Programska napaka vpliva na prikaz URL v e-obrazcih. Prizadevamo si rešiti težavo. Medtem vam predlagamo, da odstranite vejico (ali kateri koli drug poseben znak), ki se pojavi na koncu URL. Opravičujemo se za nevšečnosti.

Storitve - 157967-2015

Prikaži skrčeni pogled

07/05/2015    S88

Luksemburg-Luxembourg: Pregled vsebine in predstavitve poročil Sodišča (KPI 3)

2015/S 088-157967

Obvestilo o naročilu

Storitve

Direktiva 2004/18/ES

Oddelek I: Naročnik

I.1)Ime, naslovi in kontaktne točke

Uradno ime: Evropsko računsko sodišče
Poštni naslov: 12, rue Alcide de Gasperi
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 1615
Država: Luksemburg
V roke: Oddelek za razpisne postopke in pogodbe
E-pošta: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefon: +352 4398-47611
Telefaks: +352 4398-46667

Internetni naslovi:

Internetni naslov naročnika: http://www.eca.europa.eu

Elektronski dostop do informacij: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=834

Dodatne informacije dobite pri:
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem) dobite pri:
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov:
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

I.2)Vrsta naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.3)Glavna področja dejavnosti
Gospodarske in finančne zadeve
I.4)Oddaja naročil v imenu drugih naročnikov
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne

Oddelek II: Predmet naročila

II.1)Opis
II.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik:
Pregled vsebine in predstavitve poročil Sodišča (KPI 3)
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe
Storitve
Št. kategorije storitev 27: Druge storitve
Šifra NUTS
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo se nanaša na javno naročilo
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumu
II.1.5)Kratek opis naročila ali nabave
Predmet tega javnega razpisa za zbiranje ponudb je skleniti 1 od 2 neposrednih naročil storitev, ki se bosta izvajali istočasno s strani 2 različnih izvajalcev: 1 iz akademskih krogov in drugega iz sektorja revidiranja in povezanih storitev. To pomeni, da je lahko enemu izvajalcu oddan samo 1 sklop, tudi če se izvajalec prijavi za oba sklopa. Izvajalci morajo izvesti pregled vsebine in predstavitve poročil Evropskega računskega sodišča. Za oba sklopa veljajo iste zakonske in pogodbene določbe.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil

79419000 Storitve ocenjevanja in svetovanja

II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne
II.1.8)Sklopi
Naročilo je razdeljeno na sklope: da
Ponudbe je treba predložiti za En ali več sklopov
II.1.9)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2)Količina ali obseg naročila
II.2.1)Celotna količina ali obseg:
Ocenjena vrednost brez DDV: 370 000 EUR
II.2.2)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.3)Informacije o podaljšanjih
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.3)Trajanje naročila ali rok za zaključek
Trajanje v mesecih: 55 (od oddaje naročila)

Informacije o sklopih

Št. sklopa: 1 Naziv: Akademske pregled vsebine in predstavitve poročil Sodišča
1)Kratek opis
Predmet tega javnega razpisa za zbiranje ponudb je sklenitev neposrednega naročila storitev z neodvisnim zunanjim strokovnjakom. Izvajalcu je lahko oddan samo 1 sklop, tudi če se izvajalec prijavi za oba sklopa. Izvajalec mora izvesti pregled vsebine in predstavitve poročil Sodišča.
2)Enotni besednjak javnih naročil

79419000 Storitve ocenjevanja in svetovanja

3)Količina ali obseg
Ocenjena vrednost brez DDV: 185 000 EUR
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
Trajanje v mesecih: 55 (od oddaje naročila)
5)Dodatne informacije o sklopih
Št. sklopa: 2 Naziv: Pregled vsebine in predstavitve poročil Sodišča (sektor revidiranja in povezanih storitev)
1)Kratek opis
Predmet tega javnega razpisa za zbiranje ponudb je sklenitev neposrednega naročila storitev z neodvisnim zunanjim strokovnjakom. Izvajalcu je lahko oddan samo 1 sklop, tudi če se izvajalec prijavi za oba sklopa. Izvajalec mora izvesti pregled vsebine in predstavitve poročil Sodišča.
2)Enotni besednjak javnih naročil

79419000 Storitve ocenjevanja in svetovanja

3)Količina ali obseg
Ocenjena vrednost brez DDV: 185 000 EUR
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
Trajanje v mesecih: 55 (od oddaje naročila)
5)Dodatne informacije o sklopih

