
IV.3.5)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.3.6)Warunki otwarcia ofert

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa i adres wybranego pomiotu

Przedsiębiorstwo Usług Komunlanych Spółka z o.o. w Hajnówce
ul. Łowcza 4
17-200 Hajnówka
Polska
Tel.: +48 856822357

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje dodatkowe:
VI.2)Procedury odwoławcze
VI.2.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
VI.2.2)Składanie odwołań
VI.2.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.3)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24.4.2017