Leveringen - 15810-2018

13/01/2018    S9    - - Leveringen - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Italië-Frascati: Servers

2018/S 009-015810

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
Via E. Fermi 40
Frascati (RM)
00044
Italië
Contactpersoon: Ufficio Bandi
Telefoon: +39 0694032228/2422
E-mail: bandi@lnf.infn.it
NUTS-code: ITI43

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ac.infn.it

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Ricerca Scientifica

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Atto GE n. 11411 del 13.7.2017 — CIG: 716015392B

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48820000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Fornitura ed intallazione di sistemi di server di calcolo per il Tier-1 e Tier-2 dell'INFN e relativo servizio di mnautenzione on-site per la durata di quattro anni.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 804 302.81 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IT
Voornaamste plaats van uitvoering:

CNAF (BO); Sezioni: Pisa, Roma1, Milano, Bari, Napoli, Torino, Laboratori Nazionali di Frascati (RM); Laboratori Nazionali di Legnaro (PD).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fornitura ed intallazione di sistemi di server di calcolo per il Tier-1 e Tier-2 dell'INFN e relativo servizio di mnautenzione on-site per la durata di quattro anni.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Offerta tecnica max punti / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 144-296633
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/12/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
E4 Computer Engineering S.p.A.
Via Martiri della Libertà 66
Scandiano (RE)
42019
Italië
NUTS-code: ITF65
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 804 302.81 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
TAR
Roma
Italië
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/01/2018