Leveringen - 15721-2018

13/01/2018    S9    - - Leveringen - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Ierland-Dublin: Diverse transportmiddelen en onderdelen

2018/S 009-015721

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Defence Forces Ireland
N/A
McKee Barracks
Dublin 7.
Blackhorse Ave.
Ierland
Contactpersoon: Simon Lambert
Telefoon: +353 18046745
E-mail: simon.lambert@defenceforces.ie
NUTS-code: IE

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.military.ie

Adres van het kopersprofiel: https://irl.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/1144

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

The Supply and Delivery of Ford Vehicle Spare Parts

Referentienummer: RC/08/2017
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34900000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

The Director of Transport proposes to offer a fixed price, draw down contract, for the supply of Ford vehicle spare parts to the Defence Forces.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 500 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34224200
34300000
34330000
34913000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IE
Voornaamste plaats van uitvoering:

McKee Barracks, Blackhorse Avenue, Dublin 7.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The Director of Transport proposes to offer a fixed price, draw down contract, for the supply of Ford vehicle spare parts to the Defence Forces.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Ultimate Cost / Weging: 60
Kwaliteitscriterium - Naam: Delivery Lead Time / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Ability to Supply all Parts on the Sample List / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Tenderers Proposals for Managing the Contract / Weging: 5
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 214-444287
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/01/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Autelco Ireland Ltd
Unit 5 & 6, Axis Business Park, Tullamore, Co. Offaly
Tullamore
Ierland
NUTS-code: IE
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 500 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 500 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
High Court
Inns Quay
Dublin 7
Ierland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/01/2018