Leveringen - 15713-2018

13/01/2018    S9    - - Leveringen - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Polen-Łódź: Medische apparatuur

2018/S 009-015713

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
Łódź
90-419
Polen
Contactpersoon: Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Telefoon: +48 422725935
E-mail: barbara.labudzka@umed.lodz.pl
Fax: +48 422725948
NUTS-code: PL711

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.umed.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa stanowisk pacjenta i wyposażenia z zakresu ginekologii i położnictwa oraz sprzętu zabiegowego na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych.

Referentienummer: ZP/79/2017
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Dostawa stanowisk pacjenta i wyposażenia z zakresu ginekologii i położnictwa oraz sprzętu zabiegowego na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych w ramach projektu pn. „Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” (POWR.05.03.00-00-0012/15) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego,w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój”.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 740 042.19 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet I

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000
33192000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL711
Voornaamste plaats van uitvoering:

Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Pomorska 251, poziom 12-13.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Krzesło porodowe-Sala porodowa 2 szt.

Łóżko dla noworodka-Sala porodowa 2 szt.

Łóżko noworodkowe/niemowlęce-Sala do ćwiczeń umiejętności położniczych 4 szt.

Łóżko porodowe-Sala porodowa 2 szt.

Łóżko porodowe-Sala do ćwiczeń umiejętności położniczych 4 szt.

Fotel ginekologiczny-Sala do ćwiczeń umiejętności położniczych 4 szt.

Drabinka gimnastyczna- Sala do ćwiczeń umiejętności położniczych 4 szt.

Stanowisko do badania i pielęgnacji noworodka-Pracownia nauki umiejętności technicznych 8 szt.

Stolik do pielęgnacji noworodka-Sala do ćwiczeń umiejętności położniczych 4 szt.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: POWR.05.03.00-00-0012/15
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria wyboru oferty:

Cena – 60 %.

Wydłużenie gwarancji – 20 %.

Parametry techniczne -20 %.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet II

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000
33172200
33158300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL711
Voornaamste plaats van uitvoering:

Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Pomorska 251, poziom 12-13.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Inkubator do Sali intensywnej terapii 2 szt.

Inkubator do Sali do ćwiczeń umiejętności położniczych 4 szt.

Stanowisko resuscytacji noworodka z promiennikiem do Sali porodowej 2 szt.

Lampa łóżeczkowa do fototerapii do Magazynu 1 szt.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: POWR.05.03.00-00-0012/15
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria wyboru oferty:

Cena – 60 %.

Wydłużenie gwarancji – 20 %.

Parametry techniczne -20 %.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 203-417931
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Pakiet I

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/12/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Konkret Dagmara Fik, Marcin Mazurkiewicz
ul. Dworcowa 15A
Chełmno
86-200
Polen
NUTS-code: PL61
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 384 857.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Pakiet II

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/01/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Mw Medical Sp. z o.o.
ul. Niechorska 19E
Gryfice
72-300
Polen
NUTS-code: PL42
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 355 185.19 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

W SIWZ zawarto warunki udziału w postępowaniu oraz warunki wykazania braku podstaw wykluczenia napodstawie art. 24 ust 1 i ust 5 pkt 1,5,6,7,8. W ust. 6 SIWZ wskazano dokumenty i oświadczenia potwierdzającespełnienie warunków udziału oraz braku podstaw wykluczenia.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, dozłożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia poniżej wymienionychoświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1:

Informacji z Krajowego Rejestru Karnego, zaświadczenie Urzędu Skarbowego, zaświadczenie ZUS, odpis z właściwego rejestru lub CEiDG, oświadczenia wykonawcy zg.z par. 5 ust. 5, 6, 7, 8 rozporz. ministra rozwoju w sprawie rodzaju dokumentów Dz.U. 2016 poz. 1126,wykaz dostaw wykonanych według zał. nr VII do SIWZ oraz dokumenty potwierdzające, że te dostawy zostały wykonane należycie, wypełniony i podpisany przedmiot zamówienia wg zał. nr IIa, IIb, IIc, IId, IIe, oświadczenieWykonawcy że oferowany przedmiot zamówienia posiada deklarację CE i wpis do rejestru wyr.med wg zał. nrVIII.

Wykonawca zgodnie z art. 24 ust. 11 w terminie 3 dni od dnia zamieszcz. na stronie internetowej informacji o których mowa w art. 86 ust 5 przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art 24 w ust 1 pkt 23.Jeżeli wykonawca ma siedzibę poza terytorium R, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 6.3. SIWZ:

Składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważnydokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibęlub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, wzakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt. 5 i 6 Pzp;2)2)dokument nie zalega z opłac.podatków,opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,nie otwarto jego likwidacji.

Na ofertę składają się:wypełniony i podpisany Formularz Oferty wg załącznika nr I do SIWZ.

Wypełniona i podpisana Tabela oceny technicznej wg załącznika nr III do SIWZ.

Wypełniony i podpisany Jednolity Dokument wg załącznika nr IV do SIWZ, który stanowi wstępne potwierdzenieże wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:pieniężnej – dokument potwierdzającydokonanie przelewu wadium został załączony do oferty;

Innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie.

Opcjonalnie: pełnomocnictwo – jeśli występuje pełnomocnik. Pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej wniniejszym postępowaniu Wykonawcę lub pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawcówwspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie) –zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy. musi być w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nichpodstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału wpostępowaniu, składa także Jednolite Dokumenty dotyczące tych podmiotów.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, Jednolity Dokument składa każdyz wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunkówudziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazujespełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyćpodwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7.

W wysokości do 50 % zamówienia podstawowego.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/01/2018