Nous sommes heureux de vous annoncer que la nouvelle version du portail TED sera déployée le 29 janvier 2024 (date indicative à confirmer). Vous souhaitez découvrir les nouvelles fonctionnalités, les améliorations et les incidences sur les utilisateurs? Nous vous invitons à consulter notre article pour en savoir plus sur les principaux changements et les nouvelles fonctionnalités.

Des bogues affectent l’affichage des formulaires électroniques. Nous nous employons à résoudre ce problème. En attendant, vous pouvez consulter cette page pour en savoir plus et obtenir des conseils.

4e atelier avec les réutilisateurs de données TED le 14 décembre 2023: les inscriptions sont ouvertes

Fournitures - 158386-2023

17/03/2023    S55

Pologne-Bydgoszcz: Produits pharmaceutiques

2023/S 055-158386

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: jurasz
Numéro national d'identification: 001126074
Adresse postale: M. Skłodowskiej – Curie 9
Ville: Bydgoszcz
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 85-094
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Bożena Kula
Courriel: b.kula@jurasza.pl
Téléphone: +48 525854304
Fax: +48 525854096
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://jurasza.umk.pl/zamowienia-publiczne/
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
I.5)Activité principale
Santé

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Dostawę leku Kymriah (tisagenlecleucel)/ z terapii CAR-T do leczenia w ramach programu lekowego

Numéro de référence: NLZ.2023.271.09
II.1.2)Code CPV principal
33600000 Produits pharmaceutiques
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest Lek Kymriah (tisagenlecleucel)/. Pojawiła się nagła, pilna potrzeba, której nie można było wcześniej przewidzieć, w związku z czym nie ujęta została w planie, tzn. (szczegółowo opisać sytuację): Lek Kymriah – Zakup leku z terapii CAR-T do leczenia w ramach programu lekowego B.65. Jest to lek na ratunek życia dla Pacjenta Kliniki Hematologii i Onkologii dziecięcej. Obecnie dla dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną nie ma alternatywnej terapii dla tego leku. Od 2 lutego „nasza” Klinika Pediatryczna jest drugą jednostką posiadającą certyfikację do stosowania tego leku. TERAPA lekiem Kymriah (tisagenlecleucel) jest dystrybuowana na terytorium Polski wyłącznie przez hurtownię LEK S.A. (dokument dołączony do dokumentacji). Szczegółowe kwestie odnoszące się do realizacji zamówienia zawarte są w załączonych do niniejszego zaproszenia załącznikach (formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 oraz projektowane postanowienia umowy, stanowiące załącznik nr 2

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 2 544 000.00 PLN
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL Polska
Code NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Lieu principal d'exécution:

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy, 85-094 Bydgoszcz, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9

II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia jest Lek Kymriah (tisagenlecleucel)/. Pojawiła się nagła, pilna potrzeba, której nie można było wcześniej przewidzieć, w związku z czym nie ujęta została w planie, tzn. (szczegółowo opisać sytuację): Lek Kymriah – Zakup leku z terapii CAR-T do leczenia w ramach programu lekowego B.65. Jest to lek na ratunek życia dla Pacjenta Kliniki Hematologii i Onkologii dziecięcej. Obecnie dla dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną nie ma alternatywnej terapii dla tego leku. Od 2 lutego „nasza” Klinika Pediatryczna jest drugą jednostką posiadającą certyfikację do stosowania tego leku. TERAPA lekiem Kymriah (tisagenlecleucel) jest dystrybuowana na terytorium Polski wyłącznie przez hurtownię LEK S.A. (dokument dołączony do dokumentacji). Szczegółowe kwestie odnoszące się do realizacji zamówienia zawarte są w załączonych do niniejszego zaproszenia załącznikach (formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 oraz projektowane postanowienia umowy, stanowiące załącznik nr 2

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal officiel de l’Union européenne (dans les cas énumérés ci-dessous)
  • Urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles pour le pouvoir adjudicateur et dont les circonstances sont rigoureusement conformes aux conditions énoncées dans la directive
Explication:

Zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp"

• Ze względu na wystąpienie pilnej konieczności spowodowanej wydarzeniami, których instytucja zamawiająca nie mogła przewidzieć, oraz zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie Wyjaśnienie: Pojawiła się nagła, pilna potrzeba, której nie można było wcześniej przewidzieć, w związku z czym nie ujęta została w planie, tzn. (szczegółowo opisać sytuację): Lek Kymriah – Zakup leku z terapii CAR-T do leczenia w ramach programu lekowego B.65. Jest to lek na ratunek życia dla Pacjenta Kliniki Hematologii i Onkologii dziecięcej. Obecnie dla dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną nie ma alternatywnej terapii dla tego leku. Od 2 lutego „nasza” Klinika Pediatryczna jest drugą jednostką posiadającą certyfikację do stosowania tego leku. Kymriah jest lekiem stosowanym w leczeniu następujących rodzajów nowotworu krwi: • ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL) z komórek B u dzieci, młodzieży i młodych dorosłych do 25 roku życia, których nowotwór nie reagował na wcześniejsze leczenie, będących w trakcie drugiego bądź kolejnego nawrotu choroby lub nawrotu choroby po transplantacji komórek macierzystych; • chłoniaka rozlanego z dużych komórek B (DLBCL) i chłoniaka grudkowego (FL) u osób dorosłych, u których nastąpił nawrót choroby lub którzy nie reagowali na leczenie po dwóch lub większej liczbie wcześniejszych terapii. Kymriah jest rodzajem leku do zaawansowanego leczenia, zwanym produktem terapii genowej. Jest to rodzaj leku, którego działanie polega na dostarczaniu genów do organizmu. TERAPA lekiem Kymriah (tisagenlecleucel) jest dystrybuowana na terytorium Polski wyłącznie przez hurtownię LEK S.A. (dokument dołączony do dokumentacji).

IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 046-135815
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 1
Lot nº: 1
Intitulé:

Lek Kymriah – Zakup leku z terapii CAR-T do leczenia w ramach programu lekowego B.65

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
13/03/2023
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Lek S.A.
Adresse postale: ul. Podlipie nr 16
Ville: Stryków
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 95-010
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 544 000.00 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 2 544 000.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresse postale: ul. Postępu 17 A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

1. Środki ochrony prawnej określone są w dziale IX ustawy Pzp. w art. 513-530 i przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

9. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

10.W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

11. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Zamówień Publicznych, zwanego dalej "Sądem Zamówień Publicznych".

12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

13. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresse postale: ul. Postępu 17 A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
14/03/2023