Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy

Usługi - 158283-2019

Wyświetl widok skrócony

04/04/2019    S67

Polska-Toruń: Usługi w zakresie napraw i konserwacji broni i systemów uzbrojenia

2019/S 067-158283

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

Usługi

Dyrektywa 2009/81/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: 12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Krajowy numer identyfikacyjny: 956-228-88-38
Adres pocztowy: ul. Okólna 37
Miejscowość: Toruń
Kod pocztowy: 87-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Wiesław Knap
E-mail: 12wog.zamowienia@ron.mil.pl
Tel.: +48 261433271
Faks: +48 261433660

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: http://www.12wog.wp.mil.pl

Adres profilu nabywcy: www.12wog.wp.mil.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Obrona
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Wykonanie naprawy głównej z modyfikacją wieży kontrolnej 9W914 połączonej z wykonaniem naprawy konserwacyjnej podwozia bazowego ZIŁ131 w latach 2019-2021
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Grudziądz WZU S.A.

Kod NUTS PL POLSKA

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Naprawa główna z modyfikacją wieży kontrolnej 9W914 połączonej z naprawą konserwacyjną podwozia bazowego pozwoli na dostosowanie sprzętu objętego naprawa do wymogów współczesnego pola walki i służyć będzie osiągnięciu kompatybilności ze zmodernizowanymi przeciwlotniczymi zestawami rakietowymi i stanowić będzie wartość dodaną w procesie szkolenia i przygotowania obsług przeciwlotniczych zestawów rakietowych do realizacji zadań wynikających z ich bojowego przeznaczenia.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50840000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji broni i systemów uzbrojenia

II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 6 412 600,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.. UE)
Dyrektywa 2009/81/WE
1) Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.. UE zgodnie z art. 28 dyrektywy 2009/81/WE
Wszystkie oferty przedłożone w odpowiedzi na procedurę otwartą, procedurę ograniczoną lub dialog konkurencyjny były nieprawidłowe lub niemożliwe do przyjęcia. Do procedury negocjacyjnej zostali dopuszczeni wyłącznie oferenci, którzy spełnili kryteria kwalifikacji podmiotowej: nie
Pilnej konieczności wynikającej z sytuacji kryzysowej nie da się pogodzić z terminami przewidzianymi dla procedury ograniczonej lub negocjacyjnej poprzedzonej publikacją ogłoszenia o zamówieniu: nie
Ze względu na wystąpienie pilnej konieczności spowodowanej wydarzeniami, których instytucja zamawiająca (podmiot zamawiający) nie mogła (nie mógł) przewidzieć, oraz zgodnie z warunkami ściśle określonymi we właściwej dyrektywie: nie
Roboty budowlane/towary/usługi mogą być zrealizowane lub dostarczone tylko przez określonego oferenta z przyczyn: związanych z ochroną wyłącznych praw
Zamówienie dotyczy usług badawczych i rozwojowych innych niż te, o których mowa w art. 13 dyrektywy 2009/18/WE: nie
Produkty będące przedmiotem zamówienia są wytwarzane wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, zgodnie z warunkami określonymi w dyrektywie: nie
Dodatkowe roboty budowlane/dostawy/usługi są zamawiane zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie: nie
Dostawy towarów notowanych i nabywanych na giełdzie towarowej: nie
Nowe roboty budowlane/usługi, będące powtórzeniem robót budowlanych/usług oraz zamówione zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie: nie
Zamówienie związane ze świadczeniem usług transportu lotniczego i morskiego dla sił zbrojnych państwa członkowskiego uczestniczącego lub mającego uczestniczyć w misji zagranicznej, zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie: nie

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
U/04/IW/19
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 118/19 Część nr: 1 - Nazwa: Wykonanie naprawy głównej z modyfikacją wieży kontrolnej 9W914 połączonej z naprawą konserwacyjną podwozia bazowego ZIŁ 131 w latach 2019-2021.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
11.3.2019
V.2)Informacje o ofertach
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A.
Adres pocztowy: Parkowa 42
Miejscowość: Grudziądz
Kod pocztowy: 86-300
E-mail: wzu@wzu.pl
Tel.: +48 566446200
Faks: +48 566423783
Adres internetowy: www.wzu.com.pl

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 6 412 600,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska

VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: jak pkt VI.4.1
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
1.4.2019