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji, ki se nanašajo na naročilo
III.1.1)Finančna zavarovanja:
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo:
Plačila bodo izvedena v 30 dneh po prejemu računov.
Plačilo za storitve bo izvršeno v skladu s finančno uredbo, ki se uporablja za letni proračun Evropske unije, in pogoji, navedenimi v razpisni dokumentaciji.
Ponudnike opozarjamo, da bo stranka, ki bo s Sodiščem sklenila pogodbo, odgovorna za pravilno uporabo pravil v zvezi z obračunavanjem DDV. Evropsko računsko sodišče je izvzeto iz plačila DDV v skladu s členoma 3 in 4 določb Protokola o privilegijih in imunitetah Evropske unije.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano:
Ponudbe lahko oddajo posamezniki ali združenja tretjih strank. Če ponudbo odda konzorcij gospodarskih subjektov, morajo biti vsi člani konzorcija solidarno odgovorni za izvedbo naročila. Vendar pa je treba 1 člana določiti za stranko, ki bo odgovorna za izvedbo naročila.
III.1.4)Drugi posebni pogoji
Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: ne
III.2)Pogoji za udeležbo
III.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: (1) Ponudniki morajo podati formalno izjavo, da niso v nobeni od situacij za izključitev, določenih v členih 106 in 107 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25.10.2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 – v nadaljnjem besedilu „finančna uredba“ (UL L 298, 26.10.2012, str. 1). Ponudnik, ki mu bo oddano naročilo, mora kot dokazilo, da ni v nobeni od situacij za izključitev, navedenih v členih 106 in 107 finančne uredbe, predložiti specifične dokumente.
(2) Ponudniki morajo ECA tekom razpisnega postopka in/ali zagotavljanja storitev jasno sporočiti vse okoliščine, ki bi lahko povzročile navzkrižje interesov.
(3) Da bi dokazali svojo pravno sposobnost in status, morajo vsi ponudniki in opredeljeni podizvajalci predložiti kopijo uradnega dokumenta (uradni list, trgovski register itd.), ki izkazuje ime pravnega subjekta, naslov sedeža in številko vpisa, ki jo je prejel od nacionalnih organov. Za pravne osebe je treba predložiti čitljivo kopijo obvestila o imenovanju oseb, pooblaščenih za zastopanje ponudnika v odnosih s tretjimi strankami ali kopijo objave takšnega imenovanja, če zakonodaja, ki velja za zadevno pravno osebo, zahteva takšno objavo. Evidentirati je treba vsak prenos tega pooblastila na drugega zastopnika, ki ni naveden v uradnem imenovanju.
Za fizične osebe je treba, kjer je primerno, predložiti dokazilo o vpisu v register poklicev ali trgovski register ali kateri koli drug uradni dokument, v katerem je navedena registracijska številka, ter kopijo osebne izkaznice.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Ponudniki morajo predložiti zadostne informacije, ki izkazujejo ustrezno finančno stanje za naročnika in tudi, da imajo, ter morebitni podizvajalci, potrebne vire in finančna sredstva za izvedbo dela, ki je predmet razpisa.
Najnižje ravni morebitnih standardov: Predložiti je treba naslednja dokazila:
— poročilo o prometu, realiziranem na področju storitev svetovanja, za zadnja 3 razpoložljiva leta,
— predložiti je treba naslednja dokazila:
• internetno povezavo do objavljenih računovodskih izkazov oziroma, če ti niso na voljo, zagotovite revidirane račune za zadnji 2 leti,
• če to ni mogoče, ustrezna potrdila bank.
Če ponudnik iz izjemnih razlogov, za katere naročnik meni, da so utemeljeni, ne more predložiti katerega od zgornjih dokumentov, lahko svojo poslovno in finančno sposobnost dokaže s katerim koli drugim dokumentom, za katerega naročnik meni, da je primeren. V vsakem primeru pa je treba v ponudbi naročnika vsaj obvestiti o izjemnih razlogih in utemeljitvah. Naročnik si pridržuje pravico, da zahteva kateri koli drug dokument, na podlagi katerega je mogoče preveriti ponudnikovo poslovno in finančno sposobnost.
III.2.3)Tehnična sposobnost
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudniki morajo zagotoviti zadostne informacije, da naročnika prepričajo o tehnični in strokovni sposobnosti za izvedbo nalog v skladu s pogoji izvedbe, ki določajo minimalne zahteve v smislu kvalifikacij oseb, dodeljenih za izvedbo nalog s strani izvajalca.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
Sklop 1:
Vsak izvajalec mora imeti skupino, ki jo sestavljajo:
— vodja skupine, ki bo kontaktna točka za Sodišče in edini sogovornik, na katerega bo Sodišče naslovilo katere koli zahteve,
— vsaj 2 pregledovalca.
Storitve bo izvajala skupina svetovalcev (kot je opisano zgoraj) z naslednjo izobrazbo in strokovnimi kvalifikacijami ali izkušnjami z ozirom na vsaj 1 člana skupine:
Izobrazba:
— najmanj univerzitetna izobrazba na ustreznem akademskem področju (npr. družbene ali politične vede, javna uprava, javno pravo).
Izkušnje:
— vsak član skupine mora imeti najmanj 3 leta strokovnih ali akademskih izkušenj z izvajanjem pregledov,
— skupina za pregled mora imeti skupno najmanj 15 let izkušenj z opravljanjem podobnih pregledov.
Drugo:
— dokazana sposobnost za pripravo visokokakovostnih poročil v angleščini.
Sklop 2:
Izvajalec mora imeti skupino, ki jo sestavljajo:
— vodja skupine, ki bo kontaktna točka za Sodišče in edini sogovornik, na katerega bo Sodišče naslovilo katere koli zahteve,
— vsaj 2 pregledovalca.
Vodja skupine izvajalca in pregledovalca morajo biti: v celoti kvalificirani člani enega od organov, ki so člani Mednarodne zveze računovodskih strokovnjakov (IFAC).
Izkušnje:
— vsak član skupine mora imeti najmanj 3 leta izkušenj na področju opravljanja revizij ali povezanih storitev, šteto od članstva v okviru organa, ki je član IFAC.
Drugo:
— dokazana sposobnost za pripravo visokokakovostnih poročil v angleščini.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilih
III.3)Specifični pogoji za naročila storitev
III.3.1)Informacije o določeni stroki
Izvedba storitve je omejena na določeno stroko: ne
III.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitve
Pravne osebe morajo navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, odgovorno za izvedbo storitve: da

