Tjenesteydelser - 157378-2020

02/04/2020    S66

Danmark-Allinge: Vedligeholdelse af vejbelysning

2020/S 066-157378

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Bornholm Regionskommune
CVR-nummer: 26696348
Postadresse: Skovløkken 4, Tejn
By: Allinge
NUTS-kode: DK014 Bornholm
Postnummer: 3770
Land: Danmark
Kontaktperson: Flemming Bech
E-mail: flemming.bech@brk.dk
Telefon: +45 56921474

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://brk.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.byggeprojekt.dk
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til følgende adresse:
Officielt navn: Fredsted Consulting APS
CVR-nummer: 30518209
Postadresse: Danmarksvej 30F
By: Skanderborg
Postnummer: 8660
Land: Danmark
Kontaktperson: Fredsted Consulting APS, Danmarksvej 30 F, 8660 Skanderborg
E-mail: jt@fredcon.dk
NUTS-kode: DK014 Bornholm

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.brk.dk

Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: www.byggeprojekt.dk
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Drift og vedligeholdelse af vejbelysningsanlæg 2020-2024

II.1.2)Hoved-CPV-kode
50232100 Vedligeholdelse af vejbelysning
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Kontrakten omfatter drift og vedligeholdelse af samtlige kommuneale vejbelysningsanlæg, ialt ca. 10 500 vejbelysningsarmaturer. Kontrakten omfatter vagtordning, beredskab, håndtering og besvarelse af fejlmeldinger, daglig drift og vedligeholdelse, udbedring af fejl og mangler, eftersyn, ajourføring og vedligeholdelse af dokumentation.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK014 Bornholm
Hovedudførelsessted:

Bornholm

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Se ovenstående pkt. II.1.4.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges 2 gange 1 år.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Drift af vejdirektoratets rute 38 (Rønne til Nexø) er en del af den samlede opgave, men skal afregnes særskilt til de enhedspriser der afgives i forbindelse med dette udbud.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

I forbindelse med afgivelse af tilbud i byggeprojekt, skal tilbudsgiver svare på en række udelukkelsesgrunde og egnethedsbeskrivelser. Oplysningerne danner grundlag for ordregivers vurdering af, om tilbudsgiver er udelukket fra at deltage i udbuddet og, om tilbudsgiver er egnet til at udføre den udbudte opgave.

Ordregiver kan når som helst i udbudsproceduren anmode tilbudsgiver om at fremlægge alle eller en del af de krævede certifikater og supplerende dokumenter der henvises til i denne forbindelse, hvis dette er nødvendigt for at sikre, at proceduren gennemføres korrekt.

Konsortier:

Afgives tilbud af et konsortium, skal de krævede oplysninger om udelukkelse og egnethed afgives for hver deltager i konsortiet. Desuden skal de enkelte deltagere i konsortiets ydelser/roller angives. Ligeledes skal det tydeligt fremgå af tilbuddet, at konsortiedeltagerne erklærer, at de hæfter solidarisk og direkte i forhold til ordregiver. Samtidig skal det fremgå, hvilken konsortiedeltager, der med bindende virkning for konsortiet, kan føre afklarende drøftelser og indgå aftaler med ordregiver.

Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være konsortiets samlede egnethed, der vurderes.

Udøvelse af det pågældende erhverv:

Opgaven skal udføres af en virksomhed, som har fast adresse på Bornholm, og som har el-autorisation i Danmark, eller opfylder tilsvarende krav til udførelse af arbejde på elinstallationer i Danmark, jævnfør udbudsloven § 141.

Arbejdet, herunder vagtordning og beredskab, skal udføres af virksomhedens egne medarbejdere.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession
Henvisning til den relevante lov eller administrative bestemmelse:

Opgaven skal udføres af en virksomhed, som har fast adresse på Bornholm, og som har el-autorisation i Danmark, eller opfylder tilsvarende krav til udførelse af arbejde på elinstallationer i Danmark,

III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 14/05/2020
Tidspunkt: 11:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 14/05/2020
Tidspunkt: 11:00
Sted:

Bornholms Regionskommune

Vej, park og anlæg

Skovløkken 4, Tejn

3770 Allinge

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Tilbud vil først være tilgængelig for ordregiver og vil blive åbnet efter udløb af frist for afgivelse af tilbud.

Det er ikke muligt at overvære åbning af indkomne tilbud.

Resultat af evaluering forventes offentliggjort 26. maj 2020.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Dahlerups Pakhus, Langelinie 70
By: København
Postnummer: 2100
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: http://klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jakobsensvej 25
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
31/03/2020