Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 158345-2023

17/03/2023    S55

Rumänien-Nușfalău: Kleinbusse

2023/S 055-158345

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Comuna Nusfalau
Nationale Identifikationsnummer: 4291921
Postanschrift: Strada: Arany Janos, nr. 1
Ort: Nusfalau
NUTS-Code: RO116 Sălaj
Postleitzahl: 457260
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Radu Mate
E-Mail: primarianusfalau@yahoo.com
Telefon: +40 260670002
Fax: +40 0260670034
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.nusfalau.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100163720
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf regionaler oder lokaler Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Achiziție microbuze nepoluante în scop comunitar în zona rurală Nușfalău - Halmășd, județul Sălaj

Referenznummer der Bekanntmachung: 2/2023/4291921
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34114400 Kleinbusse
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Autoritatea contractanta doreste demararea unei procedurii de achizitie publica, in vederea incheierii unui contract de furnizare pentru achizitionarea unui microbuz electric prin proiectul „Achiziție microbuze nepoluante în scop comunitar în zona rurală Nușfalău - Halmășd, județul Sălaj”, reprezinta o necesitate pentru comuna Nusfalau.

Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documetatia de atribuire. În măsura în care solicitările de clarificare sunt solicitate în termenul prevăzut la Cap. I.1) NUME, ADRESĂ ŞI PUNCT(E) DE

CONTACT, secțiunea - Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor, respectiv 18 zile (înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor).

Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar şi complet tuturor solicitărilor de clarificări în a 11-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor”, astfel încât operatorii economici să beneficieze de cele 10 zile prevăzute de art.161 din Legea nr. 98/2016

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 230 675.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO116 Sălaj
Hauptort der Ausführung:

Nusfalau, str. Arany Janos, nr. 1, jud. Salaj

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Obiectul contractului consta in achizitionarea unui microbuz electric va fi utilizat in scop comunitar in urmatoarele situatii, exemplele

nefiind limitative:

- Asigurarea transportului cetatenilor si invitatilor la evenimente culturale si sociale locale;

- Asigurarea transportului pe plan local pentru membrii delegatiilor venite din alte localitati sau tari;

- Asigurarea transportului pentru grupurile de turisti la obiectivele de interes turistic local;

- Asigurarea transportului la evenimente culturale si festivitati a trupelor locale;

- Asigurarea transportului pentru persoanele varstnice la diferite evenimente/ festivitati pe plan local;

- Asigurarea transportului pentru persoanele cu dizabilitati la diferite evenimente/ festivitati pe plan local;

- Asigurarea transportului pentru voluntari in scopul sprijinirii activitatilor in scop comunitar;

- Asigurarea transportului pentru deplasari la evenimente sportive pentru echipele locale;

- Asigurarea transportului pentru vizitele localitatilor infratite;

- Asigurarea transportului copiilor la diverse activitati extracurriculare, extrascolare, diverse excursii.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Perioada de garantie acordata produselor / Gewichtung: 30
Preis - Gewichtung: 70
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Program / Proiect Planul National de Redresare si Rezilienta – PNRR

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Ofertantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 60, 164,165,167 din Legea nr.98/2016

Modalitatea de indeplinire:

In baza art.art.193 alin. (6) din Legea nr.98/2016, cu modificările ulterioare: „În cadrul procedurii simplificate și al procedurii aplicate pentru atribuirea unui contract/acord-cadru finanțat din Planul național de redresare și reziliență, autoritățile contractante sunt obligate să selecteze în DUAE «α: indicația globală pentru toate criteriile de selecție”. Astfel ofertanţii vor completa cu ,,DA” sau ,,NU” DUAE, având în vedere prevederile art. 193 (6) din Legea 98/2016).

Ofertantul sau după caz, ofertantul asociat, terțul susținător, subcontractantul declarat:

Cerinta nr. 1 Nu trebuie să se încadreze în situațiile prevăzute la art. 164 din Legea nr. 98/2016. Se va prezenta DUAE declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 .

Urmatoarele documente justificative care probeaza indeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea AC, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor

- Cazierul judiciar si fiscal pentru operatorul economic;

- Cazierul judiciar pentru fiecare din membrii organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al operatorului economic si pentru persoanele care au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, în conformitate cu art. 164 alin. (2) din Legea nr. 98/2016.

Cerinta nr. 2 Nu trebuie să se încadreze în situațiile prevăzute de art. 165 din Legea nr. 98/2016.

