Leveringen - 15816-2018

13/01/2018    S9    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Frankrijk-Marne-la-Vallée: Elektrische huishoudelijke apparaten

2018/S 009-015816

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 004-004577)

Legal Basis:

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Union des groupements d'achats publics
51 776 056 467
À l'attention de Mme Nelly Ebrard, 1 boulevard Archimède, champs sur Marne
Marne-la-Vallée
77444
Frankrijk
Contactpersoon: Direction des achats — département mobilier scolaire et équipement général — bureau nº 352
Telefoon: +33 164732125
E-mail: nebrard@ugap.fr
NUTS-code: FR102

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ugap.fr

Adres van het kopersprofiel: https://www.marches-publics.gouv.fr

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Matériels d'entretien des sols et des surfaces avec exécution de prestations annexes, le cas échéant

Referentienummer: 17U023
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39710000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Matériels d'entretien des sols et des surfaces avec exécution de prestations annexes, le cas échéant.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/01/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 004-004577

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
In plaats van:
Datum: 30/01/2018
Plaatselijke tijd: 17:00
Te lezen:
Datum: 12/02/2018
Plaatselijke tijd: 17:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Modalités d'ouverture des offres
In plaats van:
Datum: 31/01/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 13/02/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: