Υπηρεσίες - 157967-2015

Εμφάνιση σύντομης επισκόπησης

07/05/2015    S88

Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: Αναθεώρηση του περιεχομένου και παρουσίαση των εκθέσεων του Συνεδρίου (KPI 3)

2015/S 088-157967

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής

Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο
Ταχ. Διεύθυνση: 12, rue Alcide de Gasperi
Πόλη: Λουξεμβούργο
Ταχ. κωδικός: 1615
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Υπόψη: Τμήματος διαδικασιών διαγωνισμών και συμβάσεων
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4398-47611
Φαξ: +352 4398-46667

Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: http://www.eca.europa.eu

Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=834

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από:
Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από:
Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται:
Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

I.2)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο / οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.3)Κύρια δραστηριότητα
Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις
I.4)Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης
Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης: όχι

Τμήμα II: Αντικείμενο της σύμβασης

II.1)Περιγραφή
II.1.1)Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή:
Αναθεώρηση του περιεχομένου και παρουσίαση των εκθέσεων του Συνεδρίου (KPI 3).
II.1.2)Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής
Υπηρεσίες
Κατηγορία υπηρεσιών: αριθ 27: Λοιπές υπηρεσίες
Κωδικός NUTS
II.1.3)Πληροφορίες σχετικά με δημόσια σύμβαση, συμφωνία πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών (ΔΣΑ)
Η προκήρυξη αφορά δημόσια σύμβαση
II.1.4)Πληροφορίες για τη συμφωνία πλαίσιο
II.1.5)Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή των αγορών
Το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η σύναψη 1 ή 2 συμβάσεων υπηρεσιών απευθείας ανάθεσης οι οποίες θα εκτελεστούν ταυτόχρονα από 2 διαφορετικούς αναδόχους: 1 θα προέρχεται από τον ακαδημαϊκό τομέα και ο άλλος από τον τομέα των ελεγκτικών και σχετικών υπηρεσιών. Αυτό σημαίνει ότι μόνο 1 τμήμα μπορεί να ανατεθεί σε έναν ανάδοχο, ακόμα και αν ο ανάδοχος υποβάλλει υποψηφιότητα και για τα δύο τμήματα. Οι ανάδοχοι θα εκτελέσουν την αναθεώρηση του περιεχομένου και την παρουσίαση των εκθέσεων του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Οι ίδιες νομικές και συμβασιακές διατάξεις ισχύουν και για τα δύο τμήματα.
II.1.6)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

79419000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα εκτιμήσεων

II.1.7)Πληροφορίες για τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (Government Procurement Agreement – GPA): όχι
II.1.8)Τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε παρτίδες: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για ένα ή περισσότερα τμήματα
II.1.9)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2)Ποσότητα ή έκταση της σύμβασης
II.2.1)Συνολική ποσότητα ή έκταση:
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 370 000 EUR
II.2.2)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.3)Πληροφορίες σχετικά με ανανεώσεις
Η παρούσα σύμβαση μπορεί να ανανεωθεί: όχι
II.3)Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία ολοκλήρωσης
Διάρκεια σε μήνες: 55 (από την ανάθεση της σύμβασης)

Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Τμήμα αριθ: 1 Ονομασία: Ακαδημαϊκή αναθεώρηση του περιεχομένου και παρουσίαση των εκθέσεων του Συνεδρίου
1)Σύντομη περιγραφή
Το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η σύναψη μιας σύμβασης υπηρεσιών απευθείας ανάθεσης με έναν ανεξάρτητο εξωτερικό εμπειρογνώμονα. Μόνο 1 τμήμα μπορεί να ανατεθεί σε έναν ανάδοχο, ακόμα και αν ο ανάδοχος υποβάλλει υποψηφιότητα και για τα δύο τμήματα. Ο ανάδοχος θα εκτελέσει την αναθεώρηση του περιεχομένου και την παρουσίαση των εκθέσεων του Συνεδρίου.
2)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

79419000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα εκτιμήσεων

3)Ποσότητα ή έκταση
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 185 000 EUR
4)Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/ολοκλήρωση
Διάρκεια σε μήνες: 55 (από την ανάθεση της σύμβασης)
5)Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Τμήμα αριθ: 2 Ονομασία: Αναθεώρηση του περιεχομένου και παρουσίαση των εκθέσεων του Συνεδρίου (τομέας ελεγκτικών και σχετικών υπηρεσιών)
1)Σύντομη περιγραφή
Το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η σύναψη μιας σύμβασης υπηρεσιών απευθείας ανάθεσης με έναν ανεξάρτητο εξωτερικό εμπειρογνώμονα. Μόνο 1 τμήμα μπορεί να ανατεθεί σε έναν ανάδοχο, ακόμα και αν ο ανάδοχος υποβάλλει υποψηφιότητα και για τα δύο τμήματα. Ο ανάδοχος θα εκτελέσει την αναθεώρηση του περιεχομένου και την παρουσίαση των εκθέσεων του Συνεδρίου.
2)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

