Paslaugos - 157967-2015

Pateikti glaustą rodinį

07/05/2015    S88    Europos Audito Rūmai - Paslaugos - Skelbimas apie sutartį (pirkimą) - Atviras konkursas 

Liuksemburgas-Liuksemburgas: Rūmų ataskaitų turinio ir pristatymo apžvalga (KPI 3)

2015/S 088-157967

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Direktyva 2004/18/EB

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Oficialus pavadinimas: Europos Audito Rūmai
Adresas: 12, rue Alcide de Gasperi
Miestas: Liuksemburgas
Pašto kodas: 1615
Šalis: Liuksemburgas
Kam: Konkurso procedūros ir sutarčių departamentas
El. paštas: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefonas: +352 4398-47611
Faksas: +352 4398-46667

Interneto adresas(-ai):

Pagrindinis perkančiosios organizacijos adresas: http://www.eca.europa.eu

Elektroninė prieiga prie informacijos: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=834

Daugiau informacijos galima gauti iš:
Minėtų kontaktinių punktų

Specifikacijas ir papildomus dokumentus (įskaitant konkurencinio dialogo ir dinaminės pirkimų sistemos dokumentus) galima gauti iš:
Minėtų kontaktinių punktų

Pasiūlymai arba paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje turi būti siunčiami:
Minėtų kontaktinių punktų

I.2)Perkančiosios organizacijos tipas
Europos institucija arba agentūra ar tarptautinė organizacija
I.3)Pagrindinė veikla
Ekonomikos ir finansų reikalai
I.4)Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų vardu
Perkančioji organizacija perka kitų perkančiųjų organizacijų vardu: ne

II dalis: Sutarties objektas

II.1)Aprašymas
II.1.1)Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija suteikė sutarčiai:
Rūmų ataskaitų turinio ir pristatymo apžvalga (KPI 3).
II.1.2)Sutarties tipas ir darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
Paslaugos
Paslaugų kategorija Nr. 27: Kitos paslaugos
NUTS kodas
II.1.3)Informacija apie viešąją sutartį, preliminarųjį susitarimą arba dinaminę pirkimo sistemą (DPS)
Skelbimas susijęs su viešąja sutartimi
II.1.4)Informacija apie preliminarųjį susitarimą
II.1.5)Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas
Šio kvietimo pateikti pasiūlymus tikslas – sudaryti 1 iš 2 tiesioginių paslaugų pirkimo sutarčių, kurias tuo pačiu metu vykdys 2 skirtingi rangovai: 1 parengta akademinėje srityje, o kita – audito ir susijusių paslaugų sektoriuje. Tai reiškia, kad rangovui gali būti paskirta tik 1 dalis, net jeigu rangovas paraišką teikia abiem dalims. Rangovas turi atlikti Europos Audito Rūmų ataskaitų turinio ir pristatymo apžvalgą. Abiem dalims taikomos vienodos teisinės ir sutarčių nuostatos.
II.1.6)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

79419000 Vertinimo konsultacinės paslaugos

II.1.7)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar sutarčiai taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP)?: ne
II.1.8)Pirkimo dalys
Ši sutartis padalyta į dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl vienos ar daugiau pirkimo dalių
II.1.9)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2)Kiekis arba sutarties apimtis
II.2.1)Visas kiekis ar visa apimtis:
Numatoma vertė be PVM: 370 000 EUR
II.2.2)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.3)Informacija apie pratęsimus
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.3)Sutarties trukmė arba įvykdymo terminas
Trukmė mėnesiais: 55 (nuo sutarties sudarymo)

Informacija apie pirkimo dalis

Pirkimo dalis Nr.: 1 Pirkimo dalies pavadinimas: Rūmų ataskaitų turinio ir pristatymo akademinė apžvalga
1)Trumpas aprašymas
Šio kvietimo pateikti pasiūlymus tikslas – sudaryti tiesioginę paslaugų pirkimo sutartį su nepriklausomu išorės ekspertu. Rangovui gali būti paskirta tik 1 dalis, net jeigu rangovas paraišką teikia abiem dalims. Rangovas atliks Rūmų ataskaitų turinio ir pristatymo apžvalgą.
2)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

