Fournitures - 158265-2023

17/03/2023    S55

Roumanie-Otopeni: Cuisines de campagne

2023/S 055-158265

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01836
Numéro national d'identification: 27036839
Adresse postale: Strada: Zborului, nr. 1
Ville: Otopeni
Code NUTS: RO322 Ilfov
Code postal: 075100
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: Adrian Miu
Courriel: achizitiicomune1836@roaf.ro
Téléphone: +40 213185467
Fax: +40 213185452/67
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.roaf.ro
Adresse du profil d’acheteur: www.e-licitatie.ro
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5)Activité principale
Défense

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Bucătării rulante auto și Remorci frigorifice

Numéro de référence: 6983 din 19.08.2022
II.1.2)Code CPV principal
44211400 Cuisines de campagne
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Obiectul acordului cadru este furnizarea de „Bucătării rulante auto și remorci frigorifice”, structurat pe 2 (două) loturi.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare cu 10 zile inainte de termenul limita de depunere a candidaturilor/ofertelor.

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor – 14

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 14 500 000.00 RON
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Bucătărie rulantă auto

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
44211400 Cuisines de campagne
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO316 Prahova
Lieu principal d'exécution:

Unitatea Militară 01991 Târgșoru Nou, jud. Prahova.

II.2.4)Description des prestations:

Incheierea unui Acord-cadru de furnizare „Bucătării rulante auto” având durata de 24 luni, conform cerințelor din caietul de sarcini si a specificatiei tehnice a produsului.

Cantitate minima a acordului cadru = 8 complete.

Cantitate maxima a acordului cadru = 32 complete.

Cantitatea minima a celui mai mare contract subsecvent = 1 complet.

Cantitatea maxima a celui mai mare contract subsecvent = 16 complet.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: 4. Volum cuptor / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 3. Volum cazane / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: 2. Consum combustibil/șarjă, cu cuptorul și cazanele în functiune / Pondération: 20
Prix - Pondération: 50
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Cuantumul garantiei de participare este de 1% din valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent estimat a se atribui pentru lotul nr. 1. Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent lotul nr. 1 este 12,577,792.00 lei fără TVA

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Remorcă frigorifică

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
34223300 Remorques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO316 Prahova
Lieu principal d'exécution:

Unitatea Militară 01991 Târgșoru Nou, jud. Prahova.

II.2.4)Description des prestations:

Incheierea unui Acord-cadru de furnizare „Remorcă frigorifică” având durata de 24 luni, conform cerințelor din caietul de sarcini si a specificatiei tehnice a produsului.

Cantitate minima a acordului cadru = 8 complete.

Cantitate maxima a acordului cadru = 32 complete.

Cantitatea minima a celui mai mare contract subsecvent = 4 complet.

Cantitatea maxima a celui mai mare contract subsecvent = 16 complet.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: 3. Volum util total / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: 2. Autonomia pe baterii / Pondération: 30
Prix - Pondération: 50
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Cuantumul garantiei de participare este de 1% din valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent estimat a se atribui pentru lotul nr. 2, Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent lotul nr. 2 este 3,144,448.00 lei fără TVA.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6)Enchère électronique
Une enchère électronique a été utilisée
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 167-473074
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 2
Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

Section V: Attribution du marché

Marché nº: A11602
Lot nº: 1
Intitulé:

Acord-cadru de furnizare bacatarii rulante auto

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
07/03/2023
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 5
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 5
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: PRO HORECA
Numéro national d'identification: RO16073823
Adresse postale: Strada Strada Nicolae Iorga, Nr. 46
Ville: Venus
Code NUTS: RO223 Constanţa
Code postal: 905504
Pays: Roumanie
Courriel: cosmin@pro-horeca.ro
Téléphone: +40 724408044
Fax: +40 374605939
Adresse internet: www.pro-horeca.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 25 155 584.00 RON
Valeur totale du marché/du lot: 14 500 000.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

Plata contravalorii produselor furnizate se va efectua de către Achizitor în termen de 30 de zile de la data recepției cantitative si calitative a produselor și a notificării primite de Achizitor că factura electronică este disponibilă în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura, conform art. 6(1) lit.c, din Legea 72/28.03.2013. Factura electronică se transmite de catre Furnizor în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura.

Documentul Unic de Achizitii European se va putea accesa in vederea completarii de catre operatorii economici interesati la adresa : e-licitatie.ro.

a)Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei: Nicio ofertă nu poate fi retrasă după data limită de depunere precizată şi anunţul de participare, sub sancţiunea excluderii acestuia la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică şi a pierderii garanţiei de participare. Comisia de evaluare, cu acceptul operatorului economic, corectează erorile aritmetice şi remediază viciile de formă ale documentelor şi ofertelor prezentate de către acesta (art.134, alin.10 din HG 395/2016). Dacă op. ec. modifică oferta după deschidere sau nu acceptă remedierea viciilor sau corecţia erorilor, aceasta va fi considerată neconformă (art.134, alin.11 din HG 395/2016).

b) Asociere: În cazul asocierii mai multor operatori economici cu scopul de a depune oferta comună, îndeplinirea cerintelor privind situatia personală a ofertantului, capacitatea de exercitare a activităţii profesionale şi standardele de asigurare a calităţii trebuie să fie îndeplinite de fiecare asociat în parte, iar cerinţa privind capacitatea tehnica si/sau profesională trebuie sa fie îndeplinită prin cumul de grupul de asociaţi. Se va prezenta acordul de asociere din care vor rezulta cel puţin următoarele: faptul ca asociaţii sunt responsabili solidar şi nelimitat de executarea contractului, nominalizarea liderului asociaţiei, comunicările şi plăţile se vor face de liderul asociaţiei.

c) În cazul în care nu se specifică în cadrul prezentei Fişe de date a achiziţiei modul de prezentare a documentelor, acestea pot fi prezentate în oricare din următoarele forme: original, copie legalizată sau copie lizibilă cu menţiunea „conform cu originalul”.

d) Documentele emise într-o limbă străină vor fi însoţite de traduceri în limba română efectuate de un traducător autorizat.

e) Fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al ofertantului. În cazul în care acestea sunt semnate de o altă persoană, aceasta va prezenta o împuternicire.

f) Toate documentele vor avea, pe lângă semnătură, menţionat în clar numele, prenumele şi funcţia semnatarului.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ville: Bucuresti
Code postal: 030084
Pays: Roumanie
Courriel: office@cnsc.ro
Téléphone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Birou juridic - U.M. 01836 Otopeni
Adresse postale: Strada Zborului, nr.1
Ville: Otopeni
Code postal: 075100
Pays: Roumanie
Courriel: achizitii1836@roaf.ro
Téléphone: +40 213506133/137
Fax: +40 213502662
Adresse internet: www.roaf.ro
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
13/03/2023