Υπηρεσίες - 158395-2019

05/04/2019    S68

Ισπανία-Vigo: Πολλαπλή σύμβαση-πλαίσιο με διαδοχική σειρά για την ανάπτυξη λογισμικού και υπηρεσίες ΤΠ

2019/S 068-158395

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας
Ταχ. διεύθυνση: Avenida García Barbón, 4
Πόλη: Vigo
Κωδικός NUTS: ES114 Pontevedra
Ταχ. κωδικός: 36201
Χώρα: ΙΣΠΑΝΙΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: EFCA Procurement
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: procurement@efca.europa.eu
Τηλέφωνο: +34 986120610
Φαξ: +34 886125237
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.efca.europa.eu
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4552
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4552
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Πολλαπλή σύμβαση-πλαίσιο με διαδοχική σειρά για την ανάπτυξη λογισμικού και υπηρεσίες ΤΠ

Αριθμός αναφοράς: EFCA/2019/OP/02
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
72000000 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Η EFCA προτίθεται να συνάψει πολλαπλή σύμβαση-πλαίσιο με μέγιστο αριθμό 2 επιτυχόντων υποψηφίων, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών. Στόχος της σύμβασης-πλαισίου είναι η παροχή υπηρεσιών ΤΠ, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης λογισμικού. Αυτή η περιγραφή καλύπτει αυτό που απαιτείται αυτή τη στιγμή από την EFCA. Ωστόσο, οι υπηρεσίες αυτές πρέπει να ακολουθούν την κανονική τεχνολογική εξέλιξη.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 3 100 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
72100000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα εξοπλισμού πληροφορικής
72200000 Υπηρεσίες προγραμματισμού λογισμικού και παροχής συμβουλών
72600000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών και υποστήριξης Η/Υ
72300000 Υπηρεσίες δεδομένων
72900000 Υπηρεσίες σχετιζόμενες με εφεδρικούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές και υπηρεσίες μετατροπής καταλόγων ηλεκτρονικών υπολογιστών
72800000 Υπηρεσίες ελέγχου και δοκιμών με ηλεκτρονικούς υπολογιστές
72400000 Υπηρεσίες Διαδικτύου
48800000 Συστήματα πληροφόρησης και εξυπηρετητές
48900000 Διάφορα πακέτα λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: ES114 Pontevedra
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Ανάλογα με το αίτημα της EFCA

1) Στις εγκαταστάσεις της EFCA (αποκαλούμενες επιτόπιες) ή,

2) Στις εγκαταστάσεις του αναδόχου (αποκαλούμενες εκτός έδρας) ή,

3) Εγκαταστάσεις τρίτων. Η τοποθεσία τρίτων περιορίζεται στην ΕΕ.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Η EFCA προτίθεται να εκδώσει ατομικές και διαδοχικές ειδικές συμβάσεις κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης-πλαισίου, όπως αναφέρεται στο άρθρο I.4.3. της σύμβασης-πλαισίου (παράρτημα Α) και του παραρτήματος J, Διαδικασία Παραγγελίας. Οι συγκεκριμένες συμβάσεις έχουν τη μορφή ενός από τα ακόλουθα έγγραφα:

α) συγκεκριμένες συμβάσεις (οι τύποι συγκεκριμένων συμβάσεων μπορεί να είναι: χρόνος και μέσα, χρόνος και τρόποι αναγγελίας ή συμβάσεις καθορισμένης τιμής), ή

β) έντυπα παραγγελίας.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να εφαρμόσει τις τρέχουσες εθνικές κοινωνικές διατάξεις στο προσωπικό που θα παράσχει υπηρεσίες στο πλαίσιο της σύμβασης. Ο επιτυχής ανάδοχος αναλαμβάνει να εφαρμόσει το σύνολο των ισχυόντων σε τοπικό επίπεδο νομοθετικών και ρυθμιστικών διατάξεων στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης και ασφάλισης της υγείας, των συνταξιοδοτικών εισφορών και της φορολογικής νομοθεσίας. Η παροχή των περιγραφόμενων υπηρεσιών δεν θα οδηγήσει σε καμία σχέση εργασίας με την EFCA. Κατά συνέπεια, ο κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και οι όροι απασχόλησης του λοιπού προσωπικού δεν ισχύουν για το προσωπικό του αναδόχου. Βλέπε επίσης το Άρθρο II.4(7)(β) του σχεδίου σύμβασης στο παράρτημα Α.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 3 100 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Υπό την προϋπόθεση της διαθεσιμότητας του προϋπολογισμού, της ικανοποιητικής εκτέλεσης της αρχικής σύμβασης και της συνέχισης της απαίτησης από πλευράς EFCA, η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί 2 φορές για περίοδο 1 έτους.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
Συμφωνία-πλαίσιο με πολλούς φορείς
Μέγιστος αναμενόμενος αριθμός συμμετεχόντων στη συμφωνία-πλαίσιο: 2
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 13/05/2019
Τοπική ώρα: 15:30
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Βουλγαρικά, Τσεχικά, Δανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ιρλανδικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λιθουανικά, Λεττονικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Σουηδικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 9 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 14/05/2019
Τοπική ώρα: 15:30
Τόπος:

European Fisheries Control Agency, room 6.15, Avenida García Barbón, 4, 36201 Vigo (Pontevedra), ΙΣΠΑΝΊΑ.

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Στην αποσφράγιση των προσφορών επιτρέπεται να παραστούν έως 2 εκπρόσωποι ανά υποψήφιο. Για λόγους ασφάλειας και οργάνωσης, οι υποψήφιοι πρέπει να στείλουν το πλήρες όνομα, τον αριθμό δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου των εκπροσώπων τους τουλάχιστον 2 εργάσιμες ημέρες νωρίτερα στη διεύθυνση: procurement@efca.europa.eu

Οι εκπρόσωποι πρέπει να παρουσιάσουν την επιβεβαίωση παραλαβής διαγωνισμού η οποία δημιουργήθηκε από ηλεκτρονική υποβολή.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: ναι
Εκτιμώμενος χρόνος δημοσίευσης περαιτέρω προκηρύξεων:

Δημοσιεύσεις για περαιτέρω υπηρεσίες πιθανόν θα ακολουθήσουν σε 4ετή βάση.

VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
Θα τίθενται ηλεκτρονικές παραγγελίες
Η ηλεκτρονική τιμολόγηση θα γίνεται δεκτή
Θα γίνονται ηλεκτρονικές πληρωμές
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: Rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
29/03/2019