Fournitures - 158342-2023

17/03/2023    S55

Pologne-Varsovie: Appareils ménagers électriques

2023/S 055-158342

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Agencja Mienia Wojskowego
Numéro national d'identification: 5261038122
Adresse postale: ul. Nowowiejska 26A
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 00-911
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Joanna Gut
Courriel: dzp.lu@amw.com.pl
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://amw.com.pl
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Agence/office national(e) ou fédéral(e)
I.5)Activité principale
Autre activité: Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Dostawa sprzętu AGD do nowych kwater internatowych w Lublinie przy ul. Wyścigowej oraz Hetmańskiej

Numéro de référence: DZP-OL.2610.505.2022
II.1.2)Code CPV principal
39710000 Appareils ménagers électriques
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu AGD do nowych kwater internatowych w Lublinie przy ul. Wyścigowej oraz Hetmańskiej. Postępowanie zostało podzielone na dwie części:

Część nr 1 – dostawa i montaż sprzętu AGD do kwater internatowych w Lublinie przy

ul. Wyścigowej

Część nr 2 - dostawa i montaż sprzętu AGD do kwater internatowych w Lublinie przy

ul. Hetmańskiej

Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 37 392.80 PLN
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Dostawa i montaż sprzętu AGD do kwater internatowych w Lublinie przy ul. Wyścigowej.

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
39710000 Appareils ménagers électriques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL81 Lubelskie
Lieu principal d'exécution:

Lublin

II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż sprzętu AGD do kwater internatowych w Lublinie przy ul. Wyścigowej. W ramach przedmiotu zamówienia należy dostarczyć i zamontować pralki automatyczne, chłodziarko-zamrażarki dwudrzwiowe, kuchenki mikrofalowe, czajniki elektryczne i żelazka o parametrach i w ilości określonej w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik do SWZ.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Termin realizacji zlecenia / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Dostawa i montaż sprzętu AGD do nowych kwater internatowych w Lublinie przy ul. Hetmańskiej

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
39710000 Appareils ménagers électriques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL81 Lubelskie
Lieu principal d'exécution:

Lublin

II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż sprzętu AGD do kwater internatowych w Lublinie przy ul. Hetmańskiej. W ramach przedmiotu zamówienia należy dostarczyć i zamontować pralki automatyczne, chłodziarko-zamrażarki dwudrzwiowe, kuchenki mikrofalowe, czajniki elektryczne i żelazka o parametrach i w ilości określonej w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik do SWZ.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Termin realizacji zlecenia / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 003-004917
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Marché nº: DZP-OL.2610.505.2022
Lot nº: 1
Intitulé:

Dostawa i montaż sprzętu AGD do kwater internatowych w Lublinie przy ul. Wyścigowej.

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
06/03/2023
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 8
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 8
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: WiMaKS Sławomir Skwara
Numéro national d'identification: 7681277544
Adresse postale: ul. Wyszyńskiego 2a
Ville: Opoczno
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 26-300
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 18 696.40 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 16 235.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: DZP-OL.2610.505.2022
Lot nº: 2
Intitulé:

Dostawa i montaż sprzętu AGD do nowych kwater internatowych w Lublinie przy ul. Hetmańskiej

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
06/03/2023
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 8
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 8
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: WiMaKS Sławomir Skwara
Numéro national d'identification: 7681277544
Adresse postale: ul. Wyszyńskiego 2a
Ville: Opoczno
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 26-300
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 18 696.40 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 16 235.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

3. Terminy składania odwołań są zawarte w art. 515 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
13/03/2023