Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Tjenesteydelser - 157967-2015

Vis forkortet udgave

07/05/2015    S88

Luxembourg-Luxembourg: Revision af indhold og form af Rettens beretninger (KPI 3)

2015/S 088-157967

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Officielt navn: Den Europæiske Revisionsret
Postadresse: 12, rue Alcide de Gasperi
By: Luxembourg
Postnummer: 1615
Land: Luxembourg
Att: afdelingen for udbudsprocedurer og kontrakter
Mailadresse: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefon: +352 4398-47611
Fax: +352 4398-46667

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://www.eca.europa.eu

Elektronisk adgang til oplysninger: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=834

Yderligere oplysninger fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.3)Hovedaktivitet
Økonomiske og finansielle anliggender
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Revision af indhold og form af Rettens beretninger (KPI 3).
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 27: Andre tjenesteydelser
NUTS-kode
II.1.3)Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt
II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Formålet med dette udbud er indgåelse af 1 af 2 direkte tjenesteydelseskontrakter, der skal udføres samtidigt af 2 forskellige kontrahenter: 1 fra den akademiske verden og den anden fra revisionssektoren og beslægtede brancher. Dette betyder, at kun 1 parti kan tildeles en kontrahent, selv om kontrahenten ansøger om begge partier. Kontrahenterne skal udføre en revision af indholdet og formen af Den Europæiske Revisionsrets beretninger. Der gælder de samme juridiske og kontraktlige bestemmelser for begge partier.
II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

79419000 Evalueringsrådgivningstjenester

II.1.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: nej
II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: ja
Der kan afgives bud på en eller flere delaftaler
II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
Anslået værdi eksklusive moms: 370 000 EUR
II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Varighed i måneder: 55 (fra tildeling af kontrakten)

Oplysninger om delaftaler

Delaftale nr.: 1 Betegnelse: Akademisk revision af indhold og form af Rettens beretninger
1)Kort beskrivelse
Emnet for dette udbud er indgåelse af en direkte tjenesteydelseskontrakt med en uafhængig ekstern ekspert. Kun 1 parti kan tildeles en kontrahent, selv om kontrahenten ansøger om begge partier. Kontrahenten skal udføre revisionen af indholdet og formen af Rettens beretninger.
2)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

79419000 Evalueringsrådgivningstjenester

3)Mængde eller omfang
Anslået værdi eksklusive moms: 185 000 EUR
4)Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
Varighed i måneder: 55 (fra tildeling af kontrakten)
5)Yderligere oplysninger om delaftaler
Delaftale nr.: 2 Betegnelse: Revision af indholdet og formen af Rettens beretninger (revisionssektoren og beslægtede brancher)
1)Kort beskrivelse
Emnet for dette udbud er indgåelse af en direkte tjenesteydelseskontrakt med en uafhængig ekstern ekspert. Kun 1 parti kan tildeles en kontrahent, selv om kontrahenten ansøger om begge partier. Kontrahenten skal udføre revisionen af indholdet og formen af Rettens beretninger.
2)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

79419000 Evalueringsrådgivningstjenester

3)Mængde eller omfang
Anslået værdi eksklusive moms: 185 000 EUR
4)Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
Varighed i måneder: 55 (fra tildeling af kontrakten)
5)Yderligere oplysninger om delaftaler

