Tjenesteydelser - 157988-2020

02/04/2020    S66

Danmark-Odense: Vejledning og rådgivning

2020/S 066-157988

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Socialstyrelsen
CVR-nummer: 26144698
Postadresse: Edisonsvej 1
By: Odense C
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Randi Lykou
E-mail: ral@socialstyrelsen.dk
Telefon: +45 41730868
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://socialstyrelsen.dk/
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Leverandør til specialrådgivning, udredning, vidensarbejde, kursusvirksomhed og materialeproduktion vedr. børn og unge med synsnedsættelse, KaS-udbud c

II.1.2)Hoved-CPV-kode
85312300 Vejledning og rådgivning
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører levering af ydelserne specialrådgivning, udredning, vidensarbejde, kursusvirksomhed og materialeproduktion vedr. børn og unge med synsnedsættelse samt pårørende og fagprofessionelle, der arbejder med målgruppen.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 38 064 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører levering af ydelserne specialrådgivning, udredning, vidensarbejde, kursusvirksomhed og materialeproduktion vedr. børn og unge med synsnedsættelse samt pårørende og fagprofessionelle, der arbejder med målgruppen.

Ydelserne vedrører:

1) Specialrådgivningsydelser på baggrund af henvendelser fra borgere og fagprofessionelle. Rådgivningen gives til borgere, pårørende eller fagpersoner i form af enkeltstående eller længerevarende rådgivningsforløb

2) Udredning af borgere herunder undersøgelse og vurdering af for eksempel funktionsevne/funktionsnedsættelse

3) Vidensarbejde herunder indsamling, udvikling, bearbejdning og formidling af faglig viden

4) Kursusvirksomhed i form af kortere undervisningsforløb inden for et afgrænset emne i relation til den enkelte målgruppe

5) Materialeproduktion i form af fremstilling af konkrete materialer, der skal kompensere for en funktionsnedsættelse i en undervisningssituation eller i forbindelse med leg og læring.

II.2.5)Tildelingskriterier
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Bemærk: Ovenstående samlede værdi af kontrakten er fremkommet ved at fremskrive 2016-prisen til 2020-pris. Den angivne værdi er den samlede værdi for 2 år, dvs. for at varetage tjenesteydelserne i den forlængede kontraktperiode, som løber fra den 1. januar 2021 til og med den 31. december 2022.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

VISO ønsker at forlænge kontrakten med 2 år med den nuværende kontraktholder, således at kontrakten kommer til at løbe til og med den 31. december 2022. Baggrunden er, at regeringen har besluttet at foretage en kortlægning af hele det specialiserede handicapområde i Danmark, herunder også målgruppen af rådgivningsmodtagere for denne kontrakt.

Ved at forlænge kontrakten forventer VISO at kunne tilrettelægge et kommende udbud, som tager højde for de ændringer af det specialiserede område, som kortlægningen måtte afstedkomme. Interesserede parter opfordres til i standstill perioden at tage kontakt til VISO for yderligere spørgsmål og dialog.

En underskrivelse af forlængelse af kontrakten afventer afholdelsen af en 10-dages standstill periode. I standstill perioden opfordres evt. interesserede parter til at henvende sig til VISO for spørgsmål og yderligere dialog.

Kontaktpersoner i VISO er:

— Kontorchef Jan Christensen, tlf. +45 6196 5654, mail: janc@socialstyrelsen.dk

— Chefkonsulent Randi Lykou, tlf. +45 4173 0868, mail: ral@socialstyrelsen.dk

Standstill perioden beregnes fra datoen for offentliggørelse af nærværende bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2016/S 111-197376

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
17/03/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Region Sjælland
CVR-nummer: 29190658
Postadresse: Alléen 15
By: Sorø
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 4180
Land: Danmark
E-mail: regionsjaelland@regionsjaelland.dk
Telefon: +45 70155000
Internetadresse: www.regionsjaelland.dk
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 38 064 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: x
By: x
Land: Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Underskrivelsen af kontrakten vil afvente afholdelsen af en 10-dages standstill periode. I standstill perioden opfordres evt. interesserede parter til at henvende sig til VISO for spørgsmål og yderligere dialog.

Kontaktpersoner i VISO er:

— Kontorchef Jan Christensen, tlf. +45 6196 5654, mail: janc@socialstyrelsen.dk

— Chefkonsulent Randi Lykou, tlf. +45 4173 0868, mail: ral@socialstyrelsen.dk

Standstill perioden vil blive beregnet fra datoen for offentliggørelse af nærværende bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Da Socialstyrelsen følger proceduren i lov om Klagenævnet for Udbuds § 4, skal en klage over, at Socialstyrelsen har indgået kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor Socialstyrelsen har offentliggjort en bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende om, at Socialstyrelsen har indgået kontrakten jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 3.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence - og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/03/2020