Leveringen - 15795-2018

13/01/2018    S9    - - Leveringen - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Slowakije-Banská Štiavnica: Motorvoertuigen

2018/S 009-015795

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Slovenský Vodohospodársky Podnik, štátny podnik
36022047
Radničné námestie 8
Banská Štiavnica
96955
Slovakije
Contactpersoon: Marek Havaš
Telefoon: +421 221025897
E-mail: havas@svp.sk
NUTS-code: SK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.svp.sk/sk/uvodna-stranka/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: § 7 ods. 1 písm. d) zákona
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Nákup osobných vozidiel, úžitkových vozidiel a minibusov

Referentienummer: SVP/T/2017/1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Nakup osobnych motorovych vozidiel, uzitkovych motorovych vozidiel a minibusov pre potreby SVP, s.p. Blizsia.

Specifikacia predmetu zakazky je obsiahnuta v sutaznych podkladoch.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 5 448 946.62 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Osobné motorové vozidlá

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34111200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK
Voornaamste plaats van uitvoering:

Odspene zavody: Bratislava, Piestany, Banska Bystrica, Kosice.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Nakup osobnych motorovych vozidiel pre potreby SVP, s.p. Blizsia specifikacia predmetu zakazky je obsiahnuta v.

Sutaznych podkladoch.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Najnizsia cena / Weging: 80
Kostencriterium - Naam: Najnizsia lehota dodania v kalendarnych dnoch / Weging: 20
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Verejny obstaravatel pozaduje pre cast 1 zabezpeku vo vyske 54 000 EUR. Podrobnosti o zabezpeke definuje verejny.

Obstaravatel v sutaznych podkladoch.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Uzitkove motorove vozidla a minibusy

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34111100
34113200
34115200
34114400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK
Voornaamste plaats van uitvoering:

Odspene zavody: Bratislava, Piestany, Banska Bystrica, Kosice.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Nakup uzitkovych motorovych vozidiel aminibusov pre potreby SVP, s.p. Blizsia specifikacia predmetu zakazky je.

Obsiahnuta v sutaznych podkladoch.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Najnižšia cena / Weging: 80
Kostencriterium - Naam: Najnizsia lehota dodania v kalendarnych dnoch / Weging: 20
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Verejny obstaravatel pozaduje pre cast 2 zabezpeku vo vyske 170 000 EUR. Podrobnosti o zabezpeke definuje verejny obstaravatel v sutaznych podkladoch.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Osobne motorove vozidla

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/12/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Todos Bratislava s.r.o.
31319823
M. SCh. Trnavského14 14
Bratislava
84101
Slovakije
NUTS-code: SK
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 257 541.27 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Uzitkove motorove vozidla a minibusy

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/12/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Todos Bratislava s.r.o.
31319823
M. SCh. Trnavského14 14
Bratislava
84101
Slovakije
NUTS-code: SK
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 191 405.35 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Bratislava
82005
Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetadres: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Bratislava
82005
Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetadres: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/01/2018