79419000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα εκτιμήσεων

3)Ποσότητα ή έκταση
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 185 000 EUR
4)Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/ολοκλήρωση
Διάρκεια σε μήνες: 55 (από την ανάθεση της σύμβασης)
5)Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.1.1)Απαιτούμενες εγγυήσεις:
III.1.2)Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:
Οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται εντός 30 ημερών από την υποβολή τιμολογίων.
Οι πληρωμές για τις υπηρεσίες θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον ετήσιο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους όρους που προβλέπονται στα έγγραφα της πρόσκλησης υποβολής προσφορών.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να σημειώσουν ότι το μέρος που θα συνάψει σύμβαση με το Συνέδριο θα είναι υπεύθυνο για την ορθή εφαρμογή των κανόνων σχετικά με την επιβολή του ΦΠΑ. Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο απαλλάσσεται από την καταβολή ΦΠΑ, σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 των διατάξεων του Πρωτοκόλλου περί προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
III.1.3)Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά μεμονωμένα ή σε συνεργασία με τρίτα μέρη. Στην περίπτωση υποβολής προσφορών από κοινοπραξίες οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της κοινοπραξίας πρέπει να είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα για την εκτέλεση της σύμβασης. Ωστόσο, 1 μέλος πρέπει να ορισθεί ως υπεύθυνο συμβαλλόμενο μέρος για την εκτέλεση της σύμβασης.
III.1.4)Άλλοι ειδικοί όροι
Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται σε ειδικούς όρους: όχι
III.2)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.2.1)Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: 1) Οι υποψήφιοι πρέπει να δηλώσουν υπεύθυνα ότι δεν εμπίπτουν σε καμία από τις περιπτώσεις αποκλεισμού που αναφέρονται στα άρθρα 106 και 107 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25.10.2012 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου — εφεξής αναφερόμενος ως «Δημοσιονομικός κανονισμός» (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1). Ο υποψήφιος στον οποίο πρόκειται να ανατεθεί η σύμβαση θα πρέπει να υποβάλει συγκεκριμένα έγγραφα προκειμένου να αποδείξει ότι δεν εμπίπτει σε κάποια από τις περιπτώσεις αποκλεισμού που αναφέρονται στα άρθρα 106 και 107 του δημοσιονομικού κανονισμού.
2) Οι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώσουν σαφώς στο ΕΕΣ όλες τις συνθήκες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σύγκρουση συμφερόντων, κατά τη διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας ή/και κατά τη διάρκεια της παροχής υπηρεσιών.
3) Προκειμένου να αποδείξουν τη νομική ικανότητα και την κατάστασή τους, όλοι οι υποψήφιοι και οι καθορισμένοι υπεργολάβοι πρέπει να παράσχουν ένα αντίγραφο του επίσημου εγγράφου (επίσημη εφημερίδα, εμπορικό μητρώο κ.λπ.) στο οποίο αναγράφεται η επωνυμία του νομικού προσώπου, η διεύθυνση της έδρας και ο αριθμός μητρώου που έχει δοθεί από τις εθνικές αρχές. Για τα νομικά πρόσωπα, ευανάγνωστο αντίγραφο του διορισμού των ατόμων που έχουν εξουσιοδοτηθεί να εκπροσωπούν τον υποψήφιο σε συμφωνίες με τρίτα μέρη ή αντίγραφο της δημοσίευσης σχετικού διορισμού σε περίπτωση που η ισχύουσα νομοθεσία για την εν λόγω νομική οντότητα προβλέπει ανάλογη δημοσίευση. Οποιαδήποτε μεταβίβαση της εν λόγω αρμοδιότητας σε άλλον εκπρόσωπο, ο οποίος δεν αναφέρεται στον επίσημο διορισμό, πρέπει να τεκμηριώνεται.
Για τα φυσικά πρόσωπα, κατά περίπτωση, αποδεικτικό εγγραφής σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο που αναφέρει τον αριθμό μητρώου και ένα αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας.
III.2.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: Οι υποψήφιοι θα παράσχουν επαρκείς πληροφορίες για να αποδείξουν στην αναθέτουσα αρχή τη χρηματοοικονομική τους κατάσταση καθώς και ότι οι ίδιοι και οι υπεργολάβοι τους διαθέτουν τους απαραίτητους πόρους και οικονομικά μέσα για να εκτελέσουν την εργασία που αποτελεί αντικείμενο του διαγωνισμού.
Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) ενδεχομένως απαιτούμενων προσόντων: Πρέπει να παρασχεθούν τα ακόλουθα αποδεικτικά στοιχεία:
— δήλωση του κύκλου εργασιών που έχει πραγματοποιηθεί από συμβουλευτικές υπηρεσίες κατά τα τελευταία 3 διαθέσιμα έτη,
— πρέπει να παρασχεθούν τα ακόλουθα αποδεικτικά στοιχεία:
• διαδικτυακή παραπομπή των δημοσιευμένων λογαριασμών ή, εάν δεν διατίθεται, θα πρέπει να παρασχεθούν οι ελεγμένοι λογαριασμοί των τελευταίων 2 ετών,
• ελλείψει αυτού, κατάλληλες τραπεζικές δηλώσεις.
Εάν, για κάποιον ειδικό λόγο τον οποίο η αναθέτουσα αρχή θεωρεί δικαιολογημένο, ο υποψήφιος δεν είναι σε θέση να παράσχει 1 ή περισσότερα από τα ανωτέρω έγγραφα, μπορεί να αποδείξει την οικονομική και χρηματοοικονομική του ικανότητα με οποιοδήποτε άλλο έγγραφο το οποίο κρίνει κατάλληλο η αναθέτουσα αρχή. Σε κάθε περίπτωση, η αναθέτουσα αρχή πρέπει τουλάχιστον να ενημερωθεί σχετικά με τον ειδικό λόγο και την αιτιολόγησή του στην προσφορά. Η αναθέτουσα αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, προς επαλήθευση της οικονομικής και χρηματοοικονομικής ικανότητας του υποψηφίου.
III.2.3)Τεχνική ικανότητα
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις:
Οι υποψήφιοι θα παράσχουν επαρκείς πληροφορίες προκειμένου να αποδείξουν στην αναθέτουσα αρχή ότι διαθέτουν την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων σύμφωνα με τους όρους εκτέλεσης, όπου αναφέρονται οι ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τα προσόντα των ατόμων που θα οριστούν από τον ανάδοχο για την εκτέλεση των καθηκόντων.
Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) ενδεχομένως απαιτούμενων προσόντων:
Τμήμα 1:
Κάθε ανάδοχος πρέπει να διαθέτει μια ομάδα η οποία αποτελείται από:
— έναν επικεφαλής ομάδας ο οποίος θα είναι ο υπεύθυνος επικοινωνίας με το Συνέδριο και ο μοναδικός συνομιλητής στον οποίο θα απευθύνονται τυχόν αιτήματα,
— τουλάχιστον 2 αναθεωρητές.
Οι υπηρεσίες θα εκτελεστούν από μια ομάδα συμβούλων (όπως περιγράφεται ανωτέρω) με τα ακόλουθα εκπαιδευτικά και επαγγελματικά προσόντα ή εμπειρία για τουλάχιστον 1 μέλος της ομάδας:
Εκπαίδευση:
— τουλάχιστον μεταπτυχιακό δίπλωμα σε σχετικό ακαδημαϊκό τομέα (π.χ. κοινωνικές ή πολιτικές επιστήμες, δημόσια διοίκηση, δημόσιο δίκαιο).
Εμπειρία:
— κάθε μέλος της ομάδας πρέπει να διαθέτει επαγγελματική ή ακαδημαϊκή εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών στην εκτέλεση αναθεωρήσεων,
— η ομάδα αναθεώρησης πρέπει να διαθέτει συλλογικά εμπειρία τουλάχιστον 15 ετών στην εκτέλεση παρόμοιων αναθεωρήσεων.
Λοιπά:
— αποδεδειγμένη ικανότητα σύνταξης εκθέσεων υψηλής ποιότητας στα αγγλικά.
Τμήμα 2:
Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει μια ομάδα η οποία αποτελείται από:
— έναν επικεφαλής ομάδας ο οποίος θα είναι ο υπεύθυνος επικοινωνίας με το Συνέδριο και ο μοναδικός συνομιλητής στον οποίο θα απευθύνονται τυχόν αιτήματα,
— τουλάχιστον 2 αναθεωρητές.
Ο επικεφαλής της ομάδας του αναδόχου και οι αναθεωρητές πρέπει να είναι: πλήρως πιστοποιημένα μέλη ενός οργανισμού που συμμετέχει στη Διεθνή Ομοσπονδία Λογιστών (IFAC).
Εμπειρία:
— κάθε μέλος της ομάδας πρέπει να διαθέτει εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών στην εκτέλεση ελέγχων ή σχετικών υπηρεσιών, από την ημερομηνία εγγραφής του ως μέλος ενός οργανισμού που συμμετέχει στην IFAC.
Λοιπά:
— αποδεδειγμένη ικανότητα σύνταξης εκθέσεων υψηλής ποιότητας στα αγγλικά.
III.2.4)Πληροφορίες για παραχωρούμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις
III.3)Όροι που αφορούν ειδικά τις συμβάσεις υπηρεσιών
III.3.1)Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
Η εκτέλεση της υπηρεσίας επιφυλάσσεται σε συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία: όχι
III.3.2)Προσωπικό το οποίο ευθύνεται για την εκτέλεση των υπηρεσιών
Τα νομικά πρόσωπα θα κληθούν να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των στελεχών τους που θα είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση της σύμβασης: ναι

