Un bogue affecte l’affichage des URL dans les formulaires électroniques. Nous nous employons à résoudre le problème Dans l’intervalle, nous vous suggérons de supprimer la virgule (ou tout autre caractère spécial) apparaissant à la fin de l’URL. Veuillez nous excuser pour ce désagrément.

Fournitures - 158260-2023

17/03/2023    S55

Roumanie-Brașov: Pièces détachées pour locomotives ou matériel ferroviaire roulant, équipement de commande et de contrôle du trafic ferroviaire

2023/S 055-158260

Avis d'attribution de marché – secteurs spéciaux

Résultats de la procédure de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/25/UE

Section I: Entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: SNTFC "CFR CALATORI" S.A.
Numéro national d'identification: RO 11054545
Adresse postale: Sucursala Regionala de Transport Feroviar de Calatori Brasov , Bulevardul Eroilor nr.3A, etaj 2
Ville: Brasov
Code NUTS: RO122 Braşov
Code postal: RO-500007
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: dana andronic
Courriel: dana.andronic@cfrcalatori.ro
Téléphone: +40 0268410233/144515
Fax: +40 268477063
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.cfrcalatori.ro
Adresse du profil d’acheteur: www.e-licitatie.ro
I.6)Activité principale
Services de chemin de fer

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Indicator digital pentru stabilire nivel motorină automotor DESIRO SR 20 D ~ S.R.T.F.C. Brașov

Numéro de référence: SRTFCBV LD 49/2022 , cod unic de identificare A1- RO11054545-2022–2578
II.1.2)Code CPV principal
34630000 Pièces détachées pour locomotives ou matériel ferroviaire roulant, équipement de commande et de contrôle du trafic ferroviaire
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Achiziția 40 bucăți indicatoare digitale pentru stabilirea nivelului notorinei din instalația de combustibil la automotoarele DESIRO SR 20 D din parcul Depoului Sibiu conform cerințelor Caietului de sarcini nr. BV 21 1/433/25.02.2022.

Valoarea estimată a achiziției = 69.000 lei fără TVA

Operatorii economici vor putea solicita clarificari cu 18 zile inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, entitatea contractanta răspunzând in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare cu 11 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

Entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la termenul stabilit.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO122 Braşov
Lieu principal d'exécution:

Conform Caietului de sarcini nr.BV 21 1/433/25.02.2022

II.2.4)Description des prestations:

Achiziția 40 bucăți indicatoare digitale pentru stabilirea nivelului notorinei din instalația de combustibil la automotoarele DESIRO SR 20 D din parcul Depoului Sibiu conform cerințelor Caietului de sarcini nr. BV 21 1/433/25.02.2022.

Operatorii economici vor putea solicita clarificari cu 18 zile inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, entitatea contractanta răspunzând in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare cu 11 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

Entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la termenul stabilit.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 233-672041
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif

Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

Perioada de valabilitate a ofertelor - 6 luni de la termenul limita de depunere a ofertelor.

Note:

a) EC are dreptul de a solicita ofertantilor, in circumstante exceptionale, inainte de expirarea per. de valabi a ofertei, prelungirea acestei perioade;

b) Ofertantul are obligatia de a comunica EC daca este sau nu este de acord cu prelungirea per. de valab a ofertei;

c) Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea per. de valab a ofertei se considera ca si-a retras oferta, fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare.

Avand in vedere dispoz. art.138 (3) din HG 394/2016, eventualele neconcordante cu priv. la indeplin. cond. de forma a garantiei de participare, inclusiv cele privind cuantumul si valabilitatea, se vor clarifica de catre comisia de evaluare cu ofertantii în max. 3 zile lucratoare de la data-limita de depunere a ofertelor.

-Ofertantul va mentiona instrumentul de garantare prin care se va constitui garantia de buna executie precum si Contul (cod IBAN) si banca în care se va restitui garantia de participare de catre entitatea contractanta.

-Toate certifi si doc emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana. Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea ”Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP, la Sectiunea ”Documentatie si Clarificari” din cadrul anuntului de participare, entitatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu prevederile art. 78 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea “Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica. -In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, in vederea departajarii ofertelor, entitatea contractanta (prin intermediul SEAP la Sectiunea “Intrebari”) va solicita reofertarea, prin prezentarea unei noi propuneri financiare. Noua propunere financiara va fi depusa doar si numai in urma solicitarii entitatii contractante in vederea completarii de catre operatorii economici interesati. -Dupa deschiderea ofertelor comisia de evaluare va solicita eventualele clarificari si va continua cu analiza solicitarilor din documentatia de atribuire referitoare la documentele de calificare, si oferta tehnica. - Dupa finalizarea verificarilor documentelor de calificare si a propunerilor tehnice depuse de ofertanti, entitatea contractanta selecteaza in SEAP, ofertele care au fost declarate admisibile, precum si pe cele care au fost declarate inacceptabile sau neconforme. -Conform art. 205 (1) din Legea nr. 99/2016, entitatea contractanta poate solicita ofertantilor sa depuna toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfasurarii unei proceduri de atribuire, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada indeplinirii criteriilor de calificare, prin prez, la solicitarea EC, de regula a doc solicitate. -Modific Contractului poate fi facuta numai în scris în conf cu prev Cap. VI – Sectiunea a 2-a din Legea nr. 99/2016 si Instructiunea 3/2017.

Detalii cu privire la întocmirea DUAE veți regăsi, după autentificarea în sistem, în secțiunea „Informații DUAE” – Ghid de completare DUAE.

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ville: Bucuresti
Code postal: 030084
Pays: Roumanie
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresse internet: www.cnsc.ro
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: S.R.T.F.C. Brasov - Oficiul Juridic
Adresse postale: Bulevardul Eroilor nr.3A etaj 2
Ville: Brasov
Code postal: 500007
Pays: Roumanie
Fax: +40 268/477063
Adresse internet: www.cfrcalatori.ro
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
14/03/2023