Se va prezenta DUAE- Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016 .

Urmatoarele documente justificative care probeaza indeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea AC, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor:

-Certificatul eliberat de Administrația Finanțelor Publice precum si Certificatul/ certificatele eliberate de Autoritățile Publice Locale din care sa rezulte faptul ca operatorul economic/operatorul economic asociat nu are datorii restante către bugetul de stat si bugetul/ bugetele locale valabile la momentul depunerii acestora pentru sediul principal, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate

Cerinta nr. 3 Nu trebuie să se încadreze în situațiile prevăzute de art. 167 din Legea nr. 98/2016.

Se va prezenta DUAE- Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016 .

Cerinta nr. 4 Nu trebuie să se încadreze în\situatiile prevăzute de art. 59 si art. 60, lit. d) şi e) din Legea nr. 98/2016. Până la data limită de depunere a ofertelor .

Se va prezenta Declaratie pe propria răspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 59 si art. 60, lit. d) şi e) din Legea nr. 98/2016.

Ofertantul sau după caz, ofertantul asociat, terțul susținător, subcontractantul declarat nu trebuie să se încadreze în situațiile prevăzute de art. 59 si art. 60, lit. d) și e) din Legea nr. 98/2016.

Se va prezenta Declarație pe propria răspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 59 si art. 60, lit. d) și e) din Legea nr. 98/2016.

Nota 1 La termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorii economici vor depune in SEAP, DUAE atasat documentatiei de atribuire completat în mod corespunzator de fiecare entitate participanta în parte (dupa caz,ofertant, ofertant asociat, tert sustinator, subcontractant declarat), în scopul de a face dovada preliminara a îndeplinirii cerintelor mentionate anterior.

Înainte de atribuirea contractului AC va solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documentele justificative prin care confirma îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu cerintele stabilite prin DUAE si prin documentatia de atribuire.

Nota 2 Prin excepție de la prevederile Notei nr. 1, la termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, împreună cu DUAE, operatorii economici vor depune și declaratia privind neîncadrarea în prevederile art. 59 si art. 60, lit. d) si e) din Legea nr. 98/2016– Formularul nr. 4. În acest sens, ofertantul,ofertantul asociat, tertul sustinator si subcontractantul nu trebuie sa se afle în conflict de interese cu urmatoarele persoane cu functie de decizie din cadrul AC si a furnizorului de servicii auxiliare achizitiei, implicate în organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuirii:

1. MATE RADU - PRIMAR

2. FÓRIZS LÁSZLÓ - VICEPRIMAR / CONSILIER LOCAL

3. RAD MARIA -ELISABETA - SECRETAR / MEMBRU ÎN COMISIA DE EVALUARE

4. ŐSZ CSILLA – CONSILIER ACHIZITII PUBLICE/ MEMBRU ÎN COMISIA DE EVALUARE

5. ANTAL JUDIT - CONTABIL / MEMBRU ÎN COMISIA DE EVALUARE

6. AMBRUS PIROSKA - CONTABIL

7. BERNAT ELENA - CONSILIER LOCAL

8. KINCSES CSABA - CONSILIER LOCAL

9. FORIS CSABA - CONSILIER LOCAL

10. SOMOGYI BALINT - CONSILIER LOCAL

11. TORKOS CSABA TORKOS - CONSILIER LOCAL

12. IMRE SIMONA - CONSILIER LOCAL

13. GARZ GAVRIL - CONSILIER LOCAL

14. SIMINIUC CONSTANTIN – IULIAN - CONSILIER LOCAL

15.DEAK LASZLO - CONSILIER LOCAL

16. LUPO IOAN – CONSILIER LOCAL

17. MATEI IULIANA-LOREDANA – CONSILIER LOCAL

18. SZABÓ ISTVÁN - CONSILIER LOCAL

19. POP ALINA DANIELA - EXPERT COOPTAT - SC ACTUAL VEST CONSULT SRL.

In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentele sus mentinate. De asemenea aceste documente trebuie prezentate si de catre fiecare subcontractant//tert sustinator declarat in oferta. In situatia in care ofertantul/liderul/asociatul/tertul sustinator/subcontractantul) se afla intr-una dintre situatiile prevazute la art 60 din Legea nr 98/2016, acesta va fi exclus de la procedura de atribuire, oferta sa fiind respinsa.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, doar la solicitarea AC.