79419000 Vertinimo konsultacinės paslaugos

3)Kiekis arba apimtis
Numatoma vertė be PVM: 185 000 EUR
4)Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
Trukmė mėnesiais: 55 (nuo sutarties sudarymo)
5)Papildoma informacija apie pirkimo dalis
Pirkimo dalis Nr.: 2 Pirkimo dalies pavadinimas: Rūmų ataskaitų turinio ir pristatymo apžvalga (audito ir susijusių paslaugų sektorius)
1)Trumpas aprašymas
Šio kvietimo pateikti pasiūlymus tikslas – sudaryti tiesioginę paslaugų pirkimo sutartį su nepriklausomu išorės ekspertu. Rangovui gali būti paskirta tik 1 dalis, net jeigu rangovas paraišką teikia abiem dalims. Rangovas atliks Rūmų ataskaitų turinio ir pristatymo apžvalgą.
2)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

79419000 Vertinimo konsultacinės paslaugos

3)Kiekis arba apimtis
Numatoma vertė be PVM: 185 000 EUR
4)Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
Trukmė mėnesiais: 55 (nuo sutarties sudarymo)
5)Papildoma informacija apie pirkimo dalis

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.1.1)Reikalaujami užstatai ir garantijos:
III.1.2)Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas:
Atsiskaitymas bus atliekamas per 30 dienų nuo sąskaitos faktūros pateikimo.
Mokėjimas už paslaugas bus atliekamas vadovaujantis Finansiniu reglamentu, taikomu metiniam Europos Sąjungos biudžetui, ir kvietimo dalyvauti konkurse dokumentuose nurodytomis sąlygomis.
Konkurso dalyvis turi įsidėmėti, kad šalis, sudaranti su Rūmais sutartį, bus atsakinga už teisingą galiojančių PVM reikalavimų taikymą. Remiantis Europos Sąjungos Protokolo dėl privilegijų ir imunitetų nuostatų 3 ir 4 straipsniais, Europos Audito Rūmai yra atleidžiami nuo PVM.
III.1.3)Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:
Pasiūlymus galima pateikti individualiai arba drauge su trečiosiomis šalimis. Jei pasiūlymus teikia ūkinės veiklos vykdytojų konsorciumas, visi konsorciumo nariai turi būti solidariai atsakingi už sutarties vykdymą. Vis dėlto turi būti paskirtas 1 narys, kuris atsakytų už sutarties vykdymą.
III.1.4)Kitos ypatingos sąlygos
Sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos: ne
III.2)Dalyvavimo sąlygos
III.2.1)Informacija apie asmeninę ūkio subjekto padėtį, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: 1) Konkurso dalyviai turi priesaikos žodžiu pareikšti, kad jie nėra nė vienoje iš 25.10.2012 Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (toliau – Finansinis reglamentas) 106 ir 107 straipsniuose išvardytų šalinimo situacijų (OL L 298, 26.10.2012, p. 1). Konkurso dalyvis, kuriam bus paskirta sutartis, turi pateikti specialius dokumentus, kad pateiktų įrodymus, jog jis nėra nė viename iš Finansinio reglamento 106 ir 107 straipsniuose išvardytų šalinimo situacijų.
2) Konkurso dalyviai turi aiškiai nurodyti Europos Audito Rūmams visas aplinkybes, dėl kurių galėtų kilti interesų konfliktas konkurso procedūros metu ir (arba) teikiant paslaugas.
3) Siekdami įrodyti savo teisinius pajėgumus ir statusą, visi konkurso dalyviai ir nurodyti subrangovai turi pateikti oficialaus dokumento (oficialiojo leidinio, prekybos registro ir kt.) kopiją, kurioje būtų nurodytas juridinio asmens pavadinimas, pagrindinio biuro adresas ir registracijos numeris, kurį suteikė nacionalinės institucijos. Jeigu jie juridiniai asmenys – asmenų, įgaliotų atstovauti konkurso dalyviui bendraujant su trečiosiomis šalimis, paskyrimo rašto įskaitomą kopiją arba tokio paskyrimo publikacijos kopiją, jei susijusiam juridiniam asmeniui taikytinuose teisės aktuose numatytas toks publikacijos reikalavimas. Būtina pagrįsti šio įgaliojimo suteikimą kitam atstovui, kuris nenurodytas oficialiajame paskyrime.
Jeigu jie individualūs asmenys ir jeigu aktualu, reikia pateikti registracijos profesiniame ar prekybos registre įrodymą arba kitą oficialų dokumentą, kuriame būtų parodytas registracijos numeris ir jų asmens tapatybės kortelės kopija.
III.2.2)Ekonominis ir finansinis pajėgumas
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: konkurso dalyviai pateiks pakankamai informacijos perkančiajai organizacijai apie savo finansinę padėtį ir tai, kad jie ir jų subrangovai turi būtinų išteklių ir finansinių priemonių šio konkurso darbams atlikti.
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama: reikia pateikti šiuos įrodymus:
— pažymą apie pastarųjų 3 metų apyvartą, pasiektą konsultantui teikiant paslaugas,
— reikia pateikti šiuos įrodymus:
• interneto nuorodą į skelbiamas sąskaitas arba, jeigu negalima, prašome pateikti pastarųjų 2 metų auditorių patikrintas sąskaitas,
• jeigu nepateikiama, reikia pateikti atitinkamas bankų pažymas.
Jei dėl išskirtinių priežasčių, kurias perkančioji organizacija laiko pateisinamomis, konkurso dalyvis negali pateikti 1 ar kito pirmiau nurodyto dokumento, jis gali įrodyti savo ekonominius ir finansinius gebėjimus bet kuriuo kitu dokumentu, kurį perkančioji organizacija laiko tinkamu. Bet kuriuo atveju pasiūlyme reikia informuoti perkančiąją organizaciją apie išskirtinę priežastį ir ją pagrįsti. Perkančioji organizacija turi teisę paprašyti pateikti bet kokį kitą dokumentą, kuris leistų jai patikrinti konkurso dalyvio ekonominius ir finansinius pajėgumus.
III.2.3)Techniniai pajėgumai
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:
Konkurso dalyviai perkančiajai organizacijai pateiks pakankamai informacijos apie savo techninius ir profesinius pajėgumus vykdyti užduotis remiantis veiklos sąlygomis, kuriose nustatyti rangovo paskirtų asmenų vykdyti užduotis būtini kvalifikacijų reikalavimai.
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama:
1 dalis:
Kiekvieno rangovo darbo grupėje turi būti:
— grupės vadovas, kuris bus Rūmų kontaktinis asmuo ir vienintelis atstovas, kuriam bus siunčiamos užklausos,
— bent 2 apžvalgininkai.
Paslaugas teiks konsultantų (kaip aprašyta pirmiau), kurie turi šias išsilavinimo ir profesines kvalifikacijas ar patirtį (bent 1 grupės narys), grupė:
Išsilavinimas:
— bent magistro laipsnis susijusioje akademinėje srityje (pvz., socialinių ar politikos mokslų, viešojo administravimo, viešosios teisės).
Patirtis:
— kiekvienas darbo grupės narys turi turėti bent 3 metų profesinę ar akademinę patirtį vykdyti apžvalgas,
— apžvalgininkų grupė turi bendrai turėti bent 15 metų patirtį vykdant panašias apžvalgas.
Kiti:
— įrodomas gebėjimas rengti kokybiškas ataskaitas anglų kalba.
2 dalis:
Rangovo darbo grupėje turi būti:
— grupės vadovas, kuris bus Rūmų kontaktinis asmuo ir vienintelis atstovas, kuriam bus siunčiamos užklausos,
— bent 2 apžvalgininkai.
Rangovo darbo grupės vadovas ir apžvalgininkai privalo būti visapusiškai kvalifikuoti vienos iš Tarptautinės buhalterių federacijos (IFAC) organizacijų narių nariai.
Patirtis:
— kiekvienas darbo grupės narys turi turėti bent 3 metų patirtį vykdyti auditą ar teikti susijusias paslaugas skaičiuojant laiką nuo tada, kai jis tapo IFAC organizacijos narės nariu.
Kiti:
— įrodomas gebėjimas rengti kokybiškas ataskaitas anglų kalba.
III.2.4)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.3)Paslaugų sutartims taikomos specialios sąlygos
III.3.1)Informacija apie tam tikrą profesiją
Paslaugą gali teikti tik tam tikros profesijos asmenys: ne
III.3.2)Už paslaugos teikimą atsakingi darbuotojai
Juridiniai asmenys turėtų nurodyti už paslaugų teikimą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją: taip

