Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Szolgáltatások - 157367-2020

02/04/2020    S66

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2020/S 066-157367

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368572
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000134042020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000134042020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Tervezési szerződés – M3 Vásárosnamény–Beregdaróc

Hivatkozási szám: EKR000134042020
II.1.2)Fő CPV-kód
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Tervezési szerződés az M3 gyorsforgalmi út Vásárosnamény (M3-M34 elvál. csomópont) - Beregdaróc (oh.) közötti szakasz autópályává fejleszthető 2x2 forgalmi sávos autóút engedélyezési tervének elkészítése, szükséges építési engedélyek beszerzése (PST: A003.17.13; A003.17.18)

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71322300 Hídtervezési szolgáltatások
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Ajánlatkérő mindenkori székhelye (1134 Budapest, Váci út 45.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Hozzávetőlegesen egybefüggő 23 km, új nyomvonalú 2x2 forgalmi sávos, 3,0 m széles fizikai elválasztó sávval rendelkező, 20 m koronaszélességű autópályává fejleszthető autóút és kapcsolódó építményeinek engedélyezési tervének elkészítése, a szükséges építési engedélyek beszerzése.

Főbb feladatok:

4 db külön szintű csomópont,

1 db kétoldali egyszerű pihenőhely,

1 db határátkelő (lehetőség szerint színvonalas, komplex pihenőhely szolgáltatási szintjét elérő pihenés, várakozás biztosításával), várhatóan 29 db műtárgy (benne 1 db új, várhatóan 210 méter támaszközű Tisza-híd) és a

Vásárosnaményi Mérnökségi Telep kibővítésének megtervezése.

A szükséges nyilatkozatok beszerzése, valamint a vízjogi (csapadékvíz) engedély beszerzése.

Opciós lehetőség a II.2.11) pont szerint.

A nyertes ajánlattevő(k) által ellátandó feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

PST: A003.17.13; A003.17.18

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. AF III.1.3) pont M/2.1) pontjában meghatározott szakembernek az M/2.1) pont b.) alpontjában előírthoz képest több szakmai tapasztalata (lsd.VI.4.3.pont) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 3. AF III.1.3) pont M/2.2) pontjában meghatározott szakembernek az M/2.2) pont b.) alpontjában előírthoz képest több szakmai tapasztalata (lsd.VI.4.3.pont) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. AF III.1.3) pont M/2.3) pontjában meghatározott szakembernek az M/2.3) pont b.) alpontjában előírthoz képest több szakmai tapasztalata (lsd.VI.4.3.pont) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 5. AF III.1.3) pont M/2.4) pontjában meghatározott szakembernek az M/2.4) pont b.) alpontjában előírthoz képest több szakmai tapasztalata (lsd.VI.4.3.pont) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 18
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Amennyiben a Tervező által elkészített költségvetés vagy költségbecslés a kivitelezés közbeszerzési eljárásnak elindításakor 12 hónapnál régebbi, Megrendelő fenntartja a jogot arra, hogy a tervezői díj 0,1 %-nak megfelelő összegért (ajánlattevő ajánlata alapján számolva) Tervezőtől megrendelje a tervdokumentáció és az az alapján készített költségbecslés/költségvetés aktualizálását, felülvizsgálatát (A Kbt. 16. § (1) bek. szerinti opcionális rész).

Az opcionális részre vonatkozó külön megbízást a Megrendelő írásban a szerződés aláírását követően 5 évig adhat. A felülvizsgálatra vonatkozó számláját Tervező a felülvizsgálat Megrendelő általi elfogadását (teljesítésigazolás) követően nyújthatja be.

Ajánlatkérő a költségvetés aktualizálását a jelen feltételekkel jogosult megrendelni, Tervező részére megküldött cégszerűen aláírt, írásbeli (fax vagy e-mail) megrendelés útján.

Tervező a költségbecslés/költségvetés aktualizálását, felülvizsgálatát a megrendeléstől számított 10 munkanapon belül köteles elkészíteni.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Értékelési szempont:legjobb ár-érték arány.Értékelés során adható pontszám:0,00-10,00 pont.Értékelés módszere:1. é.sz:fordított arányosítás,2-5.é.sz.:ME„Útmutató a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint,ill.legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához”útmutatójában található,két szélső érték közti megajánlásra javasolt képlet alkalmazásával történik.További részletek AD I.kötetében

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Eljárásban nem lehet ajánlattevő,alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő,akivel szemben a Kbt.62.§(1)-(2)bek-ben felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.

