Leveringen - 15817-2018

13/01/2018    S9    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Tsjechië-Olomouc: Immunosuppresiemiddelen

2018/S 009-015817

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2017/S 241-499970)

Legal Basis:

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Fakultní nemocnice Olomouc
00098892
I. P. Pavlova 185/6
Olomouc
77900
Tsjechische Republiek
Contactpersoon: Ing. Pavel Dočkal
Telefoon: +420 58843138
E-mail: zakazky@fnol.cz
Fax: +420 585413841
NUTS-code: CZ071

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.fnol.cz

Adres van het kopersprofiel: http://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil/fnol

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Selektivní imunosupresiva

Referentienummer: VZ-2017-000857
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33652300
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňující požadavky SÚKL.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/01/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 241-499970

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
In plaats van:
Datum: 19/01/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 22/01/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Podmínky pro otevírání obálek
In plaats van:
Datum: 19/01/2018
Plaatselijke tijd: 10:30
Te lezen:
Datum: 22/01/2018
Plaatselijke tijd: 10:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen: