Lieferungen - 15714-2018

13/01/2018    S9    - - Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Danzig: Elektrizität, Heizung, Sonnen- und Kernenergie

2018/S 009-015714

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
ul. Kazimierza Górskiego 1
Gdańsk
80-336
Polen
Kontaktstelle(n): Elżbieta Iwańska
Telefon: +48 585547442
E-Mail: zamowienia.publiczne@awf.gda.pl
Fax: +48 585547227
NUTS-Code: PL63

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.awf.gda.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Uczelnia publiczna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, lokali i obiektów użytkowych AWFiS Gdańsk

Referenznummer der Bekanntmachung: 06/1017/DN
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09300000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, lokali i obiektów użytkowych AWFiS Gdańsk na zasadach określonych w ustawie z dnia 10.4.1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r.poz. 220 z późn. zm.), zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ.

2. Przewidywane zużycie energii elektrycznej w okresie realizacji zamówienia dla wszystkich punktów poboru szacuje się łącznie w wysokości 4 257 500 kWh.

3 .Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia w pełnym zakresie, tj. szacunkowego zużycia energii elektrycznej.

4. Na wniosek Zamawiającego możliwe będzie zaprzestanie sprzedaży energii elektrycznej oraz świadczenia usługi dystrybucyjnej dla poszczególnych punktów poboru bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

5. Informacje o poszczególnych punktach poboru zawiera Załącznik nr 5 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 690 028.27 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
65310000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL63
Hauptort der Ausführung:

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, ul. Kazimierza Górskiego 1, 80-336 Gdańsk

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem umowy jest dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, lokali i obiektów użytkowych AWFiS Gdańsk na zasadach określonych w ustawie z dnia 10.4.1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r.poz. 220 z późn. zm.), zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ.

2. Przewidywane zużycie energii elektrycznej w okresie realizacji zamówienia dla wszystkich punktów poboru szacuje się łącznie w wysokości 4 257 500 kWh, przy czym:

a) Taryfa B21 (2 punkty poboru) – 3 500 000 kWh

b) Taryfa C11 (2 punkty poboru) – 48 150 kWh

c) Taryfa C21 (1 punkt poboru) – 108 000 kWh

d) Taryfa C23 (1 punkt poboru) – 600 000 kWh

e) Taryfa G11(instalacja 1-fazowa) (9 punktów poboru) – 1 350 kWh

3. Na wniosek Zamawiającego możliwe będzie zaprzestanie sprzedaży energii elektrycznej oraz świadczenia usługi dystrybucyjnej dla poszczególnych punktów poboru bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Udział procentowy energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii (OZE) w energii oferowanej Zamawiającemu / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2017/S 209-432717
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
28/12/2017
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
ENERGA-OBRÓT S.A.
Aleja Grunwaldzka 472
Gdańsk
80-309
Polen
NUTS-Code: PL63
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 972 447.64 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 690 028.27 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl/

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych (art. 179–198) (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 1579), zwanej dalej „ustawą”, a w szczególności:

1. środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5 Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Zgodnie z treścią art. 182 ust. 1 pkt 1) Ustawy odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

8. Przystąpienie do postępowania odwoławczego następuje na warunkach określonych w art. 185 ustawy.

9. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z 17.11.1964 – Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl/

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/01/2018