Igazolási mód:

Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt.67.§(1)-(2)bek.,valamint a 321/2015.(X.30.)Korm.rendelet(tov.: Kr.)1.§(1)bek.szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum(tov.:EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia,hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.

AK által a Kbt.69.§(4)-(6)bek.alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a Kr.III.Fejezetében foglaltaknak megfelelően kell igazolnia,h.nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kr.1.§(2)-(5)bek.,továbbá Kr.8.§,10.§,12-16.§-ok is megfelelően alkalmazandók.

Kbt. 62.§(1)bek.k)pont kb)alpontja tekintetében Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy olyan társaság, amelynek van a 2017.évi LIII.tv.(tov.: pénzmosásról szóló törvény)3.§ 38.pont a)-b) v. d)alpontja szerint definiált tényleges tulajdonosa, akkor valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3.§38. pont a)-b) v. d)alpontja szerinti tényleges tulajdonosa,úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.

Igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt.69.§(11)bek.foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett rendelkezésekben nem említett,a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte.

Amennyiben az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állásáról be kell nyújtani a 321/2015 (X.30.) Korm.rendelet15. § (2) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az egységes európai közbeszerzési dokumentumot.

Azon alvállalkozók tekintetében,melyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt.67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.

AK felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kr.1.§(7)bekezdésére.

AK felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt.64.§(1)-(2)bek. és a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére.

Szakmai cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírások

Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a Kr. 1. § (1) bekezdése szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az EEKD IV. rész α) pontjának kitöltését az érintett gazdasági szereplő részéről a részletes információk (A-D szakasz kitöltésének mellőzésével) megadása nélkül.

A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

SZ/1.

Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a 322/2015. (X.30.) Kr. 8. § (1) bek. alapján Ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem MAGYARORSZÁGon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

SZ/1.

Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem szerepel a Magyar Építész Kamara vagy a Magyar Mérnöki Kamara által vezetett névjegyzékben, illetve a nem MAGYARORSZÁGon letelepedett ajánlattevő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Valamennyi alkalmassági feltétel kapcsán ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a Kr. 1. § (1) bekezdése szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az EEKD IV. rész α) pontjának kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk (A-D szakasz kitöltésének mellőzésével) kérése nélkül. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kr. 1. § (7) bekezdésére.

A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

P/1.

Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a Kr. 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján Ajánlattevő csatolja az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya (legalább 2x2 forgalmi sávos gyorsforgalmi út és/vagy elsőrendű főút építéséhez kapcsolódó engedélyezési tervek készítése) szerinti általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya (legalább 2x2 forgalmi sávos gyorsforgalmi út és/vagy elsőrendű főút építéséhez kapcsolódó engedélyezési tervek készítése) szerinti nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget (a nem teljes üzleti évet egy évnek tekintve).

Ha az ajánlattevő a Kr. 19. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét a Kbt. 65. § (8) bekezdésére.

Alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bek. szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak - a Kbt. 65. § (8) bek. szerinti szervezet esetében az ajánlatnak - tartalmaznia kell az AT részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. (Kbt. 65. § (12) bek.)

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1.

Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya (legalább 2x2 forgalmi sávos gyorsforgalmi út és/vagy elsőrendű főút építéséhez kapcsolódó engedélyezési tervek készítése) szerinti – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem érte el összesen legalább a nettó 750 000 000 Ft-ot.

AK gyorsforgalmi út alatt a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet 2.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti fogalmakat érti.

AK elsőrendű főút alatt a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet 2.§ (1) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti fogalmakat érti.

III.1.3.pont folytatása:

b.) rendelkezik összesen legalább 36 hónap, legalább 2x2 forgalmi sávos gyorsforgalmi utak építésére vonatkozó engedélyezési tervek elkészítésére vonatkozó tervezési projekt(ek)ben szerzett tervezési szakmai tapasztalattal;

c.) valamint részt vett legalább 1 db, egybefüggően min. 15 km hosszúságú, új nyomvonalú, legalább 2x2 forgalmi sávos, fizikai elválasztású gyorsforgalmi út építésére vonatkozó engedélyezési terv készítésében.

