Usługi - 157696-2014

Wyświetl widok skrócony

10/05/2014    S90    Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Rzeszów: Usługi bazy danych

2014/S 090-157696

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie
Adres pocztowy: ul. Targowa 1
Miejscowość: Rzeszów
Kod pocztowy: 35-959
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie
Osoba do kontaktów: Wojciech Rejman, Joanna Janiga
E-mail: wodgik@wodgik.rzeszow.pl
Tel.: +48 178525957
Faks: +48 178525957

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.wodgik.rzeszow.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.wodgik.rzeszow.pl

Dostęp elektroniczny do informacji: http://bip.wodgik.rzeszow.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Opracowanie mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa podkarpackiego część II.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 27: Inne usługi
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: województwo podkarpackie.

Kod NUTS PL32 Podkarpackie

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Opracowanie mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych
(BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa podkarpackiego część II - 64 arkusze
Przedmiotem zamówienia/umowy jest:
a) opracowanie zgeneralizowanego modelu rzeźby terenu,
b) opracowanie obiektów klas Karto dotyczących rzeźby terenu na podstawie danych z NMT,
c) opracowanie obiektów klas Karto na podstawie danych BDOT10k, PRNG i PRG
d) redakcja treści mapy topograficznej w skali 1:10 000 wraz z weryfikacją kameralną BDOT10k,
e) opracowanie rzeźby terenu metodą cieniowania,
f) redakcja arkuszy map topograficznych w skali 1:10 000 wraz z ramką, legendą i opisami pozaramkowymi,
g) zapis cyfrowy i wydruk ploterowy arkuszy map topograficznych.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

72320000 Usługi bazy danych

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 646 000 PLN
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
DZ-3321/5/2014
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2013/S 233-404464 z dnia 30.11.2013

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 55-092378 z dnia 19.3.2014

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: DZ-3321/5/2014 Nazwa: Opracowanie mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa podkarpackiego część II
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
5.5.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Geokart - International Sp. z o.o. - Pełnomocnik Konsorcjum ( 6 firm )
Adres pocztowy: ul. Wita Stwosza 44
Miejscowość: Rzeszów
Kod pocztowy: 35-113
Państwo: Polska
E-mail: biuro@geokart.com.pl
Tel.: +48 178641461
Faks: +48 178641462
Adres internetowy: http://www.geokart.com.pl/

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 646 000 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/

VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
7.5.2014