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Betaling vil ske senest 30 dage efter indgivelse af fakturaen.
Betalingen af tjenester vil blive foretaget i overensstemmelse med finansforordningen, der finder anvendelse på Den Europæiske Unions årlige budget, og de betingelser, der er fastlagt i udbudsmaterialet.
Tilbudsgivere bedes bemærke, at parten, der indgår kontrakt med Revisionsretten, vil være ansvarlig for behørig overholdelse af momsreglerne. Den Europæiske Revisionsret er fritaget for moms i overensstemmelse med artikel 3 og 4 i protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter.
III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Tilbudsgivere kan afgive bud individuelt eller i sammenslutning med tredjepart. Hvis bud er indgivet af et konsortium af økonomiske aktører, skal alle deltagere i konsortiet hæfte solidarisk for udførelsen af kontrakten. Dog skal 1 deltager udpeges som hovedansvarlig for udførelse af kontrakten.
III.1.4)Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: nej
III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 1) Tilbudsgiverne skal på tro og love erklære, at de ikke befinder sig i en af de udelukkelsessituationer, der er fastsat i artikel 106 og 107 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25.10.2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 — herefter benævnt »finansforordningen« (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1). Tilbudsgiveren, der vil blive tildelt kontrakten, skal fremlægge specifikke dokumenter med henblik på at dokumentere, at vedkommende ikke er i nogen af de udelukkelsessituationer, der henvises til i artikel 106 og 107 i finansforordningen.
2) Tilbudsgiverne skal over for Revisionsretten tydeligt angive alle omstændigheder, der kunne skabe en interessekonflikt i udbudsperioden og/eller i forbindelse med udførelsen af tjenesteydelserne.
3) For at bevise deres retsevne og retsstilling skal alle tilbudsgivere og udpegede underkontrahenter fremlægge en kopi af det officielle dokument (statstidende, handelsregister mv.), der viser den juridiske enheds navn, adresse på hovedkontor og virksomhedsnummer udstedt af de nationale myndigheder. For juridiske personer en læselig kopi af bekendtgørelsen om udpegning af de personer, der er bemyndigede til at repræsentere tilbudsgiveren i forretninger med tredjeparter, eller en kopi af bekendtgørelsen af en sådan udpegning, hvis lovgivningen, der er gældende for den juridiske enhed, kræver en sådan offentliggørelse. Enhver uddelegering af bemyndigelsen til en anden repræsentant, der ikke er angivet i den officielle bekendtgørelse, skal dokumenteres.
For fysiske personer, i givet fald, bevis for optagelse i et fag- eller erhvervsregister, eller ethvert andet officielt dokument, hvoraf registreringsnummeret fremgår, samt en kopi af deres identitetskort.
III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Tilbudsgivere skal, med henblik på at opfylde den ordregivende myndigheds krav, fremlægge tilstrækkelige oplysninger om deres finansielle situation og om, at de og eventuelle underkontrahenter har de nødvendige ressourcer og finansielle midler til at udføre det arbejde, der er omfattet af udbuddet.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: Der skal fremlægges følgende dokumentation:
— opgørelse over omsætning ved konsulenttjenesteydelser inden for de seneste 3 afsluttede år
— dokumentation for omsætning:
• weblink til de offentliggjorte regnskaber eller, hvis dette ikke er muligt, fremlæggelse af de seneste 2 års reviderede regnskaber
• i mangel heraf: relevante bankerklæringer.
Hvis tilbudsgiveren, af en særlig grund som den ordregivende myndighed finder begrundet, ikke er i stand til at fremlægge et eller flere af ovenstående dokumenter, kan den økonomiske og finansielle kapacitet godtgøres ved et hvilket som helst andet middel, som den ordregivende myndighed finder tilstrækkeligt. Under alle omstændigheder og som et mindstekrav skal den ordregivende myndighed underrettes om den særlige årsag og grundene hertil i buddet. Den ordregivende myndighed forbeholder sig ret til at anmode om ethvert andet dokument, som gør det muligt at kontrollere tilbudsgiverens økonomiske og finansielle kapacitet.
III.2.3)Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
Tilbudsgiverne skal fremlægge tilstrækkelige oplysninger til, at de over for den ordregivende myndighed kan godtgøre deres tekniske og faglige kapacitet til at udføre opgaverne i overensstemmelse med udførelsesbetingelserne, der fastsætter minimumskravene med hensyn til kvalifikationer for de personer, der af kontrahenten pålægges at udføre opgaverne.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
parti 1:
Hver kontrahent skal have et team bestående af:
— en teamleder, der skal være Rettens kontaktpunkt og den eneste samarbejdspartner, den vil rette henvendelse til
— mindst 2 revisorer.
Tjenesteydelserne skal udføres af et team af konsulenter (som beskrevet ovenfor) med følgende uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer eller erfaring for mindst 1 medlem af teamet:
uddannelse:
— mindst en kandidatgrad i et relevant akademisk fag (f.eks. samfunds- eller statsvidenskab, offentlig administration, offentlig ret)
erfaring:
— Hver deltager i teamet skal have mindst 3 års faglig eller akademisk erfaring med udførelse af revisioner.
— Revisionsteamet skal samlet have mindst 15 års erfaring med udførelse af lignende revisioner
andet:
— bevislig evne til at udfærdige rapporter af høj kvalitet på engelsk
parti 2:
Kontrahenten skal have et team bestående af:
— en teamleder, der skal være Rettens kontaktpunkt og den eneste samarbejdspartner, den vil rette henvendelse til
— mindst 2 revisorer.
Kontrahentens teamleder og revisorer skal være: fuldt kvalificerede medlemmer af et af organerne under det internationale forbund af revisorer (IFAC).
Erfaring:
— Hver deltager i teamet skal have mindst 3 års erfaring med udførelse af revision eller beslægtede tjenesteydelser, regnet fra tidspunktet for optagelse som medlem i et IFAC-medlemsorgan.
Andet:
— bevislig evne til at udfærdige rapporter af høj kvalitet på engelsk.
III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej
III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: ja

