Služby - 157967-2015

Zobrazit zhuštěný náhled

07/05/2015    S88

Lucembursko-Lucemburk: Přezkum obsahu a prezentace zpráv Účetního dvora (KPI 3)

2015/S 088-157967

Oznámení o zakázce

Služby

Směrnice 2004/18/ES

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název, adresa a kontaktní místo/místa

Úřední název: Evropský účetní dvůr
Poštovní adresa: 12, rue Alcide de Gasperi
Obec: Lucemburk
PSČ: 1615
Stát: Lucembursko
K rukám: Oddělení pro nabídková řízení a smlouvy
E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Tel.: +352 4398-47611
Fax: +352 4398-46667

Internetové adresy:

Obecná adresa veřejného zadavatele: http://www.eca.europa.eu

Elektronický přístup k informacím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=834

Další informace lze získat:
na výše uvedených kontaktních místech

Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat:
na výše uvedených kontaktních místech

Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány:
na výše uvedených kontaktních místech

I.2)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.3)Hlavní předmět činnosti
Hospodářské a finanční záležitosti
I.4)Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
Přezkum obsahu a prezentace zpráv Účetního dvora (KPI 3).
II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
Služby
Kategorie služeb č. 27: Jiné služby
Kód NUTS
II.1.3)Informace o veřejné zakázce, rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
Oznámení se týká veřejné zakázky
II.1.4)Informace o rámcové smlouvě
II.1.5)Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů)
Předmětem této výzvy k podání nabídek je uzavření 1 ze 2 přímých smluv o poskytování služeb, které budou prováděny zároveň 2 různými zhotoviteli: 1 z akademických kruhů a druhým z odvětví auditorských a souvisejících služeb. To znamená, že zhotoviteli bude možné zadat pouze 1 položku, ačkoli se bude ucházet o obě položky. Zhotovitelé provedou přezkum obsahu a prezentace zpráv Evropského účetního dvora. Pro obě položky platí stejná právní a smluvní ustanovení.
II.1.6)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

79419000 Hodnotící poradenské služby

II.1.7)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ne
II.1.8)Části zakázky
Rozdělení zakázky na části: ano
nabídky mohou být předkládány pro několik částí
II.1.9)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2)Množství nebo rozsah zakázky
II.2.1)Celkové množství nebo rozsah:
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 370 000 EUR
II.2.2)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.3)Informace o obnovení zakázek
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.3)Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení
Doba trvání v měsících: 55 (ode dne zadání zakázky)

Informace o částech zakázky

Část zakázky č.: 1 Název: Akademický přezkum obsahu a prezentace zpráv Účetního dvora
1)Stručný popis
Předmětem této výzvy k podání nabídek je uzavření přímé smlouvy o poskytování služeb s nezávislým externím odborníkem. Zhotoviteli lze zadat pouze 1 položku, ačkoli se bude zhotovitel ucházet o obě. Zhotovitel provede přezkum obsahu a prezentace zpráv Účetního dvora.
2)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

79419000 Hodnotící poradenské služby

3)Množství nebo rozsah
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 185 000 EUR
4)Údaj o odlišné době trvání zakázky nebo datu zahájení/dokončení
Doba trvání v měsících: 55 (ode dne zadání zakázky)
5)Další informace o částech zakázky
Část zakázky č.: 2 Název: Přezkum obsahu a prezentace zpráv Účetního dvora (odvětví auditorských a souvisejících služeb)
1)Stručný popis
Předmětem této výzvy k podání nabídek je uzavření přímé smlouvy o poskytování služeb s nezávislým externím odborníkem. Zhotoviteli lze zadat pouze 1 položku, ačkoli se bude zhotovitel ucházet o obě. Zhotovitel provede přezkum obsahu a prezentace zpráv Účetního dvora.
2)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

79419000 Hodnotící poradenské služby

3)Množství nebo rozsah
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 185 000 EUR
4)Údaj o odlišné době trvání zakázky nebo datu zahájení/dokončení
Doba trvání v měsících: 55 (ode dne zadání zakázky)
5)Další informace o částech zakázky

