Tjänster - 158395-2019

05/04/2019    S68

Spanien-Vigo: Multipelt ramavtal i kaskadform för programvaruutveckling och IT-tjänster

2019/S 068-158395

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA)
Postadress: Avenida García Barbón, 4
Ort: Vigo
Nuts-kod: ES114 Pontevedra
Postnummer: 36201
Land: Spanien
Kontaktperson: EFCA Procurement
E-post: procurement@efca.europa.eu
Telefon: +34 986120610
Fax: +34 886125237
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.efca.europa.eu
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4552
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4552
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Multipelt ramavtal i kaskadform för programvaruutveckling och IT-tjänster

Referensnummer: EFCA/2019/OP/02
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
72000000 IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

EFCA avser att ingå ett multipelt ramavtal med högst 2 vinnande anbudsgivare inom ramen för denna anbudsinfordran. Målet med ramavtalet är tillhandahållande av IT-tjänster inbegripet programvaruutveckling. Denna beskrivning täcker vad som krävs av EFCA i dagsläget. Dessa tjänster måste dock följa den normala tekniska utvecklingen.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 3 100 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
72100000 Rådgivning för maskinvara
72200000 Programmering av mjukvara samt rådgivning
72600000 Datorstöd och rådgivningstjänster
72300000 Datatjänster
72900000 Tjänster för säkerhetskopiering och katalogkonvertering
72800000 Tjänster för datorloggning och -provning
72400000 Internettjänster
48800000 Informationssystem och servrar
48900000 Diverse programvara och datorsystem
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: ES114 Pontevedra
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Beroende på EFCA:s begäran

1) I EFCA:s lokaler (så kallad på plats) eller;

2) I uppdragstagarens lokaler (så kallad externt), eller;

3) I tredjeparts lokaler. Tredjeparts plats är begränsad till EU.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

EFCA avser att utfärda individuella och successiva specifika kontrakt under ramavtalets giltighetstid som anges i artikel I.4.3. i ramavtalet (bilaga A) och i bilaga J, orderprocessen. De specifika kontrakten ska ha formen av en av följande handlingar:

a) Specifika kontrakt (exempel på specifika kontrakt kan vara: tid och medel, offererad tid och medel eller avtal med fast pris), eller

(b) orderblanketter.

Den vinnande anbudsgivaren ska tillämpa gällande nationella bestämmelser om social lagstiftning på sin personal, som tillhandahåller tjänster enligt kontraktet. Uppdragstagaren åtar sig att tillämpa alla lokalt gällande lagar och bestämmelser inom området social trygghet och hälso- och sjukvårdsförsäkring, pensionsavgifter samt sysselsättnings- och skattelagstiftning. Tillhandahållandet av de beskrivna tjänsterna kommer inte på något sätt leda till ett anställningsförhållande med EFCA. Följaktligen omfattas uppdragstagarens personal inte av tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda. Se även art. II.4 (7) b) i utkastet till kontrakt i bilaga A.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 3 100 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Kontraktet kan förlängas 2 gånger med en period på 1 år, förutsatt att budgetmedel finns tillgängliga samt om det ursprungliga avtalet genomförts på ett tillfredsställande sätt och behov kvarstår hos EFCA.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med flera aktörer
Planerat högsta antal deltagare i ramavtalet: 2
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 13/05/2019
Lokal tid: 15:30
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 9 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 14/05/2019
Lokal tid: 15:30
Plats:

Europeiska fiskerikontrollbyrån, room 6.15, Avenida García Barbón, 4, 36201 Vigo (Pontevedra), SPANIEN.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Högst 2 företrädare per anbudsgivare får närvara vid mötet för öppnande. Av organisatoriska skäl och säkerhetsskäl ska anbudsgivaren tillhandahålla företrädarnas fullständiga namn och nummer på ID-kort eller pass minst 2 arbetsdagar i förväg till procurement@efca.europa.eu.

Företrädarna ska visa upp bekräftelsen av mottagning av anbud som genereras av e-Inlämning.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: ja
Planerad tidpunkt för offentliggörande av ytterligare meddelanden:

Publikationer av ytterligare tjänster kommer sannolikt att följa en 4-års cykel.

VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk beställning tillämpas
Elektronisk fakturering godtas
Elektronisk betalning tillämpas
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
29/03/2019