IV dalis: Procedūra

IV.1)Procedūros tipas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atvira procedūra
IV.1.2)Subjektų, kurie bus pakviesti teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje, skaičiaus apribojimai
IV.1.3)Subjektų skaičiaus mažinimas derybų ar dialogo metu
IV.2)Sutarties sudarymo kriterijai
IV.2.1)Sutarties sudarymo kriterijai

Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, atsižvelgiant į šiuos veiksnius: toliau pateiktus kriterijus

1. Kokybę. Lyginamasis svoris 70

2. Kainą. Lyginamasis svoris 30

IV.2.2)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.3)Administracinė informacija
IV.3.1)Perkančiosios organizacijos priskirtas bylos numeris:
IV.3.2)Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį

Skelbimas apie pirkėjo profilį

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2011/S 169-277837 3.9.2011

IV.3.3)Specifikacijų ir papildomų dokumentų ar aprašomojo dokumento gavimo sąlygos
Prašymų pateikti dokumentus priėmimo ar susipažinimo su dokumentais terminas: 11.6.2015
IV.3.4)Pasiūlymų ar paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas
18.6.2015
IV.3.5)Kvietimų teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams data
IV.3.6)Kalba(-os), kuria(-iomis) gali būti parengti pasiūlymai ar paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje
Bet kuri oficiali ES kalba
IV.3.7)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 9 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.3.8)Susipažinimo su pasiūlymais sąlygos
Data: 19.6.2015

Vieta:

Europos Audito Rūmai, 12, rue Alcide de Gasperi, 1615 Liuksemburgas-Kirchberg, LIUKSEMBURGAS.

Asmenys, kuriems leidžiama dalyvauti susipažinimo su pasiūlymais procedūroje: taip

Papildoma informacija apie įgaliotuosius asmenis ir susipažinimo su pasiūlymais procedūrą: vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje pageidaujantys dalyvauti konkurso dalyviai privalo informuoti Europos Audito Rūmus raštu (faks. +352 4398-46667, el. p. eca-procurement.service@eca.europa.eu) vėliausiai iki 18.6.2015 (12:00), taip pat pateikti pasiūlymą teikiančios įmonės leidimą.

Leidžiama dalyvauti tik po 1 konkurso dalyvio atstovą.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai periodiškas viešasis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis: taip
Nuoroda į projektą(-us) ir (arba) programą(-as): Europos Sąjungos biudžetas.
VI.3)Papildoma informacija
VI.4)Skundų pateikimo procedūra
VI.4.1)Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga

Oficialus pavadinimas: Europos Sąjungos Bendrasis Teismas
Adresas: rue du Fort Niedergrünewald
Miestas: Liuksemburgas
Pašto kodas: 2925
Šalis: Liuksemburgas
Telefonas: +352 4303-1
Faksas: +352 4303-2100
Interneto adresas: http://www.curia.europa.eu/

Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga

Oficialus pavadinimas: Europos ombudsmenas
Adresas: 1 avenue du Président Robert Schuman, p. d. 403
Miestas: Strasbūras
Pašto kodas: 67001
Šalis: Prancūzija
Telefonas: +33 388172313
Faksas: +33 388179062
Interneto adresas: http://www.ombudsman.europa.eu/

VI.4.2)Skundų pateikimas
Tiksli informacija apie skundų pateikimo terminą(-us): per 2 mėnesius nuo dienos, kai apie tai pranešama ieškovui, arba, jei pranešimas neparengiamas, nuo dienos, kai informacija tampa žinoma. Dėl skundo Europos ombudsmenui šis laikotarpis nebus nutrauktas ar pradėtas naujas apeliacijų teikimo laikotarpis.
VI.4.3)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie skundų pateikimą

Oficialus pavadinimas: Europos Audito Rūmai, Pirkimų tarnyba
Adresas: 12, rue Alcide de Gasperi
Miestas: Liuksemburgas
Pašto kodas: 1615
Šalis: Liuksemburgas
El. paštas: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefonas: +352 4398-47611
Faksas: +352 4398-46667
Interneto adresas: http://www.eca.europa.eu

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
27.4.2015