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)Požadované zálohy a záruky:
III.1.2)Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
Platby budou provedeny do 30 dní od předložení odpovídajících faktur.
Platby za služby budou prováděny v souladu s finančním nařízením platným pro roční rozpočet Evropské unie a s podmínkami uvedenými v dokumentaci výzvy k podání nabídek.
Uchazeč by měl vzít v úvahu, že strana uzavírající smlouvu s Účetním dvorem bude zodpovědná za správnou aplikaci pravidel týkajících se uvalení DPH. Evropský účetní dvůr je osvobozen od DPH v souladu s články 3 a 4 ustanovení Protokolu o privilegiích a imunitách Evropské unie.
III.1.3)Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána:
Nabídky mohou být podány jednotlivě, nebo ve spojení s třetími stranami. V případě nabídek podaných konsorcii hospodářských subjektů, musí být všichni členové konsorcia společně a nerozdílně odpovědní za provedení zakázky. Nicméně 1 člen musí být jmenován zodpovědnou stranou za provedení zakázky.
III.1.4)Další zvláštní podmínky
Plnění zakázky podléhá zvláštním podmínkám: ne
III.2)Podmínky účasti
III.2.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: 1) Uchazeči jsou povinni podat čestné prohlášení v tom smyslu, že se nenacházejí v žádné z vylučujících situací uvedených v rámci článků 106 a 107 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25.10.2012 o finančních pravidlech pro souhrnný rozpočet Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 – dále jen „finanční nařízení“ (Úř. věst. L 298 ze dne 26.10.2012, s. 1). Uchazeč, kterému bude zakázka zadána, musí poskytnout konkrétní dokumenty za účelem prokázání toho, že se nenachází v žádné ze situací pro vyloučení uvedených v článcích 106 a 107 finančního nařízení.
2) Uchazeči musí směrem k Evropskému účetnímu dvoru jasně deklarovat všechny okolnosti, které by mohly v průběhu nabídkového řízení a/nebo v průběhu poskytování služeb způsobit střet zájmů.
3) S cílem prokázat svou právní způsobilost a svůj status musí všichni uchazeči a uvedení subdodavatelé poskytnout kopii úředního dokumentu (úřední věstník, živnostenský rejstřík atd.), který bude uvádět název právnické osoby, adresu ústředí a identifikační číslo, které jí bylo přiděleno ze strany národních orgánů. V případě právnických osob čitelnou kopii oznámení o jmenování osob oprávněných zastupovat uchazeče v jednání s třetími stranami nebo kopii zveřejnění takových jmenování, jestliže právní úprava, která platí pro příslušnou právnickou osobu, takové zveřejnění vyžaduje. Jakékoli převedení tohoto oprávnění na jiného zástupce, který není uveden v oficiálním jmenování, musí být doloženo.
V případě fyzických osob doklad o registraci v odborném nebo živnostenském rejstříku nebo jakýkoli jiný dokument udávající identifikační číslo a kopii jejich dokladu totožnosti.
III.2.2)Ekonomická a finanční způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Uchazeči poskytnou dostatečné informace veřejnému zadavateli o svém finančním postavení a o tom, že oni a případní subdodavatelé mají nezbytné zdroje a finanční prostředky k provedení práce, jež je předmětem nabídkového řízení.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů: Měl by být poskytnut následující doklad:
— výkaz obratu realizovaného za poradenské služby za poslední 3 dostupné roky,
— měly by být poskytnuty tyto doklady:
• Internetový odkaz na zveřejněné účetnictví, nebo pokud to nebude k dispozici, předložte auditovanou účetní závěrku za poslední 2 roky,
• v jiném případě příslušná prohlášení bank.
Pokud z nějakého výjimečného důvodu, který bude veřejný zadavatel považovat za opodstatněný, uchazeč nebude schopen poskytnout 1 nebo druhý z výše uvedených dokumentů, bude tento moci svou ekonomickou a finanční způsobilost doložit jakýmkoli jiným dokumentem, který bude veřejný zadavatel považovat za vhodný. V každém případě je nutno veřejného zadavatele o tomto výjimečném důvodu alespoň informovat a odůvodnění uvést v nabídce. Veřejný zadavatel si vyhrazuje právo požadovat jakýkoliv jiný dokument, který ji umožní ověření ekonomické a finanční způsobilosti uchazeče.
III.2.3)Technická způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Uchazeči poskytnou dostatečné informace s cílem přesvědčit veřejného zadavatele o své technické a odborné způsobilosti k provedení úkolů v souladu s podmínkami plnění, které stanoví minimální požadavky ohledně kvalifikace osob určených k provádění úkolů ze strany zhotovitele.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů:
Položka č. 1:
Každý zhotovitel musí mít tým skládající se z:
— vedoucího týmu, který bude kontaktní osobou Účetního dvora a výhradním prostředníkem, kterému bude Komise adresovat případné požadavky,
— alespoň 2 pracovníků provádějících přezkum.
Služby budou prováděny týmem poradců (dle popisu výše), z nichž alespoň 1 člen týmu bude mít následující vzdělání a odborné kvalifikace nebo praxi:
Vzdělání:
— alespoň magisterský titul v příslušném akademickém oboru (např. sociální nebo politické vědy, veřejná správa, veřejné právo).
Praxe:
— každý člen týmu musí mít minimálně 3 roky odborné nebo akademické praxe v oblasti provádění přezkumů,
— přezkumný tým musí mít souhrnem alespoň 15 let praxe v oblasti provádění podobných přezkumů.
Další:
— prokazatelná schopnost zpracovávat zprávy o vysoké kvalitě v angličtině.
Položka č. 2:
Zhotovitel musí mít tým skládající se z:
— vedoucího týmu, který bude kontaktní osobou Účetního dvora a výhradním prostředníkem, kterému bude Komise adresovat případné požadavky,
— alespoň 2 pracovníků provádějících přezkum.
Vedoucí týmu zhotovitele a pracovníci přezkumu musí být: plně kvalifikovanými členy jednoho z členských orgánů Mezinárodní federace účetních (IFAC).
Praxe:
— každý člen týmu musí mít minimálně 3 roky praxe v oblasti provádění auditů nebo souvisejících služeb, počítáno od okamžiku kvalifikování se za člena členského orgánu IFAC.
Další:
— prokazatelná schopnost zpracovávat zprávy o vysoké kvalitě v angličtině.
III.2.4)Informace o vyhrazených zakázkách
III.3)Podmínky vztahující se na zakázky na služby
III.3.1)Informace o vyhrazení určité profesi
Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi: ne
III.3.2)Zaměstnanci odpovědní za provedení služby
Právnické osoby by měly uvést jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané služby: ano