AC accepta ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul/tertul sustinator/subcontractantul nu se incadreaza in una dintre situatiile prevazute la art.164,165 si 167, orice document considerat edificator din acest punct de vedere, în tara de origine sau în tara în care ofertantul/tertul sustinator/subcontractantul este stabilit, cum ar fi certificate,caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de AC din tara respectiva.

Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă\ că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Se vor prezenta:

Documente care dovedesc forma de înregistrare a operatorului economic, respectiv Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului în raza căruia este situat sediul ofertantului din care sa rezulte cel puțin informațiile legate de structura acționarilor, reprezentanților legali, obiectul de activitate, modul de organizare si funcționare al operatorului economic. Certificatul constatator trebuie sa conțină date actuale/ reale la momentul prezentării.

Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC. În cazul persoanelor fizice autorizate se va prezenta autorizația de funcționare sau alte documente echivalente din care sa rezulte competenta acestora

de a realiza activitățile care fac obiectul prezentului contract.

Nota nr. 1: Operatorii economici vor depune in SEAP D.U.A.E. atasat documentatiei de atribuire, conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016, completat în mod corespunzător de fiecare entitate participantă în parte (după caz, ofertant, ofertant asociat, subcontractant declarat, daca este cazul), în scopul de a face dovada preliminară a îndeplinirii cerintelor mentionate anterior. Înainte de atribuirea contractului, AC va solicita ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documentele justificative prin care confirmă îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu cerintele stabilite prin DUAE si prin documentatia de atribuire.

Nota 2: Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC. În cazul persoanelor fizice autorizate se va prezenta autorizatia de functionare sau alte documente echivalente din care să rezulte competenta acestora

de a realiza activitătile care fac obiectul prezentului contract.

Nota 3: Operatorii economici nerezidenti (straini): vor prezenta documente echivalente emise in tara de rezidenta , care dovedesc o formă de înregistrare/ atestare ori apartenentă din punct de vedere, din care sa rezulte că operatorul economic este adecvat

constituit, că nu se află în niciuna din situaţiile de anulare a constituirii si că are capacitatea profesională de a realiza activitatile care fac obiectul prezentului contract în corelare cu cerintele mai sus mentionate si reglementarile aplicabile în tara de origine/tara în

care operatorul economic este stabilit.

Nota 4: În cazul participării la procedură cu ofertă comună si/sau în situatia în care ofertantul intetionează să subcontracteze părtidin contract, cerintele aferente acestui criteriu de calificare pot fi îndeplinite în conditiile art. 51 din H.G. nr. 395/2016.

in baza art.art.193 alin. (6) din Legea nr.98/2016: „În cadrul procedurii simplificate și al procedurii aplicate pentru atribuirea unui contract/acord-cadru finanțat din Planul național de redresare și reziliență, autoritățile contractante sunt obligate să selecteze în DUAE «α: indicația globală pentru toate criteriile de selecție”. Astfel ofertanţii vor completa cu ,,DA” sau ,,NU” DUAE, având în vedere prevederile art. 193 (6) din Legea 98/2016).

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatOperatorul economic trebuie sa faca dovada ca a furnizat, in ultimii 3 ani, produse de natura si complexitate similara/comparabila cu produsele care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit, in valoare cumulata de cel putin 1.230.675,00 lei, valoare care se poate demonstra prin insumarea valorilor produselor furnizate la nivelul a maximum 3 contracte. Ultimii 3 ani vor fi calculati prin raportare la data-limita de depunere a ofertelor, cu mentiunea ca in cazul decalarii termenului de depunere a ofertelor perioada pentru care se calculeaza se extinde corespunzator cu zilele decalate.Prin produse similare autoritatea contractanta intelege: „furnizare de autovehicule de transport public de persoane ”.Cursul de referinta care va fi avut in vedere pentru calculul echivalentei pentru contractele a caror valoare este exprimata in alta valuta decat in lei, este cursul mediu anual in lei/valuta comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru fiecare an in parte.

