Fournitures - 158395-2023

17/03/2023    S55

Bulgarie-Stara Zagora: Implants orthopédiques

2023/S 055-158395

Avis de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: UNIVERSITETSKA MNOGOPROFILNA BOLNITsA ZA AKTIVNO LEChENIE - PROF., D-R STOYaN KIRKOVICh AD
Numéro national d'identification: 123535874
Adresse postale: GENERAL STOLETOV No. 2
Ville: gr. Stara Zagora
Code NUTS: BG344 Стара Загора / Stara Zagora
Code postal: 6000
Pays: Bulgarie
Point(s) de contact: YOVChO PETKOV YOVChEV
Courriel: mbalad_sz_zop@mail.bg
Téléphone: +359 42698521
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://umbal-kirkovich.org/
Adresse du profil d’acheteur: https://app.eop.bg/buyer/26803
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://app.eop.bg/today/267999
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://app.eop.bg/today/267999
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
I.5)Activité principale
Santé

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

ДОСТАВКА НА ОРТОПЕДИЧНИ ИМПЛАНТИ И ОСТЕОСИНТЕЗА, НЕОБХОДИМИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОРТОПЕДИЧНА ОПЕРАЦИОННА В УМБАЛ "ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ" АД, гр.Стара Загора

II.1.2)Code CPV principal
33183100 Implants orthopédiques
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

доставка на медицински изделия и консумативи, необходими за дейността на ортопедична операционна в УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович" АД  за 30 (тридесет) месеца.

Обществената поръчка се разделя на обособени позиции. Навсякъде, където в техническа спецификация се съдържа посочване на стандарти, същите да се четат и разбират „или еквивалент“. В случай, че в техническа спецификация конкретен параметър е обозначен с посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, това обозначение не е задължително за участниците и те могат да посочат в техническото си предложение изделия с еквивалентни параметри.

Процедурата по отваряне, разглеждане, оценка и класиране на офертите се извършва по реда на чл. 104 от ЗОП и на глава V, раздел VIII от ППЗОП. На основание чл. 104, ал. 2 от ЗОП комисията ще разгледа постъпилите оферти по „обърнат ред“, регламентиран в чл. 61 от ППЗОП.

II.1.5)Valeur totale estimée
Valeur hors TVA: 2 114 137.07 BGN
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33183100 Implants orthopédiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: BG344 Стара Загора / Stara Zagora
II.2.4)Description des prestations:

Всяка отделна обособена позиция включва съответен брой и вид номенклатури, посочени подробно в техническата спецификация, Приложение № 1 към настоящата документация. 

      Навсякъде, където в техническа спецификация се съдържа посочване на стандарти, същите да се четат и разбират „или еквивалент“. В случай, че в техническа спецификация конкретен параметър е обозначен с посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или продукти, това обозначение не е задължително за участниците и те могат да посочат в техническото си предложение изделия с еквивалентни параметри.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 423 669.58 BGN
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 30
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

съгласно чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП, при липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител договор може да продължи своето действие изцяло или частично до сключването на нов договор, но не повече от 6 месеца чрез подписването на допълнително споразумение. Стойността на договора се определя, като предложената цена е за изпълнение на поръчка за 30 месеца, но тази стойност може да се увеличи с до 50% за обезпечаване изпълнението на договора по предвидената опция за изменението му, като по-този начин се формира максималната стойност на договора.

II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33183100 Implants orthopédiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: BG344 Стара Загора / Stara Zagora
II.2.4)Description des prestations:

Всяка отделна обособена позиция включва съответен брой и вид номенклатури, посочени подробно в техническата спецификация, Приложение № 1 към настоящата документация. 

      Навсякъде, където в техническа спецификация се съдържа посочване на стандарти, същите да се четат и разбират „или еквивалент“. В случай, че в техническа спецификация конкретен параметър е обозначен с посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или продукти, това обозначение не е задължително за участниците и те могат да посочат в техническото си предложение изделия с еквивалентни параметри.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 678 700.00 BGN
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 30
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

съгласно чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП, при липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител договор може да продължи своето действие изцяло или частично до сключването на нов договор, но не повече от 6 месеца чрез подписването на допълнително споразумение. Стойността на договора се определя, като предложената цена е за изпълнение на поръчка за 30 месеца, но тази стойност може да се увеличи с до 50% за обезпечаване изпълнението на договора по предвидената опция за изменението му, като по-този начин се формира максималната стойност на договора.