M/2.3. legalább 1 fő olyan tervező szakemberrel, aki az alábbi a.), b.) és c.) alpontok szerinti valamennyi követelménynek megfelel:

a.) aki hídszerkezeti tervezési szakterületen – a 266/2013.(VII.11.) Kr. szerinti – HT szakirányú, ill. azzal egyenértékűnek tekintett jogosultság megszerzéséhez szükségesvégzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik;

b.) rendelkezik összesen legalább 36 hónap közúti híd tervezésében szerzett szakmai tapasztalattal;

c.) valamint részt vett legalább 1 darab új, vízfolyás feletti, legalább 2x2 forgalmi sávos, gyorsforgalmi úti/országos közúti híd tervezésében, amelynek egyik támaszköze min. 80 méter

M/2.4. legalább 1 fő olyan tervező szakemberrel, aki az alábbi a.) és b.) alpontok szerinti valamennyi követelménynek megfelel:

a.) aki építészeti tervezési szakterületen – a 266/2013.(VII.11.) Kr. szerinti – É szakirányú, ill. azzal egyenértékűnek tekintett jogosultság megszerzéséhez szükséges – végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik;

b.) rendelkezik összesen legalább 36 hónap, közlekedési infrastruktúra üzemeltetési feladatait ellátó magasépítési létesítmény tervezésében szerzett szakmai tapasztalattal;

Ugyanazon szakember csak egy pozícióra jelölhető érvényesen. Ugyanazon szakember több pozícióra történő megajánlása az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után!

Az M/2.1.-2.4. alkalmassági előírások esetén az adott alkalmassági előírás a); b) és c) pontjai között időbeni átfedés megengedett.

Az előírttal egyenértékűként bemutatott végzettség(ek) egyenértékűséget az ajánlattevőnek igazolnia kell.

AK „engedélyezési terv” alatt az építési engedély megszerzéséhez szükséges, valamennyi tervfázist tartalmazó engedélyezési tervet érti.

Híd alatt az Útügyi Műszaki Előírás, Közutak Tervezése Szabvány, ill. egyéb hatályos szakmai jogszabályok szerinti tartalom értendő.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Valamennyi alkalmassági feltétel kapcsán ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt.67.§(1)-(2)bek., valamint a Kr.1.§(1)bek.szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia,h.az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. AK az EEKD IV.rész α)pontjának kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk (A-D szakasz kitöltésének mellőzésével)kérése nélkül.

AK felhívja ajánlattevők figyelmét a Kr.1.§(7)bek.

Kbt.69.§(4)-(6)bek.alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

M/1.

AT-nek Kbt.65.§(1)bek.b)pontja és a 321/2015.Kr.21.§(3)bek. a) pontja alapján csatolnia kell az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 6 év legjelentősebb referenciáinak ismertetését.AK a 321/2015.Kr.21.§(3a)bek.b)pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 éven belül befejezett,de legfeljebb 9 éven belül megkezdett referenciákat veszi figyelembe.Referenciákat a 321/2015.Kr.22.§(1)bek.foglaltak alapján kell igazolni. Igazolásban meg kell adni legalább:

— szerződést kötő másik nevét, székhelyét,

— tervezési munka/munkák tárgyát és mennyiségét,

— teljesítés kezdő és befejező időpontját (év,hó,nap pontossággal),

— szerződést kötő másik félnek nyilatkozatát arról,h.a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Igazolás tartalmazzon minden olyan adatot,mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került.

Amennyiben a referenciát ajánlattevő v.az alkalmasságot igazoló szervezet közös ajánlattevőként teljesítette,és a teljesítés oszthatatlannak tekinthető a Kr.22.§(5)bek.szerint fogadható el a referencia.AK felhívja a figyelmet a Kbt. 140.§(9)bek-re, és a Kr. 22.§ (5) bek-re.AK az igazolások vizsgálata során a Kr. 21/A. §-ban foglaltak szerint jár el.

M/2.

Ajánlattevőnek Kbt.65.§(1)bek.b)pontja és a 321/2015.Kr.21.§(3)bek.b)pontja alapján csatolni kell azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését,végzettségük/képzettségük,szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Végzettség az iskolai oklevél/iskolai bizonyítvány egyszerű másolatának, ill. oktatási intézmény által kiállított egyéb igazoló dokumentum másolatának a benyújtásával, szakmai gyakorlat/tapasztalat a szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz benyújtásával igazolandó.

