Usługi - 157902-2020

02/04/2020    S66

Polska-Orneta: Usługi doradcze w zakresie oprogramowania

2020/S 066-157902

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 048-113844)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „PWiK” Spółka z o.o. w Ornecie
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP: 5820003425 REGON: 170399929
Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 10
Miejscowość: Orneta
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Kod pocztowy: 11-130
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Bogdanowicz
E-mail: zamowieniaab@wp.pl
Tel.: +48 552421462
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pwik.orneta.pl/
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/transakcja/322643

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opracowanie i wdrożenie e-usług w „PWiK” Sp. z o.o. w Ornecie wraz z dostawą zestawów telemetrycznych i sprzętu komputerowego w ramach realizowanego projektu

Numer referencyjny: 1/03/2020
II.1.2)Główny kod CPV
72266000 Usługi doradcze w zakresie oprogramowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie i wdrożenie e-usług w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji „PWiK” Sp. z o.o. w Ornecie wraz z dostawą zestawów telemetrycznych i sprzętu komputerowego w ramach realizowanego projektu pn. „Rozwój e-usług w zakresie obsługi kontrahentów na terenie miasta i gminy Orneta”.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/03/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 048-113844

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: I.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa i adresy
Zamiast:

Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „PWiK” Spółka z o.o. w Ornecie

Krajowy numer identyfikacyjny: NIP: 5820003425 REGON: 170399929

Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 10

Miejscowość: Orneta

Kod NUTS: PL62

Kod pocztowy: 11-130

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Anna Bogdanowicz

E-mail: zamowieniaab@wp.pl

Tel.: +48 552421462

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.pwik.orneta.pl

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/transakcje/321596

Powinno być:

Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „PWiK” Spółka z o.o. w Ornecie

Krajowy numer identyfikacyjny: NIP: 5820003425 REGON: 170399929

Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 10

Miejscowość: Orneta

Kod NUTS: PL62

Kod pocztowy: 11-130

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Anna Bogdanowicz

E-mail: zamowieniaab@wp.pl

Tel.: +48 552421462

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.pwik.orneta.pl

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/transakcja/322643

Numer sekcji: I.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Komunikacja
Zamiast:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcje/321596

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/transakcje/321596

Powinno być:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/322643

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/322643

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 15/04/2020
Czas lokalny: 10:05
Powinno być:
Data: 16/04/2020
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 15/04/2020
Czas lokalny: 10:05
Powinno być:
Data: 16/04/2020
Czas lokalny: 10:05
VII.2)Inne dodatkowe informacje: