Leveringen - 15768-2018

13/01/2018    S9    - - Leveringen - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Frankrijk-Lamballe: Afval- en vuilcontainers en bakken

2018/S 009-015768

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Lamballe Terre & Mer
41 rue Saint-Martin, BP 90456
Lamballe
22404
Frankrijk
Telefoon: +33 296505937
E-mail: contact@lamballe-terre-mer.bzh
Fax: +33 296313925
NUTS-code: FRH01

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.lamballe-terre-mer.bzh

Adres van het kopersprofiel: https://www.megalisbretagne.org

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture de bacs roulants avec puces RFID pour la collecte des déchets ménagers

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34928480
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Fourniture de bacs roulants avec puces RFID pour la collecte des déchets ménagers.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 596 040.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34928480
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRH01
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

La présente consultation concerne la fourniture de bacs roulants équipés de puces RFID, ainsi que de pièces détachées pour la maintenance de ceux-ci, pour la collecte des ordures ménagères et des déchets recyclables sur le territoire de Lamballe Terre & Mer.

L'accord-Cadre avec maximum est passé en application des articles 78 et 80 du Décret no 2016-360 du 25.3.2016. Il donnera lieu à l'émission de bons de commande.

L'accord-cadre est attribué à un seul opérateur économique.

L'accord-cadre est conclu pour une durée de 4 ans.

L'accord-cadre est conclu à compter de la date de notification du contrat.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Le montant total des prestations pour la durée de l'accord-cadre est défini comme suit:

Seuil maximum: 900 000.00 EUR (HT).

Le montant du détail estimatif fourni par le titulaire est de 596 040.00 EUR (HT).

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 198-406778
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/01/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Plastic Omnium Systèmes Urbains
rue Pierre de Maupertuis Bâtiment b ZA de Ker Lann
Bruz
35170
Frankrijk
NUTS-code: FRH03
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 700 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 596 040.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif
3 contour de la Motte CS 44416
Rennes Cedex
35044
Frankrijk
Telefoon: +33 223212828
E-mail: greffe.ta-rennes@juradm.fr
Fax: +33 299635684
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Greffe du Tribunal administratif
3 contour de la Motte CS 44416
Rennes Cedex
35044
Frankrijk
Telefoon: +33 223212828
E-mail: greffe.ta-rennes@juradm.fr
Fax: +33 299635684
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/01/2018