Na stránkach TED sa od dnešného dňa, 2. novembra 2022, začínajú používať elektronické formuláre. Došlo k zmenám vo vyhľadávaní: upravte si svoje preddefinované kritériá expertného vyhľadávania. Informácie o zmenách nájdete na stránke s aktualitami a na aktualizovaných stránkach Pomocníka

Služby - 157967-2015

Zobraziť úsporné zobrazenie

07/05/2015    S88

Luxembursko-Luxemburg: Prehľad obsahu a prezentácia správ Dvora audítorov (KPI 3)

2015/S 088-157967

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Úradný názov: Európsky dvor audítorov
Poštová adresa: 12, rue Alcide de Gasperi
Mesto/obec: Luxemburg
PSČ: 1615
Štát: Luxembursko
Kontaktná osoba: oddelenie pre obstarávacie konania a zmluvy
E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefón: +352 4398-47611
Fax: +352 4398-46667

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://www.eca.europa.eu

Elektronický prístup k informáciám: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=834

Ďalšie informácie možno získať na adrese:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na adrese:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.2)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.3)Hlavná činnosť
Hospodárske a finančné záležitosti
I.4)Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie

Oddiel II: Predmet zákazky

II.1)Opis
II.1.1)Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:
Prehľad obsahu a prezentácia správ Dvora audítorov (KPI 3).
II.1.2)Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Služby
Kategória služieb č. 27: Ostatné služby
Kód NUTS
II.1.3)Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zahŕňa verejnú zákazku
II.1.4)Informácie o rámcovej dohode
II.1.5)Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom tejto výzvy na súťaž je uzatvoriť 1 z 2 priamych zmlúv na poskytovanie služieb, ktoré budú vykonávať súčasne 2 rôzni dodávatelia: 1 vybraný z akademickej obce a druhý zo sektora audítorských a súvisiacich služieb. To znamená, že dodávateľovi môže byť pridelená len 1 časť, aj keď uchádzač predloží ponuku pre obe časti. Dodávatelia vykonajú prehľad obsahu a prezentáciu správ Európskeho dvora audítorov. Rovnaké právne a zmluvné ustanovenia sa vzťahujú na obidve časti.
II.1.6)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

79419000 Hodnotiace konzultačné služby

II.1.7)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): nie
II.1.8)Časti
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na jednu alebo viac častí
II.1.9)Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať: nie
II.2)Množstvo alebo rozsah zmluvy
II.2.1)Celkové množstvo alebo rozsah:
Predpokladaná hodnota bez DPH: 370 000 EUR
II.2.2)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.3)Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.3)Trvanie zákazky alebo lehota na dokončenie
Trvanie v mesiacoch: 55 (od zadania zákazky)

Informácie o častiach

Časť č.: 1 Názov: Akademický prehľad obsahu a prezentácia správ Dvora audítorov
1)Stručný opis
Predmetom tejto výzvy na súťaž je uzatvorenie zmluvy na poskytovanie priamych služieb s nezávislým externým odborníkom. Dodávateľovi môže byť pridelená len 1 časť, aj keď uchádzač predloží ponuku pre obe časti. Dodávateľ vykoná prehľad obsahu a prezentáciu správ Dvora audítorov.
2)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

79419000 Hodnotiace konzultačné služby

3)Množstvo alebo rozsah
Predpokladaná hodnota bez DPH: 185 000 EUR
4)Údaje o odlišnom trvaní zákazky alebo lehotách uskutočnenia
Trvanie v mesiacoch: 55 (od zadania zákazky)
5)Doplňujúce informácie o častiach
Časť č.: 2 Názov: Prehľad obsahu a prezentácia správ Dvora audítorov (sektor audítorských a súvisiacich služieb)
1)Stručný opis
Predmetom tejto výzvy na súťaž je uzatvorenie zmluvy na poskytovanie priamych služieb s nezávislým externým odborníkom. Dodávateľovi môže byť pridelená len 1 časť, aj keď uchádzač predloží ponuku na obe časti. Dodávateľ vykoná prehľad obsahu a prezentáciu správ Dvora audítorov.
2)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

79419000 Hodnotiace konzultačné služby

3)Množstvo alebo rozsah
Predpokladaná hodnota bez DPH: 185 000 EUR
4)Údaje o odlišnom trvaní zákazky alebo lehotách uskutočnenia
Trvanie v mesiacoch: 55 (od zadania zákazky)
5)Doplňujúce informácie o častiach

