Internetske stranice TED-a bit će spremne za e-obrasce od 2. studenoga 2022. Pretraživanje se promijenilo: prilagodite unaprijed definirane stručne upite. Upoznajte se s promjenama u rubrici Novosti o stranici i na ažuriranim stranicama za pomoć.

Usluge - 158231-2018

12/04/2018    S71

Hrvatska-Sisak: Izrada projekta i nacrta, procjena troškova

2018/S 071-158231

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Sisački vodovod d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 84218628128
Poštanska adresa: Ruđera Boškovića 10
Mjesto: Sisak
NUTS kod: HR04 Not specified
Poštanski broj: 44000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Branka Jeličić Božurić, Vladimir Vuković
E-pošta: jelicic.brankica@sisackivodovod.hr
Telefon: +385 44526164
Telefaks: +385 44526171
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.sisackivodovod.com
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2018/S+0F5-0008881
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.6)Glavna djelatnost
Vodoopskrba

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Izrada projektne i studijske dokumentacije te dokumentacije o nabavi za prijavu projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Sisak“ – Sisak 2

Referentni broj: E VV SUF-PD-IVU/2018
II.1.2)Glavna CPV oznaka
71242000 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Usluga izrade projektne dokumentacije i dokumentacije za nabavu.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 7 500 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
71242000 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR04 Not specified
II.2.4)Opis nabave:

Usluga izrade dokumentacije.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Naručitelj će odabrati ekonomski najpovoljniju ponudu na temelju tri (3) kriterija – tehničke sposobnosti,cijene i ranijeg izvršenja usluge. / Ponder: 100 bodova
Kriterij troška - Naziv: Navedena vrijednost je najveća moguća i iznosi 20. Ponuda s najnižom iskazanom sveukupnom cijenom bez PDV-a dobiva 20 (dvadeset) bodova. / Ponder: 20 bodova
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 7 500 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Naručitelj je u ovoj Dokumentaciji o nabavi odredio uvjete za obavljanje profesionalne djelatnosti kojima se osigurava da gospodarski subjekti imaju sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti potrebnu za izvršenje ugovora o javnoj nabavi.

Gospodarski subjekt mora dokazati:

Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana. (DZN točka 4.1).

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.4)Objektivna pravila i kriteriji za sudjelovanje
Popis i kratki opis pravila i kriterija:

Sukladno DZN-u.

III.1.6)Tražena jamstva :

— Jamstvo za ozbiljnost ponude,

— Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora,

— Jamstvo za uredno izvršenje ugovornih usluga u zakonskom jamstvenom roku za otklanjanje nedostataka.

III.1.7)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:

DZN točka 7.9. te prijedlog ugovora članak 4.

III.1.8)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:

Ugovor.

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Sukladno prijedlogu Ugovora koji je dio DZN-a.

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 09/05/2018
Lokalno vrijeme: 10:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Ponuda mora biti valjana do: 08/07/2018
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 09/05/2018
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

Sisački vodovod, Obala Ruđera Boškovića 10, Sisak.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji u pisanom obliku i dostavlja neposredno na adresu Koturaška cesta 43/IV, HR-10000 Zagreb, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN-a RH. Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti naručitelju u roku za žalbu.

U otvorenom postupku žalba se izjavljuje u roku od 10 dana, i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalba mora sadržavati najmanje podatke i dokaze navedene u članku 420. ZJN-a 2016.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
09/04/2018