Fournitures - 157685-2023

Submission deadline has been amended by:  232379-2023

Ongereviseerde computervertaling

15/03/2023    S53

Frankrijk-Voiron: Abri's

2023/S 053-157685

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: communauté du Pays Voironnais
Nationaal identificatienummer: 24380098400029
Postadres: 40 Rue Mainssieux, Cs 80363
Plaats: Voiron Cedex
NUTS-code: FRK24 Isère
Postcode: 38516
Land: Frankrijk
E-mail: contact-marches@paysvoironnais.com
Telefoon: +33 476931714
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.paysvoironnais.com/
Adres van het kopersprofiel: https://www.marches-publics.info
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.marches-publics.info
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.marches-publics.info
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

levering en installatie van bijdragen op het transportnetwerk van het land Vironnais

Referentienummer: 230009
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44212321 Abri's
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

het Vironnese land lanceert een raadpleging in de vorm van een openbare aanbesteding voor de levering en installatie van bijdragen op het vervoersnet van de Voironnais.De beschrijving van de te leveren diensten en de hoeveelheden zijn opgenomen in de geraamde uitsplitsing/BPU en de bijzondere technische specificaties.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 350 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

levering en installatie van nieuwe stedelijke bijdragen op het transportnet Pv

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44212321 Abri's
34928400 Stadsmeubilair
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRK24 Isère
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

levering en installatie van nieuwe stadsbussen op het vervoersnetwerk van het land Vironnais

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualités fonctionnelles et techniques des produits / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualités esthétiques et architecturales / Intégration urbaine des produits et des options proposées / design par rapport aux besoins exprimés par le client / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Délais d'exécution et organisation de l'entreprise pour répondre aux besoins du client / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Préciser les atouts de l'offre sur ce sujet au regard des qualités du mobilier proposé comme des processus de travail et les services associés à la prestation / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité des services techniques, de maintenance et de suivi de chantier proposés pour le suivi de la prestation, garanties / Weging: 5
Prijs - Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

periode 1 is de eerste marktperiode van 2 jaar. Periode 2 is de verlengde periode van 2 jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

levering en installatie van antitivandalism abribus op het transportnetwerk Pv

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44212321 Abri's
34928400 Stadsmeubilair
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRK24 Isère
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

levering en installatie van antitivandalisme op het transportnetwerk van het land Voironnais

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualités fonctionnelles et techniques des produits / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualités esthétiques et architecturales / Intégration urbaine des produits et des options proposées / design par rapport aux besoins exprimés par le client / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Délais d'exécution et organisation de l'entreprise pour répondre aux besoins du client / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Préciser les atouts de l'offre sur ce sujet au regard des qualités du mobilier proposé comme des processus de travail et les services associés à la prestation / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité des services techniques, de maintenance et de suivi de chantier proposés pour le suivi de la prestation, garanties / Weging: 5
Prijs - Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

periode 1 is de eerste marktperiode van 2 jaar. Periode 2 is de verlengde periode van 2 jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

in te dienen documenten waarnaar in de controleverordening wordt verwezen

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

in te dienen documenten waarnaar in de controleverordening wordt verwezen

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

in te dienen documenten waarnaar in de controleverordening wordt verwezen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/04/2023
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 12/04/2023
Plaatselijke tijd: 14:00
Plaats:

Voiron

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
VI.3)Nadere inlichtingen:

om deze volledige kennisgeving op te vragen, kunt u toegang krijgen tot het GDB, vragen stellen aan de koper, een brief deponeren, ga naar https://www.marches-publics.info — —

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: tribunal administratif de Grenoble
Postadres: 2 Place de Verdun
Plaats: Grenoble
Postcode: 38022
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-grenoble@juradm.fr
Telefoon: +33 476429000
Fax: +33 476422269
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

— Precontractuele verzoeken om voorlopige maatregelen als bedoeld in de artikelen L.551-1 tot en met L.551-12 van de Code of Administrative Justice (CJA), die kunnen worden uitgeoefend vóór de ondertekening van de overeenkomst. — Contractuele executie als bedoeld in de artikelen L.551-13 tot en met L.551-23 CJA, die kan worden uitgeoefend binnen de termijnen van artikel R. 551-7 Cja.- Vertrouwelijk zakengeheim als bedoeld in artikel R.557-3 van de Cja- onbeperkte rechterlijke toetsing die openstaat voor afgewezen concurrenten, die kan worden uitgeoefend binnen twee maanden na de datum waarop de sluiting van de overeenkomst openbaar wordt gemaakt. Dienst bij wie informatie over de procedure kan worden verkregen: TA de Grenoble

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/03/2023