Leveringen - 15794-2018

13/01/2018    S9    - - Leveringen - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Hongarije-Boedapest: Elektriciteit

2018/S 009-015794

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
AK05071
Keleti Károly utca 24.
Budapest
1024
Hongarije
Contactpersoon: Bagó Dániel, Pálmai Réka
Telefoon: +36 13369026
E-mail: kozbeszerzes@nebih.gov.hu
Fax: +36 13369421
NUTS-code: HU110

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.nebih.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.nebih.hu

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Agrár szakigazgatás

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Villamos energia beszerzése

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Adásvételi szerződés.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 169 097 791.00 HUF
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110
NUTS-code: HU120
NUTS-code: HU211
NUTS-code: HU212
NUTS-code: HU213
NUTS-code: HU221
NUTS-code: HU222
NUTS-code: HU223
NUTS-code: HU231
NUTS-code: HU232
NUTS-code: HU233
NUTS-code: HU311
NUTS-code: HU312
NUTS-code: HU321
NUTS-code: HU323
NUTS-code: HU331
NUTS-code: HU332
NUTS-code: HU333
Voornaamste plaats van uitvoering:

A közbeszerzési dokumentumban meghatározottak szerint.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Szerződéses időszak: 2018. január 1. – 2018. december 31.

Szerződött villamosenergia-mennyiség (kWh): 3 697 607 kWh + 25 % / 12 hónap.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Az alapmennyiségtől +25 %-os mértékű eltérés lehetséges a szerződés keretén belül.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 184-376731
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Villamos energia beszerzése

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/12/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
E.ON Energiakereskedelmi Kft.
Váci út 17.
Budapest
1134
Hongarije
E-mail: agnes.muhl@eon-hungaria.com
Fax: +36 13543890
NUTS-code: HU110
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 169 097 791.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Ajánlattevő neve: MVM Partner Zrt.

Ajánlattevő székhelye: 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.

Adószám:12898019-2-44.

Nettó ajánlati ár: 21,60 Ft/kWh + áfa.

Ajánlattevő neve: E.ON Energiakereskedelmi Kft.

Ajánlattevő székhelye: 1134 Budapest, Váci út 17.

Adószám:24765648-2-44.

Nettó ajánlati ár: 21,55 Ft/kWh + áfa.

Ajánlattevő neve: ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft.

Ajánlattevő székhelye: 1132 Budapest, Váci út 72-74.

Adószám: 12928130-2-44.

Nettó ajánlati ár: 21,65 Ft/kWh + áfa.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/01/2018