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.1.1)Požadované zábezpeky a záruky:
III.1.2)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia:
Platby budú realizované do 30 dní od predloženia faktúr.
Platba za služby sa uskutoční v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahuje na ročný rozpočet Európskej únie a za podmienok stanovených v súťažných podkladoch.
Uchádzač by si mal uvedomiť, že strana uzatvárajúca zmluvu s Dvorom bude zodpovedná za správne uplatnenie pravidiel týkajúcich sa platenia DPH. Európsky dvor audítorov je oslobodený od DPH v súlade s článkami 3 a 4 ustanovení protokolu o privilégiách a imunitách Európskej únie.
III.1.3)Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka:
Ponuky môžu byť predložené samostatne alebo v združení s tretími stranami. Ak ponuky predkladá konzorcium ekonomických subjektov, všetci členovia konzorcia musia spoločne a nerozdielne ručiť za vykonanie zákazky. Avšak, 1 z členov musí byť vymenovaný za stranu zodpovednú za splnenie zmluvy.
III.1.4)Ďalšie osobitné podmienky
Plnenie zmluvy podlieha osobitným podmienkam: nie
III.2)Podmienky účasti
III.2.1)Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných alebo obchodných registrov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: 1) Uchádzači musia čestne vyhlásiť, že sa nenachádzajú v žiadnej zo situácií vylúčenia stanovených v článkoch 106 a 107 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25.10.2012 o finančných pravidlách vzťahujúcich sa na všeobecný rozpočet Únie, a ktorým sa ruší nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 – ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“ (Ú. v. EÚ L 298 z 26.10.2012. s. 1). Uchádzač, ktorému sa zákazka pridelí, musí poskytnúť osobitné dokumenty s cieľom preukázať, že sa nenachádza v žiadnej zo situácií vylúčenia, uvedených v článkoch 106 a 107 nariadenia o rozpočtových pravidlách.
2) Uchádzači majú jasne uviesť ECA všetky okolnosti, ktoré môžu spôsobiť konflikt záujmov počas výberového konania a/alebo počas poskytovania služieb.
3) S cieľom preukázať svoju právnu spôsobilosť a postavenie musia všetci uchádzači a určení subdodávatelia predložiť kópiu oficiálneho dokumentu (úradný vestník, obchodný register atď.) uvádzajúceho meno právnickej osoby, adresu riaditeľstva a registračné číslo pridelené národnými úradmi. V prípade právnických osôb čitateľnú kópiu oznámenia o vymenovaní osôb oprávnených zastupovať uchádzača pri rokovaniach s tretími stranami alebo kópiu zverejnenia takéhoto vymenovania, ak sa takéto zverejnenie vyžaduje na základe právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na daný právny subjekt. Akékoľvek delegovanie tohto oprávnenia na iného zástupcu, ktorý nie je uvedený v oficiálnom vymenovaní, musí byť zdokumentované.
Pre jednotlivcov, ak je to uplatniteľné, dôkaz o zápise v živnostenskom alebo obchodnom registri alebo akýkoľvek iný úradný dokument uvádzajúci registračné číslo s kópiou ich preukazu totožnosti.
III.2.2)Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Uchádzači poskytnú dostatočné informácie, ktoré presvedčia obstarávateľa o ich finančnom postavení, a o tom, že spolu so všetkými subdodávateľmi majú potrebné zdroje a finančné prostriedky na vykonanie práce, ktorá je predmetom zákazky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Mali by sa predložiť tieto podklady:
— výkaz o obrate realizovanom z poradenských služieb za posledné 3 roky,
— mali by sa predložiť tieto podklady:
• Internetový odkaz na uverejnené účtovné závierky alebo, ak nie sú k dispozícii, uveďte auditované účty za posledné 2 roky,
• ak to nie je možné, príslušné výpisy z bánk.
Ak z nejakého výnimočného dôvodu, ktorý verejný obstarávateľ uzná za odôvodnený, uchádzač nie je schopný predložiť niektorý z vyššie uvedených dokumentov, môže dokázať svoju ekonomickú a finančnú spôsobilosť akýmkoľvek iným dokumentom, ktorý obstarávateľ uzná za vhodný. V každom prípade je potrebné obstarávateľa aspoň informovať o výnimočnom dôvode a poskytnúť jeho odôvodnenie v ponuke. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požadovať akýkoľvek iný dokument, ktorý umožní overiť ekonomickú a finančnú spôsobilosť uchádzača.
III.2.3)Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok:
Uchádzači musia obstarávateľovi poskytnúť dostatočné informácie, aby ho presvedčili o svojej technickej a odbornej spôsobilosti na vykonávanie úloh v súlade s podmienkami vykonávania, ktorými sa stanovujú minimálne požiadavky z hľadiska kvalifikácií osôb pridelených na vykonávanie úloh zo strany dodávateľa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Časť 1:
Každý dodávateľ bude musieť mať tím, ktorý pozostáva z:
— vedúceho tímu, ktorý bude kontaktným miestom pre Dvor audítorov a jediným sprostredkovateľom, ktorému budú adresované všetky žiadosti,
— aspoň 2 posudzovateľov.
Vykonávať služby bude tím konzultantov (ako je uvedené vyššie) s nasledujúcim vzdelaním a odbornou kvalifikáciou alebo skúsenosťami v prípade aspoň 1 člena tímu:
Vzdelanie:
— aspoň magisterské vzdelanie v príslušnej akademickej oblasti (napr. sociálne alebo politické vedy, verejná správa, verejné právo).
Prax:
— každý člen tímu musí mať aspoň 3-ročné odborné alebo akademické skúsenosti v oblasti vykonávania prehľadov,
— hodnotiaca skupina musí mať spoločne aspoň 15-ročné skúsenosti s vykonávaním podobných prehľadov.
Iné:
— preukázaná schopnosť pripravovať správy vysokej kvality v angličtine.
Časť 2:
Dodávateľ musí mať tím zložený z:
— vedúceho tímu, ktorý bude kontaktným miestom pre Dvor audítorov a jediným sprostredkovateľom, ktorému budú adresované všetky žiadosti,
— aspoň 2 posudzovateľov.
Vedúci tímu dodávateľa a posudzovatelia musia byť: plne kvalifikovaní príslušníci jedného z členských orgánov Medzinárodného federácie účtovníkov (IFAC).
Prax:
— každý člen tímu musí mať aspoň 3-ročné skúsenosti s vykonávaním auditov alebo súvisiacich služieb, počítajúc od času, kedy sa kvalifikoval ako člen členského orgánu IFAC.
Iné:
— preukázaná schopnosť pripravovať správy vysokej kvality v angličtine.
III.2.4)Informácie o vyhradených zákazkách
III.3)Osobitné podmienky pre zákazky na poskytovanie služieb
III.3.1)Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu: nie
III.3.2)Pracovníci zodpovední za poskytnutie služby
Právnické osoby by mali uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov zodpovedných za poskytnutie služby: áno

