Leveringen - 15789-2018

13/01/2018    S9    - - Leveringen - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Hongarije-Boedapest: Diagnostische agentia

2018/S 009-015789

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Országos Vérellátó Szolgálat
AK05989
Karolina út 19–21.
Budapest
1113
Hongarije
Contactpersoon: Dr. Drexler Donát mb. főigazgató
Telefoon: +36 13724452
E-mail: kozbeszerzes@ovsz.hu
Fax: +36 13724453
NUTS-code: HU110

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ovsz.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.ovsz.hu

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: önállóan gazdálkodó költségvetési szerv
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fluoreszcens jelölésű mikrogyöngyökkel működő, DNS alapú, HLA diagnosztikai tesztkészletek beszerzése

Referentienummer: 30/OVSz/2017.
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33694000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Fluoreszcens jelölésű mikrogyöngyökkel működő, DNS alapú, HLA diagnosztikai tesztkészletek beszerzése. A mikrogyöngyök analízisére alkalmas, áramlási elven alapuló, a megajánlott tesztkészletekre validált analizátor(ok) és a vizsgálatok értékelését biztosító szoftver használatba vételi jogának biztosítása a szállítási címen, valamint a használatba adott analizátor(ok) használati idő alatti folyamatos működőképességének biztosításával járó feladatok ellátása.

A jelen felhívás II.2.3. pontjában meghatározott teljesítési helyre külföldi ajánlattevőnek DDP (INCOTERMS 2000.) paritáson, belföldi ajánlattevőnek költségmentesen kell a megajánlott termékeket leszállítani, az ajánlati árnak tartalmaznia kell a szállítással és minden egyéb előírt szolgáltatással kapcsolatos költséget. Ajánlattevő a szállításért és a kapcsolódó szolgáltatásokért nem számíthat fel külön díjat.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110
Voornaamste plaats van uitvoering:

Országos Vérellátó Szolgálat Központja, Transzplantációs Immunológiai Laboratórium (1113 Budapest, Karolina út 19–21., B épület).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fluoreszcens jelölésű mikrogyöngyökkel működő, DNS alapú, HLA diagnosztikai tesztkészletek beszerzése. A mikrogyöngyök analízisére alkalmas, áramlási elven alapuló, a megajánlott tesztkészletekre validált analizátor(ok) és a vizsgálatok értékelését biztosító szoftver használatba vételi jogának biztosítása a szállítási címen, valamint a használatba adott analizátorok használati idő alatti folyamatos működőképességének biztosításával járó feladatok ellátása.

Nyertes ajánlattevő feladata a tesztkészletek leszállítása a teljesítési helyre, azok lerakodása és az ajánlatkérő által meghatározott helyekre történő berakodása.

Nyertes ajánlattevő feladata a használatra megajánlott analizátor(ok) telepítése és használatra alkalmas állapotba való üzembe helyezése a gyári előírások szerint.

A tesztkészletek beszerzendő mennyisége.

1. 4600 darab DNS alapú, kis felbontású HLA-A tipizáló tesztkészlet

2. 4600 darab DNS alapú, kis felbontású HLA-B tipizáló tesztkészlet

3. 2000 darab DNS alapú, kis felbontású HLA-C tipizáló tesztkészlet

4. 600 darab DNS alapú, kis felbontású HLA-DP tipizáló tesztkészlet

5. 2600 darab DNS alapú, kis felbontású HLA-DQ tipizáló tesztkészlet

6. 4600 darab DNS alapú, kis felbontású HLA-DR tipizáló tesztkészlet

7. 10000 darab HLA-ellenes (I.+II. osztály) antitestek kimutatására alkalmas tesztkészlet

8. 3000 darab HLA I. osztályú antigének elleni antitestek specificitásának egyedi antigénekkel történő meghatározására alkalmas tesztkészlet

9. 3000 darab HLA II. osztályú antigének elleni antitestek specificitásának egyedi antigénekkel történő meghatározására alkalmas tesztkészlet

Tesztkészlet alatt Ajánlatkérő az egy meghatározáshoz (vizsgálathoz) szükséges tesztet, kontrollokat, detektáló reagenst érti.

Amennyiben a kontrollok, a detektáló reagens nem a tesztekkel egy csomagolásban kerülnek forgalomba, úgy értelemszerűen ezen anyagokat is meg kell ajánlani a tesztek felhasználásához szükséges mennyiségben, és az ajánlati árnak ezek ellenértékét is tartalmaznia kell.

Soronként (tesztkészlettípusonként) a teljes mennyiséget azonos termékből kell megajánlani. Egy soron belül különböző termék megajánlása esetén az ajánlat érvénytelennek minősül!

A kilenc tesztkészlet összes elemének (teszt, kontroll, detektáló reagens) ugyanattól a jogi gyártótól kell származnia!

Azonos jogi gyártóként ajánlatkérő az egy vállalatcsoport elkülönült jogalanyisággal rendelkező szervezeteit is elfogadja, amennyiben ajánlattevő a tényleges gyártó nyilatkozatával igazolja, hogy az azonos gyártóként megjelölt szervezetek valóban egy vállalatcsoportba tartoznak.

Ajánlatkérő az Ajánlati felhívás II.2.11.) pontjában meghatározott vételi jog alapján a szerződés hatálya alatt a tesztkészletek felhasználásának függvényében jogosult a teljes soronkénti mennyiség lehívása után a teljes soronkénti mennyiség maximum 50 %-át megrendelni.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Ajánlatkérő vételi jogot (opciót) köt ki a jelen felhívás II.2.4. pontjában meghatározott teljes mennyiség további soronkénti maximum 50 %-ának szállítása tekintetében.

Az opció ajánlatkérő számára lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent, ezért ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy vételi joga alapján lehívást (megrendelést) bocsát ki bármilyen mennyiségre. Ajánlatkérő egyoldalúan határozza meg az opciós mennyiségből általa megvásárolni kívánt mennyiséget, tehát a teljes opciós mennyiség megvásárlására nem köteles. A vételi joggal érintett mennyiséget ajánlatkérő jogosult a tesztkészlet bármely összetevője vonatkozásában tetszőleges arányban érvényesíteni. Vételi jogát ajánlatkérő egyoldalú írásbeli nyilatkozattal jogosult gyakorolni a szerződés lehívási hatálya alatt (a szerződéskötést követő 24 hónap), annak időbeli lejártát megelőzően. A vételi joggal érintett mennyiséget az alapmennyiséggel egyező ajánlati áron (egységár) kell biztosítani. Egyebekben a vételi jogra a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Alkalmazandó értékelési szempont a Kbt. 76.§ (2) bek. a) pont szerinti legalacsonyabb ár.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 131-267675
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Az eljárás a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen, tekintettel arra, hogy kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/01/2018