Proportia de subcontractareInformatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze (daca este cazul).In cazul în care are intentia sa subcontracteze parte/parti din contract, ofertantul are obligatia de a cuprinde în oferta sa denumirea subcontractantilor si datele de identificare si de contact ale acestora, partea/partile din contract care urmeaza a fi îndeplinite de catre acestia, valoarea la care se ridica partea/partile respective, precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspecte.Raspunderea contractantului în ceea ce priveste modul de îndeplinire a contractului de achizitie publica nu este diminuata în cazul în care o parte/parti din contract sunt îndeplinite de subcontractanti.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Se va completa si prezenta initial DUAE (Documentul Unic de Achizitie European), in conformitate cu prevederile art 193 alin. (1) din Legea 98/2016, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile ce descriu nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate in trecut, corespunzator cerintelor autoritatii contractante. La nivelul DUAE trebuie precizate de catre ofertanti informatii cum ar fi: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, beneficiarul acestuia si datele sale de contact, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil, impreuna cu valoarea acestora, fara TVA.Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea formularului DUAE, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.Documentele ce vor fi prezentate pot fi, fara a se limita la, enumerarea nefiind cumulativa:a) copii ale unor parti relevante ale contractelor;b) certificate de predare-primire;b) recomandari;c) procese verbale de receptie;d) certificari de buna executie;e) certificate constatatoare.Orice op.ec.are dreptul de a participa la proced.de atribuire in calitate de ofertant individual ori in comun cu alti op.ec., inclusiv in forme de asociere temporara constit.in scopul particip.la proced.de atribuire, in cond.prev.de art.53 din Lg.98/2016.Atunci când un grup de op.ec. depune oferta comuna, capacit.tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea în consid.a resurselor tuturor membrilor grupului.Se va completa si prezenta initial DUAE de catre fiecare operator economic care face parte din asociere, cu info.aferente sit.lor, in conf.cu prev.art 193 alin. (1) din Lg. 98/2016, insotit de acordul de asociere. urmand ca docum.justificative care probeaza indep.cerintelor priv.capacit.tehnica si profesionala, vor fi prezentate, la solicitarea AC, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.Op.ec.are dreptul sa invoce sustinerea unui/unor tert/terti in ceea ce priveste indep.criteriilor ref.la capacit.tehnica si profesionala,indiferent de natura relatiilor juridice existente intre op.ec.si tertul/i respectiv/i.In cazul in care op.ec. isi demonstreaza indep.criteriilor ref.la capacit.tehnica si/sau profesionala invocand si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti atunci acesta are oblig.de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei resp. , prin care se confirma faptul ca acesta va pune la dispozitia ofertantului resursele invocate.Se va completa si prezenta initial DUAE de catre tert/i, in conf.cu prev.art 193 alin.(1) din Lg.98/2016 insotit de angajamentul tertului sustinator, impreuna cu docum.anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/i sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora, urmand ca docum. justificative care probeaza indep.cerintelor\ priv. capacit.tehnica si profesionala vor fi prezentate la solicitarea AC, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.Prin angajamentul ferm, tertul/i confirma faptul ca va/vor sprijini ofertantul in vederea indep. oblig.contractuale, prin precizarea modului in care va interveni concret, pentru a duce la indep.respectiv.activitati pentru care a acordat sustinerea, descriind modulconcret in care va realiza acest lucru. Raspunderea tertului/lor sustinator/i se va angaja sub conditia neindep.de catre acesta/acestia a oblig.de sustinere asumate prin angajament.

In cazul in care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/ subcontractantilor pentru a indeplini criteriile de calificare, se va prezenta cate un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat si semnat in mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia.Acordul/acordurile de subcontractare (Formular 6) vor fi prezentate odata cu DUAE.Documentele justificative care probeaza indeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul declarant castigator.Pentru fiecare contract mentionat se vor atasa documente justificative suport (copii dupa parti relevante ale contractului sau recomandare sau alte certificate sau documente prin care sa se confirme în mod obligatoriu, date referitoare la: beneficiarul contractului, tipul produselor furnizate similare cu obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit, perioada în care s-a realizat contractul, valoarea contractului sau a partii din contract pentru care s-a efectuat receptia.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 21/04/2023
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 21/08/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 21/04/2023
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

COMISIA DFE EVALUARE

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

În cazul în care există 2 sau mai multi ofertanti care au acumulat punctaje identice si care ar ocupa locul 1 într-un clasament al ofertelor admisibile, va fi declarat câstigător, ofertantul cu pretul cel mai scăzut, pentru respectarea principiului utilizării eficiente a fondurilor. În cazul în care preturile ofertate sunt identice, clasamentul final se va face prin reofertare, autoritatea contractantă solicitând ofertantilor în cauză reofertarea in SEAP, urmând a se încheia contractul cu ofertantul a cărui noua propunere financiară are pretul cel mai scăzut.

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/03/2023