Oddiel IV: Postup

IV.1)Druh postupu
IV.1.1)Druh postupu
Otvorená
IV.1.2)Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na účasť
IV.1.3)Zníženie počtu uchádzačov počas rokovania alebo dialógu
IV.2)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.2.1)Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska kritérií uvedených ďalej

1. Kvalita. Relatívna váha 70

2. Cena. Relatívna váha 30

IV.2.2)Informácie o elektronickej aukcii
IV.3)Administratívne informácie
IV.3.1)Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ:
IV.3.2)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky

Oznámenie o profile kupujúceho

Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2011/S 169-277837 z 3.9.2011

IV.3.3)Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho dokumentu
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom: 11.6.2015
IV.3.4)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
18.6.2015
IV.3.5)Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť vybratým uchádzačom
IV.3.6)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
Ktorýkoľvek úradný jazyk EÚ
IV.3.7)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 9 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.3.8)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 19.6.2015

Miesto:

Európsky dvor audítorov, 12, rue Alcide de Gasperi, 1615 Luxemburg-Kirchberg, LUXEMBURSKO.

Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: áno

Dodatočné informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Uchádzači alebo ich zástupcovia, ktorí sa chcú zúčastniť na otváraní obálok s ponukami, musia o tom informovať Európsky dvor audítorov písomne (fax +352 4398-46667, e-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu) najneskôr do 18.6.2015 (12:00) a musia predložiť oprávnenie od spoločnosti predkladajúcej ponuku.

Bude povolený len 1 zástupca za uchádzača.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): Rozpočet Európskej únie.
VI.3)Doplňujúce informácie
VI.4)Odvolacie konanie
VI.4.1)Orgán zodpovedný za odvolacie konanie

Úradný názov: Všeobecný súd Európskej únie
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxemburg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://www.curia.europa.eu/

Orgán zodpovedný za mediáciu

Úradný názov: Európsky ombudsman
Poštová adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman, PO Box 403
Mesto/obec: Štrasburg
PSČ: 67001
Štát: Francúzsko
Telefón: +33 388172313
Fax: +33 388179062
Internetová adresa: http://www.ombudsman.europa.eu/

VI.4.2)Podanie odvolania
Presné informácie o termínoch na podanie odvolania: Do 2 mesiacov od vyrozumenia žalobcu alebo v prípade, že nie je k dispozícii, od dátumu, keď túto skutočnosť zistil. Sťažnosť predložená európskemu ombudsmanovi nespôsobí prerušenie tohto obdobia, ani začatie novej lehoty na predloženie odvolaní.
VI.4.3)Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania

Úradný názov: Európsky dvor audítorov, útvar pre obstarávania
Poštová adresa: 12, rue Alcide de Gasperi
Mesto/obec: Luxemburg
PSČ: 1615
Štát: Luxembursko
E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefón: +352 4398-47611
Fax: +352 4398-46667
Internetová adresa: http://www.eca.europa.eu

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
27.4.2015