Services - 158317-2023

17/03/2023    S55

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń na życie

2023/S 055-158317

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 141032404
Adres pocztowy: Chmielna 69
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-801
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@ncbr.gov.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.gov.pl/web/ncbr
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
Zamówienia udziela centralna jednostka zakupująca
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - agencja wykonawcza
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Zarządzanie i realizacja strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wsparcie pracowników NCBR polegające na zapewnieniu grupowego ubezpieczenia pracownikom, współpracownikom NCBR, NCBR+, NCBR ASI, IDEAS NCBR, NCBR AKCES oraz członkom ich rodzin

Numer referencyjny: 48/22/WR
II.1.2)Główny kod CPV
66511000 Usługi ubezpieczeń na życie
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Zamawiającego i członków ich rodzin: 1. w zakresie podstawowym dla wszystkich pracowników (składka finansowana przez Zamawiającego) pakiet V0: − Zgon ubezpieczonego; Zgon Ubezpieczonego wskutek NW; Zgon Ubezpieczonego wskutek NW w pracy; Zgon Ubezpieczonego wskutek NW komunikacyjnego; Zgon Ubezpieczonego wskutek zawału serca/udaru mózgu; Całkowita niezdolność do pracy; Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW Poważne zachorowanie; Leczenie szpitalne Ubezpieczonego, gdzie szczegółowy opis zakresu znajduje się w Załączniku nr 4 do Umowy, 2. oraz dodatkowe pakiety (szczegółowy opis pakietów znajduje się w Załączniku nr 4 do Umowy) do wyboru dla pracowników (składka finansowana przez pracownika) pakiety V1 do V7

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 143 815.00 PLN
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
66512000 Usługi ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczeń zdrowotnych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Zamawiającego i członków ich rodzin:1.1. w zakresie podstawowym dla wszystkich pracowników (składka finansowana przez pracodawcę) pakiet V0.2. dodatkowe pakiety do wyboru dla pracowników (składka finansowana przez pracownika):2.1. pakiet V1: Rodzina + Ubezpieczony (kompleksowa dodatkowa ochrona na życie zdrowie Ubezpieczonego /rozszerzenie V0),2.2. pakiet V2: Rodzina + Ubezpieczony (bez świadczeń na dzieci dodatkowa ochrona na życie zdrowie Ubezpieczonego /rozszerzenie V0),2.3. pakiet V3: tylko dla Małżonek/partner/dorosłe dziecko (kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa),2.4. pakiet V4: U Chroni Dziecko (kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa),2.5. pakiet V5: U Chroni Aktywnych dodatkowe ubezpieczenie (możliwość wykupienia przez ubezpieczonego pracownika oraz członków ich rodzin),2.6 pakiet V6: U Chroni Serce dodatkowe ubezpieczenie medyczne (możliwość wykupienia przez ubezpieczonego pracownika oraz członków ich rodzin),2.7 pakiet V7: U Chroni Onkologicznie dodatkowe ubezpieczenie medyczne (możliwość wykupienia przez ubezpieczonego pracownika oraz członków ich rodzin).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

zamówienie udzielone w trybie przewidzianym w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1710 ze zm.) w związku z przewidzianą możliwością w pkt 21 SIWZ poprzednio prowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego w 2020 roku w celu zawarcia umowy 10/20/PN/P2. Dz.U./S S34 18/02/2020 80287-2020-PL

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
  • Zamówienie nie jest objęte zakresem stosowania dyrektywy
Wyjaśnienie:

zamówienie udzielone w trybie przewidzianym w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1710 ze zm.) w związku z przewidzianą możliwością w pkt 21 SIWZ poprzednio prowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego w 2020 roku w celu zawarcia umowy 10/20/PN/P2.Dz.U./S S34 18/02/2020 80287-2020-PL

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 034-080287
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 48/22/WR
Nazwa:

Wsparcie pracowników NCBR polegające na zapewnieniu grupowego ubezpieczenia pracownikom, współpracownikom NCBR, NCBR+, NCBR ASI, IDEAS NCBR, NCBR AKCES oraz członkom ich rodzin

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
06/03/2023
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Unum Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji SA
Krajowy numer identyfikacyjny: 013281575
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 986 220.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Miesięczna wysokość składki za jednego Ubezpieczonego wynosi:1) 32,00 zł. w zakresie pakietu V0;2) 36,00 zł. w zakresie pakietu V1;3) 30,00 zł. w zakresie pakietu V2;4) 50,00 zł. w zakresie pakietu V3;5) 10,50 zł. w zakresie pakietu V4;6) 13,30 zł. w zakresie pakietu V5.7) 10,50 zł. w zakresie pakietu V6.8) 15,00 zł. w zakresie pakietu V7.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/03/2023