Csatolandó:

— Ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről a betölteni kívánt pozíció megjelölésével,

— végzettséget és/v.képzettséget igazoló dokumentumok,

— szakmai tapasztalatot egyértelműen igazoló,szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz év,hónap bontásban,valamint annak a szervezetnek a megjelölését,mellyel az adott szakember az ajánlattétel időpontjában munkaviszonyban,v.foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll,

— szakemberek által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata,mely tartalmazza a szakember nyilatkozatát arra vonatkozóan,h.Ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében az Ajánlattevő által megjelölt pozícióban részt vesz,és a betöltendő pozíciónak megfelelő jogosultsággal a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog.

Időben párhuzamos gyakorlati/tapasztalati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember tapasztalati idejébe. Minden a szakmai önéletrajzban feltüntetett naptári hónap egész hónapként kerül figyelembe vételre.

Amennyiben a bemutatott szakember a jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban ajánlattétel időpontjában szerepel és szakmai önéletrajzban feltüntetésre kerül a kamarai nyilvántartási szám,akkor a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget és előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalati időt az érvényes jogosultság igazolja,azaz a végzettséget igazoló egyéb dokumentum benyújtása,valamint az adott jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalati idő bemutatása nem szükséges

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. Alkalmatlan az ajánlatevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített munkákra vonatkozó alábbi referenciával/referenciákkal:

M/1.1. Legalább 1 db, egybefüggően min. 15 km hosszúságú, új nyomvonalú, legalább 2x2 forgalmi sávos, fizikai elválasztású gyorsforgalmi út teljes körű engedélyezési terv készítése tárgyú referenciával, amely tartalmazott legalább egy különszintű csomópontot és magába foglalta az útépítési engedélyezési eljárásban való közreműködést is, és amelynek eredményeként a jogerős építési engedély kiadásra került.

M/1.2. Legalább 1 db, új, vízfolyás feletti, legalább 2x2 forgalmi sávos, gyorsforgalmi úti/országos közúti híd engedélyezési terv készítése tárgyú referenciával, melynek egyik támaszköze min. 80 méter és magába foglalta az építési engedélyezési eljárásban való közreműködést is, és amelynek eredményeként a jogerős építési engedély kiadásra került.

M/1.3. Legalább 1 db, új nyomvonalú, legalább 2x2 forgalmi sávos, fizikai elválasztású gyorsforgalmi út teljes körű engedélyezési terv készítése tárgyi referenciával, amely tartalmazott legalább egy komplex pihenőt és magába foglalta az építési engedélyezési eljárásban való közreműködést is, és amelynek eredményeként a jogerős építési engedély kiadásra került.

AK egybefüggő út alatt a folytonos, megszakítás nélküli útszakaszt érti.

AK támaszköz alatt a 2 egymással közvetlenül szomszédos támasz középvonala (v. tengelye) között az úttengelyben mért vízszintes vetületi távolságot érti.

AK gyorsforgalmi út alatt a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet 2.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti fogalmakat érti.

AK országos közút alatt a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet 2.§ (1) bekezdés szerinti fogalmakat érti.

AK„engedélyezési terv”alatt az építési engedély megszerzéséhez szükséges,valamennyi tervfázist tartalmazó engedélyezési tervet érti.

AK „különszinű csomópont” alatt az e-UT 03.03.41 számú Útügyi Műszaki Előírásban foglaltakat érti.

AK „komplex pihenő” alatt az e-UT 03.07.22 számú Útügyi Műszaki Előírásban foglaltakat érti.

M/1.1.-M/1.3. alkalmassági követelménynek való megfelelést ajánlattevő alkalmassági követelményenként 1-1 db szerződéssel igazolhatja. M/1.1.-M/1.3. alkalmassági követelménynek való megfelelést ajánlattevő ugyanazon referenciával is igazolhatja.

A nem magyaro.-i ref.esetén az adott ref. köv.szerinti 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet által előírt, megkövetelt tartalmat kell igazolnia AT-nek.

M/2.

