Nu finns en särskild covid-19-sida med upphandlingar av medicinsk utrustning.

Konferensen om Europas framtid är din chans att dela med dig av dina idéer och forma vårt framtida EU. Gör din röst hörd!

Tjänster - 157969-2015

Visa förkortad version

07/05/2015    S88

Belgien-Bryssel: Tjänstekontrakt för sekretariatet för priset Europas miljöhuvudstad och ”European Green Leaf”

2015/S 088-157969

Meddelande om upphandling

Tjänster

Direktiv 2004/18/EG

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn, adresser och kontaktpunkt(er)

Officiellt namn: Europeiska kommissionen, generaldirektoratet för miljö, SRD.2 – Ekonomi
Postadress: BU-9 01/005
Ort: Bryssel
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Att: marknadsgruppen
E-post: env-tenders@ec.europa.eu

Internetadress(er):

Upphandlande myndighet: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm

Elektronisk tillgång till information: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=837

Ytterligare upplysningar kan erhållas från:
Ovannämnda kontaktpunkt(er)

Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar (inklusive dokument för en konkurrenspräglad dialog eller ett dynamiskt inköpssystem) kan erhållas från:
Ovannämnda kontaktpunkt(er)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till:
Ovannämnda kontaktpunkt(er)

I.2)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.3)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster
I.4)Tilldelning på andra upphandlande myndigheters vägnar
Den upphandlande myndigheten handlar på andra upphandlande myndigheters vägnar: nej

Avsnitt II: Upphandlingens föremål

II.1)Beskrivning
II.1.1)Den upphandlande myndighetens benämning på upphandlingen:
Tjänstekontrakt för sekretariatet för priset Europas miljöhuvudstad och ”European Green Leaf”
II.1.2)Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller utförande
Tjänster
Tjänstekategori: nr 12: Arkitekttjänster, tekniska konsulttjänster och integrerade tekniska tjänster, stadsplanering och landskapsarkitektur, därmed sammanhängande vetenskapliga och tekniska konsulttjänster, teknisk provning och analys
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning, leverans eller utförande: externt.
NUTS-kod
II.1.3)Information om offentligt kontrakt, ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Meddelandet omfattar ett offentligt kontrakt
II.1.4)Information om ramavtal
II.1.5)Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen
Syftet med denna anbudsinfordran är att välja ut en uppdragstagare som ska bistå Europeiska kommissionen i förvaltningen av priset Europas miljöhuvudstad och ”European Green Leaf” på en daglig basis.
Den utvalde anbudsgivarens arbetsuppgifter kommer för båda initiativen att inbegripa följande:
— Utarbetande och genomförande av en kommunikationsstrategi för att skapa större medvetenhet om och högre deltagande i tävlingarna för priset Europas miljöhuvudstad och ”European Green Leaf”.
— Tillhandahållande av ett sekretariat som ska tillhandahålla dagligt stöd till genomförandet av båda initiativen.
— Genomförande och övervakning av uttagningen av vinnande städer inom ramen för priset Europas miljöhuvudstad och ”European Green Leaf”.
— Utarbetande av analytiska rapporter och bedömning av nyckelindikatorer.
II.1.6)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

90700000 Miljötjänster

II.1.7)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
II.1.8)Delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.9)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2)Upphandlingens mängd eller omfattning
II.2.1)Total mängd eller omfattning:
Tjänstekontrakt på 12 månader som kan förlängas 3 gånger (för en total löptid på 48 månader) med ett prisintervall mellan 650 000 EUR och 700 000 EUR (och följaktligen en total budget på 2 800 000 EUR).
Eventuella anbud som mottas som inte håller sig inom den övre gränsen kommer automatiskt att uteslutas från utvärderingsförfarandet. Den lägre gränsen är vägledande.
Uppskattat värde, exkl. moms:
Intervall: mellan 650 000 och 700 000 EUR
II.2.2)Information om optioner
Option: nej
II.2.3)Information om förlängning
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Antal eventuella förlängningar: 3
I samband med varu- eller tjänstekontrakt som kan förlängas, ange en beräknad tidsram för senare upphandling:
antal månader: 12 (fr.o.m. tilldelningen av kontraktet)
II.3)Kontraktets löptid eller tidsram för slutförande
Antal månader: 12 (fr.o.m. tilldelningen av kontraktet)

