Nous sommes heureux de vous annoncer que la nouvelle version du portail TED sera déployée le 29 janvier 2024 (date indicative à confirmer). Vous souhaitez découvrir les nouvelles fonctionnalités, les améliorations et les incidences sur les utilisateurs? Nous vous invitons à consulter notre article pour en savoir plus sur les principaux changements et les nouvelles fonctionnalités.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Fournitures - 158366-2023

17/03/2023    S55

Pologne-Rzeszów: Papier hygiénique, mouchoirs, essuie-mains et serviettes de table

2023/S 055-158366

Avis de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
Adresse postale: ul. Lwowska 60
Ville: Rzeszów
Code NUTS: PL823 Rzeszowski
Code postal: 35-301
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Courriel: zamowienia.publiczne@szpital2.rzeszow.pl
Fax: +48 178664702
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.szpital2.rzeszow.pl
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
I.5)Activité principale
Santé

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

zakup i dostawy papierów higienicznych, prześcieradeł papierowych oraz ręczników papierowych wraz z dzierżawą dozowników.

Numéro de référence: Zp250/013/2023
II.1.2)Code CPV principal
33760000 Papier hygiénique, mouchoirs, essuie-mains et serviettes de table
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy papierów higienicznych, prześcieradeł papierowych oraz ręczników papierowych wraz z dzierżawą dozowników. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 5 do SWZ - (Opis przedmiotu zamówienia/ Formularze cenowe).

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Pakiet nr 1: Ręcznik papierowy w roli do dozownika i dzierżawa dozowników.

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33763000 Essuie-mains en papier
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL823 Rzeszowski
Lieu principal d'exécution:

siedziba zamawiającego

II.2.4)Description des prestations:

Pakiet nr 1: Ręcznik papierowy w roli do dozownika + dzierżawa dozowników. Szczegółowo podano w SWZ.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 24
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Pakiet nr 2: Papiery higieniczne.

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33763000 Essuie-mains en papier
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL823 Rzeszowski
Lieu principal d'exécution:

siedziba zamawiającego

II.2.4)Description des prestations:

Pakiet nr 2: Papiery higieniczne.

Szczegółowo podano w SWZ.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 24
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Pakiet nr 3: Prześcieradło papierowe w roli.

Lot nº: 3
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33763000 Essuie-mains en papier
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL823 Rzeszowski
Lieu principal d'exécution:

siedziba zamawiającego

II.2.4)Description des prestations:

Pakiet nr 3: Prześcieradło papierowe w roli.

Szczegółowo podano w SWZ.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 24
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust.1 ustawy Pzp, tj. Zamawiający może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE - określono w rozdz. IX pkt 2.2 SWZ.. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami RP - określono w rozdz. IX SWZ. pkt 3-5. Wszystkie niezbędne informacje określono w SWZ.

III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

Warunki realizacji umowy zostały określone w projekcie umowy, który stanowi Załącznik do SWZ.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 14/04/2023
Heure locale: 10:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois: 3 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 14/04/2023
Heure locale: 10:30
Lieu:

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej, ul. Lwowska 60,35-301 Rzeszów.

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem systemu przy użyciu kart dwóch użytkowników wewnętrznych.

System dostępny pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Informations sur les échanges électroniques
La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3)Informations complémentaires:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach określonych w art. 108 ust. 1 Pzp, art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących

ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie-szczegółowo określono w SWZ. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie

Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych – szczegółowo określono w rozdziale IX SWZ. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między

Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, w tym oświadczenia JEDZ odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewnionych przez system pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow

2. DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ:

1) Formularz oferty zgodnie ze wzorem stanowiącym (Załącznik nr 1 do SWZ).

2) Formularz cenowy/ OPZ - zgodnie ze wzorem stanowiącym (Załącznik nr 5 do SWZ).

3) Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ (Załącznik nr 2 do SWZ).

4) Oświadczenie wykonawcy dotyczące braku przesłanek wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) – (zawarte w Formularzu oferty).

5) Oświadczenie wykonawcy dotyczące braku przesłanek wykluczenia z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie– (zawarte w Formularzu oferty).

6) Oryginał pełnomocnictwa do podpisania oferty w postaci elektronicznej podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona do reprezentowania wykonawcy zgodnie z odpowiednimi dokumentami rejestrowymi. Wykonawca może złożyć kopię pełnomocnictwa, wówczas wymagane jest pozyskanie notarialnego uwierzytelnienia odpisu pełnomocnictwa. Elektroniczne poświadczenie zgodności odpisu lub kopii z okazanym dokumentem notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku, gdy do reprezentowania Wykonawcy wymagana jest reprezentacja łączna (więcej niż jedna osoba), do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo/a podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym łącznie przez wszystkie osoby uprawnione do reprezentacji.

7) Pełnomocnictwo - w przypadku podmiotów występujących wspólnie zgodnie z zapisami rozdziału XI pkt 1.

8) Przedmiotowe dokumenty:

a) Formularz cenowy/OPZ oferowanego przedmiotu zamówienia w języku polskim - potwierdzający spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego

b) W przypadku, kiedy zaoferowane wyroby będą budzić wątpliwości Zamawiającego co do ich zgodności z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ, Zamawiający w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w SWZ - Formularz cenowy/ OPZ zastrzega prawo żądania materiałów informacyjnych (opisów, katalogów producenta, kart charakterystyk), oferowanego przedmiotu zamówienia w języku polskim oraz próbek zaoferowanych wyrobów. Wyżej wymienione zostaną uzupełnione przez Zamawiającego na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy Pzp.

Wszystkie niezbędne informacje zostały zawarte w dokumentach zamówienia.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17 A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

1. Środki ochrony prawnej określone w SWZ przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

10. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

11. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

13. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17A
Ville: Rzeszów
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
13/03/2023