Alkalmatlan az ajánlatevő, ha nem rendelkezik

M/2.1) legalább 1 fő olyan projektvezető szakemberrel, aki az alábbi a.), b.) és c.) alpontok szerinti valamennyi követelménynek megfelel:

a.) aki közlekedési építmények szakterületen – a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti – KÉ-K szakirányú, ill. azzal egyenértékűnek tekintett jogosultság megszerzéséhez szükséges – végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik;

b.) rendelkezik összesen legalább 36 hónap, legalább 2x2 forgalmi sávos gyorsforgalmi út építésére vonatkozó engedélyezési tervek elkészítésére vonatkozó tervezési projekt(ek)irányítása területén szerzett projektvezetői és/vagy projektvezető helyettesi szakmai tapasztalattal;

c.) valamint részt vett legalább 1 db, egybefüggően min. 15 km hosszúságú, új nyomvonalú, legalább 2x2 forgalmi sávos, fizikai elválasztású gyorsforgalmi út építésére vonatkozó engedélyezési terv készítésében;

M/2.2. legalább 1 fő olyan tervező szakemberrel, aki az alábbi a.),b.) és c.) alpontok szerinti valamennyi követelménynek megfelel:

a.) aki közlekedési építmények szakterületen – a 266/2013.(VII.11.) Kr. szerinti – KÉ-K szakirányú, ill. azzal egyenértékűnek tekintett jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik;

Folytatás III.1.2) pontban

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

AF III.1.1) pont

III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

AK felhívja a figyelmet Ptk.6:186.§(1)bek., miszerint kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre,ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést.

AK késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér, hibás teljesítési kötbér, teljesítési és jótállási biztosítékot köt ki az SZF vonatkozó pontjai szerint.

Tervezési díj kifizetésére ajánlatkérő által teljesítési igazolással elismerten, a hiba és hiánymentes, szerződésszerű teljesítést követően a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései, illetőleg a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdés alapján átutalással kerül sor.

Irányadó: Kbt. 27/A. §. Ajánlattétel, kifizetés, szerződéskötés pénzneme: HUF. További előírások az AD I. és II. kötetben

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 04/05/2020
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 04/05/2020
Helyi idő: 14:00
Hely:

EKR-ben

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján. A bontási eljárásra a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (3) bek., valamint a Kbt. 68. § (1b)-(1c) bekezdései az irányadók.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:

1. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt.40.§(1)bek. alapján a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer igénybevételével bonyolítja le. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 6.§(1)bek. alapján az EKR használatához a rendszerben az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges. Kbt. 57.§(2)bekezdése alapján az ajánlatkérő előírja, hogy a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, le kell töltenie. Közös ajánlattétel esetében elegendő az egyik ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak a közbeszerzési dokumentumokat igazoltan letölteni.

2. Ajánlatot a jelen felhívásban megadott címre az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig elektronikusan, jelszó nélkül olvasható, nem szerkeszthető *.pdf formátumban kell benyújtani.

3. Ajánlatnak ajánlati részenként a Kbt.66.§(5)bek. szerinti felolvasólapot kell tartalmaznia, melyen fel kell tünteti a Kbt.68.§(4)bek. szerinti összes adatot. Ajánlattevő a 424/2017.(XII.19.)Korm. rend.11.§(1)bek. alapján az ajánlatkérő által létrehozott elektronikus űrlap formájában köteles a felolvasólapot az ajánlat részeként kitölteni.

4. Ajánlatban benyújtott dokumentumokat a Kbt.47.§(2a)bek. alapján egyszerű másolatban is be lehet nyújtani. A Kbt. 41/A. § (3) bekezdése alapján amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Ha az adott nyilatkozatra az EKR-ben elektronikus űrlap áll rendelkezésre, azt akkor is ki kell tölteni, ha az ajánlatkérő az adott nyilatkozat más nyelven történő benyújtását is lehetővé teszi az ajánlatban, és az ajánlattevő eltérő nyelvű nyilatkozatot csatol a rendszerben. Ebben az esetben, ha az elektronikus űrlap magyar nyelven kerül kitöltésre, azt a csatolt nyilatkozat fordításának kell tekinteni.

AK felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1)-(5), a Kbt.47.§ (2) és a 424/2017 Kr. 11. § (4)bekezdéseire.

5. Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem írja elő és nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását sem az önálló, sem a közös ajánlattevők esetében.

6. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a 71. § (6) bek. szerinti korlátozással.

7. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 73. § (5) bekezdésére.

8. Ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 65. § (7) bekezdésére vonatkozóan. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges. A Kbt. 65. § (7) bekezdés rendelkezései alapján csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan – szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt – kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A Kbt. 65. § (12) bekezdése értelmében az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak – a Kbt. 65. § (8) bekezdés szerinti szervezet esetében az ajánlatnak- tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.

9. Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását írja elő, amelynek mértéke 30 000 000 Ft. Teljesíthető: KD-ben megadottak szerint. Igazolás: befizetést/átutalást igazoló dok. (10300002-20609931-49020322 (IBAN: HU58 10300002-20609931-49020322, SWIFT: MKKBHUHB); garancia biztosítás esetén: garancia levél, készfizető kezességvállalás esetén:kezességvállalásról szóló dok.; biztosítási szerződés esetén: kötelezvény. Folytatás VI.4.3) pontban

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt.148.§(3)-(9)bek.szerint.

II.2.5) Értékelési szempontok:Minőségi kritérium:

2. A felhívás III.1.3) M/2.1. alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakembernek az M/2.1) pont b.) alpontjában előírthoz képest többlet projektvezetői és/vagy projektvezető-helyettesi szakmai tapasztalati ideje legalább 2x2 forgalmi sávos gyorsforgalmi út építésére vonatkozó engedélyezési tervek elkészítésére vonatkozó tervezési projekt(ek)irányítása területén (hónap) Súlyszám:20

3. A felhívás III.1.3) M/2.2. alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakembernek az M/2.2) pont b.) alpontjában előírthoz képest többlet szakmai tapasztalati ideje legalább 2x2 forgalmi sávos gyorsforgalmi út építésére vonatkozó engedélyezési tervek elkészítésére vonatkozó tervezési projekt(ek) tervezése területén (hónap) Súlyszám:10

4. A felhívás III.1.3) M/2.3. alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakembernek az M/2.3) pont b.) alpontjában előírthoz képest többlet szakmai tapasztalati ideje közúti híd tervezése területén (hónap) Súlyszám:10

5. A felhívás III.1.3) M/2.4. alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakembernek az M.2.4) pont b.) alpontjában előírthoz képest többlet szakmai tapasztalati ideje közlekedési infrastruktúra üzemeltetési feladatait ellátó magasépítési létesítmény tervezése területén (hónap) Súlyszám:10

VI.3) pont folytatása:

A garancia/kezességvállaló nyilatkozatot, valamint a kötelezvényt minden esetben a 2016. évi CXXX. tv. szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek megfelelő elektronikus okirati formában szükséges benyújtani.

10. AT köteles a Kbt. 66. § (6) bek. rendelkezései alapján ajánlatában megjelölni

a)a közbeszerzésnek azt a részét (részeit),amelynek teljesítéséhez az AT alvállalkozót kíván igénybe venni,

b)az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

Amennyiben AT nem kíván alvállalkozót igénybe venni,a nemleges tartalmú nyilatkozatot ebben az esetben is csatolni szükséges!

11. Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára minimum 300 000 000 Ft/év és minimum 150 000 000 Ft/ káresemény limitű tervezői felelősségbiztosítási szerződést kötni v. meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni.

12. Ajánlatkérő a felolvasólap A és B mellékleteként csatolandó dokumentumokat szakmai ajánlatnak tekinti.

13. Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6) pontja vonatkozásában rögzíti, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 60 naptári nap,tekintettel arra, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás a 320/2015. (X.30.) Korm. rendelet szerint folyamatba épített ellenőrzés mellett kerül lefolytatásra.

14. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt.75.§(2)bek.e) pontját.

15. Az alkalmasság III.1.1) -1.3) pontokban előírt feltételei és igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

16.AK a részajánlat tétel lehetőségét nem biztosítja. Az elvégzendő tervezési feladat olyan komplex egység, melynek műszaki tartalma nem tartalmaz olyan részfeladatokat, amelyet a többitől elválaszthatóan, önálló egységként lehetne kezelni. A feladatvégzés olyan, egymásra épülő komponensekből tevődik össze, melyek egymással olyan szorosan összefüggnek, amely nem teszi lehetővé bármely feladatra vonatkozó részajánlattétel lehetőségének biztosítását. Részletesen KD I.kötet 3. pontjában.

17. FAKSZ:Juhász Dániel 01032

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
31/03/2020