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för kontraktet
III.1.1)Begärda säkerheter och garantier:
III.1.2)Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
Se upphandlingsdokumenten. Se punkt 1.4 i standardkontraktet.
III.1.3)Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:
Se upphandlingsdokumenten. Se punkterna 1.3 och 1.4 i förfrågningsunderlaget.
III.1.4)Andra särskilda villkor
Fullgörandet av kontraktet är förbundet med särskilda villkor: nej
III.2)Villkor för deltagande
III.2.1)De ekonomiska aktörernas personliga förhållanden, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda: Se upphandlingsdokumenten. Se punkterna 1.1 och 1.6 i förfrågningsunderlaget.
III.2.2)Ekonomisk och finansiell kapacitet
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda: Se upphandlingsdokumenten. Se punkt 2.3.1 i förfrågningsunderlaget.
III.2.3)Teknisk kapacitet
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda:
Se upphandlingsdokumenten. Se punkt 2.3.2 i förfrågningsunderlaget.
III.2.4)Information om reserverade kontrakt
III.3)Särskilda villkor för tjänstekontrakt
III.3.1)Information om en viss yrkesgrupp
Utförandet av tjänsten är förbehållet en bestämd yrkesgrupp: nej
III.3.2)Personal som ska ansvara för utförandet av tjänsten
Juridiska personer ska ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av tjänsten: ja

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Typ av förfarande
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet
IV.1.2)Begränsningar av antalet aktörer som inbjuds att lämna anbud eller delta
IV.1.3)Minskning av antalet aktörer under förhandlingarna eller dialogen
IV.2)Tilldelningskriterier
IV.2.1)Tilldelningskriterier
Det ekonomiskt sett mest fördelaktiga anbudet med hänsyn till de kriterier som anges i förfrågningsunderlaget, inbjudan att lämna anbud eller förhandla eller det beskrivande dokumentet
IV.2.2)Information om elektronisk auktion
En elektronisk auktion kommer att användas: nej
IV.3)Administrativ information
IV.3.1)Den upphandlande myndighetens referensnummer för ärendet:
ENV.F.3./SER/2015/0012.
IV.3.2)Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling

Förhandsmeddelande

Meddelandenummer i EUT: 2015/S 38-064198 av den 24.2.2015

IV.3.3)Villkor för att erhålla förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar eller beskrivande handling
Handlingarna är avgiftsbelagda: nej
IV.3.4)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
22.6.2015 - 16:00
IV.3.5)Datum för avsändande av inbjudan till utvalda sökanden att lämna anbud eller delta
IV.3.6)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar
Valfritt officiellt EU-språk
IV.3.7)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 9 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.3.8)Anbudsöppning
Datum: 6.7.2015 - 10:30

Plats:

Rum D, avenue de Beaulieu 5, 1160 Bryssel, BELGIEN.

Personer som får närvara vid öppnandet av anbuden: ja

Kompletterande information om bemyndigade personer och öppningsförfarande: 1 företrädare per anbudsgivare (med identitetsbevis) får närvara när anbuden öppnas (inga utgifter återbetalas). Namnet på den person som ska närvara ska anmälas i förväg till env-tenders@ec.europa.eu

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
VI.3)Kompletterande information
I enlighet med artikel 134.1 f i tillämpningsföreskrifterna för Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25.10.2012 (budgetförordningen) kan den upphandlande myndigheten under de 3 år som följer tecknandet av det ursprungliga kontraktet använda sig av det särskilda förhandlade förfarandet för ytterligare tjänster (utan föregående publicering av ett meddelande om upphandling) som består i en upprepning av liknande tjänster (upp till högst 50 % av det ursprungliga kontraktsvärdet) som anförtrotts den ekonomiska aktör som tilldelas det inledande kontraktet av samma upphandlande myndighet.
Upphandlingsdokumenten kommer att finnas tillgängliga för nedladdning på adressen som anges under rubrik I.1. Webbplatsen kommer att uppdateras regelbundet och det åligger anbudsgivarna att kontrollera vilka uppdateringar och ändringar som görs under anbudsperioden.
Observera att detta tidigare har publicerats i förhandsmeddelandet EUT S 2015, 38-064198 av den 24.2.2015 med en budget på 2 000 000 EUR (500 000 EUR x 4). Budgeten utgörs nu av ett intervall mellan 650 000 EUR och 700 000 EUR (totalt 2 800 000 EUR för 48 månader).
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning

Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxemburg
Postnummer: L- 2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Överprövning
Uppgifter om sista dag för överprövning: Anmärkningar om tilldelningsförfarandet kan lämnas till den upphandlande myndighet som anges i punkt I.1.

Vid misstanke om ett administrativt missförhållande kan ett klagomål framföras till Europeiska ombudsmannen inom 2 år från det datum då de fakta som klagomålet bygger på blev kända (se http://www.ombudsman.europa.eu). Sådana klagomål leder varken till att tidsfristen för begäran om överprövning skjuts upp eller till att en ny period för begäran om överprövning inleds.

En begäran om överprövning kan lämnas till det organ som nämns i punkt VI.4.1 inom 2 månader efter meddelandet om beslutet om tilldelning.
VI.4.3)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
27.4.2015