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Vrsta postopka
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanju
IV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom
IV.2)Merila za izbiro ponudbe
IV.2.1)Merila za izbiro ponudbe

Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na spodaj navedena merila

1. Kakovost. Ponder 70

2. Cena. Ponder 30

IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi
IV.3)Upravne informacije
IV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik:
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom

Obvestilo o profilu kupca

Številka obvestila v UL: 2011/S 169-277837 z dne 3.9.2011

IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov
Rok za prejem zahtevkov za dokumentacijo ali dostop do nje: 11.6.2015
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.6.2015
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatom
IV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje
Katerikoli uradni jezik EU
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 9 (od datuma za prejema ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb
Datum: 19.6.2015

Kraj:

Evropsko računsko sodišče, 12, rue Alcide de Gasperi, 1615 Luxembourg-Kirchberg, LUKSEMBURG.

Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da

Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb: Ponudniki ali njihovi zastopniki, ki se želijo udeležiti odpiranja ponudb, morajo o tem pisno obvestiti Evropsko računsko sodišče (faks +352 4398-46667, e-pošta: eca-procurement.service@eca.europa.eu) najkasneje do 18.6.2015 (12:00) in predložiti pisno pooblastilo podjetja, ki je oddalo ponudbo.

Sprejet bo le 1 zastopnik na ponudnika.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Navedite sklic na projekte in/ali programe: Proračun Evropske unije.
VI.3)Dodatne informacije
VI.4)Pritožbeni postopki
VI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke

Uradno ime: Splošno sodišče Evropske unije
Poštni naslov: rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: http://www.curia.europa.eu/

Organ, pristojen za postopek mediacije

Uradno ime: Evropski varuh človekovih pravic
Poštni naslov: 1 avenue du Président Robert Schuman, p. p. 403
Kraj: Strasbourg
Poštna številka: 67001
Država: Francija
Telefon: +33 388172313
Telefaks: +33 388179062
Internetni naslov: http://www.ombudsman.europa.eu/

VI.4.2)Vložitev pritožb
Navedite rok za vložitev pritožb: V 2 mesecih od uradnega obvestila tožniku ali, če tega ni bilo, od dneva, ko je tožnik zanj izvedel. Pritožba Evropskemu varuhu človekovih pravic ne prekine tega obdobja niti ne začne novega obdobja za vlaganje pritožb.
VI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb

Uradno ime: Evropsko računsko sodišče, Služba za javna naročila
Poštni naslov: 12, rue Alcide de Gasperi
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 1615
Država: Luksemburg
E-pošta: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefon: +352 4398-47611
Telefaks: +352 4398-46667
Internetni naslov: http://www.eca.europa.eu

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
27.4.2015