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Offentlig
IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier

Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de nedenfor anførte kriterier

1. Kvalitet. Vægtning 70

2. Pris. Vægtning 30

IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

Bekendtgørelse om køberprofil

Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2011/S 169-277837 af 3.9.2011

IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
Frist for modtagelse af anmodninger om dokumenter eller for adgang til dokumenter: 11.6.2015
IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
18.6.2015
IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Ethvert officielt EU-sprog
IV.3.7)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 9 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.3.8)Åbning af bud
Dato: 19.6.2015

Sted:

Den Europæiske Revisionsret, 12, rue Alcide de Gasperi, 1615 Luxembourg-Kirchberg, LUXEMBOURG.

Der må være personer til stede under åbningen af bud: ja

Yderligere oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud: Tilbudsgivere eller deres repræsentanter, som ønsker at være til stede i forbindelse med åbningen af bud, skal oplyse Den Europæiske Revisionsret skriftligt herom (fax +352 4398-46667, e-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu) senest 18.6.2015 (12:00) og fremvise deres bemyndigelse fra den tilbudsgivende virksomhed.

Der vil kun blive givet adgang for 1 repræsentant pr. tilbudsgiver.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Anfør projektet/-erne og/eller programmet/-merne: Den Europæiske Unions budget.
VI.3)Yderligere oplysninger
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn: Den Europæiske Unions Ret
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://www.curia.europa.eu/

Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Officielt navn: Den Europæiske Ombudsmand
Postadresse: 1 avenue du Président Robert Schuman, postboks 403
By: Strasbourg
Postnummer: 67001
Land: Frankrig
Telefon: +33 388172313
Fax: +33 388179062
Internetadresse: http://www.ombudsman.europa.eu/

VI.4.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): senest 2 måneder efter underrettelsen af klageren eller, i tilfælde af udeblivelse deraf, efter den dato, sagen er taget til efterretning. En klage indgivet til Den Europæiske Ombudsmand bevirker ikke, at denne periode afbrydes, eller at der påbegyndes en ny periode for indgivelse af klager.
VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Officielt navn: Den Europæiske Revisionsret, Indkøbstjenesten
Postadresse: 12, rue Alcide de Gasperi
By: Luxembourg
Postnummer: 1615
Land: Luxembourg
Mailadresse: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefon: +352 4398-47611
Fax: +352 4398-46667
Internetadresse: http://www.eca.europa.eu

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27.4.2015