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Είδος διαδικασίας
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτός
IV.1.2)Περιορισμοί ως προς τον αριθμό των φορέων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν
IV.1.3)Μείωση του αριθμού των φορέων κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου
IV.2)Κριτήρια ανάθεσης
IV.2.1)Κριτήρια ανάθεσης

Η πλέον οικονομικά συμφέρουσα προσφορά σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω

1. Ποιότητα. Στάθμιση 70

2. Τιμή. Στάθμιση 30

IV.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
IV.3)Διοικητικές πληροφορίες
IV.3.1)Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή:
IV.3.2)Προηγούμενες προκηρύξεις σχετικά με την ίδια σύμβαση

Προκήρυξη για το προφίλ αγοραστή

Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕΕΕ: 2011/S 169-277837 της 3.9.2011

IV.3.3)Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων ή περιγραφικού εγγράφου
Προθεσμία για την παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα: 11.6.2015
IV.3.4)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
18.6.2015
IV.3.5)Ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής σε επιλεγμένους υποψηφίους
IV.3.6)Γλώσσα(-ες) στην (στις) οποία(-ες) μπορούν να συνταχθούν οι μελέτες ή οι αιτήσεις συμμετοχής
Οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ
IV.3.7)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 9 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.3.8)Όροι για το άνοιγμα των προσφορών
Ημερομηνία: 19.6.2015

Τόπος:

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, 12, rue Alcide de Gasperi, 1615 Λουξεμβούργο-Kirchberg, ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ.

Άτομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: ναι

Πρόσθετες πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία ανοίγματος προσφορών: Οι υποψήφιοι ή οι εκπρόσωποί τους που επιθυμούν να παραστούν στο άνοιγμα των προσφορών πρέπει να ενημερώσουν γραπτώς το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (φαξ +352 4398-46667, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: eca-procurement.service@eca.europa.eu) έως τις 18.6.2015 (12:00) το αργότερο και πρέπει να προσκομίσουν την εξουσιοδότησή τους από την υποψήφια εταιρεία.

Μόνο 1 εκπρόσωπος ανά υποψήφιο θα γίνει δεκτός.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Σύμβαση σχετιζόμενη με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
αναφέρατε το (τα) έργο(α) ή/ και το πρόγραμμα (προγράμματα): Προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ταχ. Διεύθυνση: rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Λουξεμβούργο
Ταχ. κωδικός: 2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4303-2100
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://www.curia.europa.eu/

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης

Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
Ταχ. Διεύθυνση: 1 avenue du Président Robert Schuman, ΤΘ 403
Πόλη: Στρασβούργο
Ταχ. κωδικός: 67001
Χώρα: ΓΑΛΛΙΑ
Τηλέφωνο: +33 388172313
Φαξ: +33 388179062
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://www.ombudsman.europa.eu/

VI.4.2)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την προθεσμία (τις προθεσμίες) για την υποβολή προσφυγών: εντός 2 μηνών από την κοινοποίηση στον προσφεύγοντα ή, ελλείψει τέτοιας, από την ημέρα κατά την οποία ο προσφεύγων έλαβε γνώση. Η κατάθεση καταγγελίας στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή δεν έχει ως αποτέλεσμα ούτε την αναστολή της εν λόγω προθεσμίας ούτε την έναρξη νέας περιόδου για την υποβολή προσφυγών.
VI.4.3)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών

Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, Υπηρεσία προμηθειών
Ταχ. Διεύθυνση: 12, rue Alcide de Gasperi
Πόλη: Λουξεμβούργο
Ταχ. κωδικός: 1615
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4398-47611
Φαξ: +352 4398-46667
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://www.eca.europa.eu

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας γνωστοποίησης:
27.4.2015