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Druh řízení
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené
IV.1.2)Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti
IV.1.3)Snížení počtu zájemců během vyjednávání nebo dialogu
IV.2)Kritéria pro zadání zakázky
IV.2.1)Kritéria pro zadání zakázky

hospodářsky nejvýhodnější nabídka z hlediska kritérií uvedených níže

1. Kvalita. Váha 70

2. Cena. Váha 30

IV.2.2)Informace o elektronické dražbě
IV.3)Administrativní informace
IV.3.1)Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem:
IV.3.2)Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky

Oznámení na profilu kupujícího

Číslo oznámení v Úř. věst: 2011/S 169-277837 ze dne 3.9.2011

IV.3.3)Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu
Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo pro přístup k dokumentům: 11.6.2015
IV.3.4)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
18.6.2015
IV.3.5)Datum odeslání výzev k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům
IV.3.6)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být návrhy nebo žádosti o účast vypracovány
Jakýkoli úřední jazyk EU
IV.3.7)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 9 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.3.8)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 19.6.2015

Místo:

Evropský účetní dvůr, 12, rue Alcide de Gasperi, 1615 Lucemburk-Kirchberg, LUCEMBURSKO.

Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek: ano

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek: Uchazeči nebo jejich zástupci, kteří si přejí být přítomni při otevírání nabídek, musí písemně informovat Evropský účetní dvůr (fax +352 4398-46667, e-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu) nejpozději do 18.6.2015 (12:00) a musí předložit své oprávnění od ucházející se společnosti.

Bude povolena účast pouze 1 zástupce od každého uchazeče.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy: Rozpočet Evropské unie.
VI.3)Další informace
VI.4)Odvolací řízení
VI.4.1)Subjekt odpovědný za odvolací řízení

Úřední název: Tribunál Evropské unie
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Lucemburk
PSČ: 2925
Stát: Lucembursko
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://www.curia.europa.eu/

Subjekt odpovědný za mediační řízení

Úřední název: Evropský veřejný ochránce práv
Poštovní adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman, P.O. Box 403
Obec: Štrasburk
PSČ: 67001
Stát: Francie
Tel.: +33 388172313
Fax: +33 388179062
Internetová adresa: http://www.ombudsman.europa.eu/

VI.4.2)Podání odvolání
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání: Ve lhůtě 2 měsíců od oznámení žalobci nebo, jinak, od data, kdy se o něm dověděli. Podání stížnosti evropskému veřejnému ochránci práv ani nepozastavuje tuto lhůtu, ani nezahajuje novou lhůtu pro podání odvolání.
VI.4.3)Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání

Úřední název: Evropský účetní dvůr, útvar pro veřejné zakázky
Poštovní adresa: 12, rue Alcide de Gasperi
Obec: Lucemburk
PSČ: 1615
Stát: Lucembursko
E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Tel.: +352 4398-47611
Fax: +352 4398-46667
Internetová adresa: http://www.eca.europa.eu

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
27.4.2015