II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3

Lot nº: 3
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33183100 Implants orthopédiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: BG344 Стара Загора / Stara Zagora
II.2.4)Description des prestations:

Всяка отделна обособена позиция включва съответен брой и вид номенклатури, посочени подробно в техническата спецификация, Приложение № 1 към настоящата документация. 

      Навсякъде, където в техническа спецификация се съдържа посочване на стандарти, същите да се четат и разбират „или еквивалент“. В случай, че в техническа спецификация конкретен параметър е обозначен с посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или продукти, това обозначение не е задължително за участниците и те могат да посочат в техническото си предложение изделия с еквивалентни параметри.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 533 684.24 BGN
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 30
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

съгласно чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП, при липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител договор може да продължи своето действие изцяло или частично до сключването на нов договор, но не повече от 6 месеца чрез подписването на допълнително споразумение. Стойността на договора се определя, като предложената цена е за изпълнение на поръчка за 30 месеца, но тази стойност може да се увеличи с до 50% за обезпечаване изпълнението на договора по предвидената опция за изменението му, като по-този начин се формира максималната стойност на договора.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4

Lot nº: 4
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33183100 Implants orthopédiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: BG344 Стара Загора / Stara Zagora
II.2.4)Description des prestations:

Всяка отделна обособена позиция включва съответен брой и вид номенклатури, посочени подробно в техническата спецификация, Приложение № 1 към настоящата документация. 

      Навсякъде, където в техническа спецификация се съдържа посочване на стандарти, същите да се четат и разбират „или еквивалент“. В случай, че в техническа спецификация конкретен параметър е обозначен с посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или продукти, това обозначение не е задължително за участниците и те могат да посочат в техническото си предложение изделия с еквивалентни параметри.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 86 500.00 BGN
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 30
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

съгласно чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП, при липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител договор може да продължи своето действие изцяло или частично до сключването на нов договор, но не повече от 6 месеца чрез подписването на допълнително споразумение. Стойността на договора се определя, като предложената цена е за изпълнение на поръчка за 30 месеца, но тази стойност може да се увеличи с до 50% за обезпечаване изпълнението на договора по предвидената опция за изменението му, като по-този начин се формира максималната стойност на договора.

II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5

Lot nº: 5
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33183100 Implants orthopédiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: BG344 Стара Загора / Stara Zagora
II.2.4)Description des prestations:

Всяка отделна обособена позиция включва съответен брой и вид номенклатури, посочени подробно в техническата спецификация, Приложение № 1 към настоящата документация. 

      Навсякъде, където в техническа спецификация се съдържа посочване на стандарти, същите да се четат и разбират „или еквивалент“. В случай, че в техническа спецификация конкретен параметър е обозначен с посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или продукти, това обозначение не е задължително за участниците и те могат да посочат в техническото си предложение изделия с еквивалентни параметри.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 289 583.25 BGN
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 30
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

съгласно чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП, при липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител договор може да продължи своето действие изцяло или частично до сключването на нов договор, но не повече от 6 месеца чрез подписването на допълнително споразумение. Стойността на договора се определя, като предложената цена е за изпълнение на поръчка за 30 месеца, но тази стойност може да се увеличи с до 50% за обезпечаване изпълнението на договора по предвидената опция за изменението му, като по-този начин се формира максималната стойност на договора.

II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №6

Lot nº: 6
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33183100 Implants orthopédiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: BG344 Стара Загора / Stara Zagora
II.2.4)Description des prestations:

Всяка отделна обособена позиция включва съответен брой и вид номенклатури, посочени подробно в техническата спецификация, Приложение № 1 към настоящата документация. 

      Навсякъде, където в техническа спецификация се съдържа посочване на стандарти, същите да се четат и разбират „или еквивалент“. В случай, че в техническа спецификация конкретен параметър е обозначен с посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или продукти, това обозначение не е задължително за участниците и те могат да посочат в техническото си предложение изделия с еквивалентни параметри.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 102 000.00 BGN
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 30
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

съгласно чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП, при липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, сключеният с участник, определен за изпълнител договор може да продължи своето действие изцяло или частично до сключването на нов договор, но не повече от 6 месеца чрез подписването на допълнително споразумение. Стойността на договора се определя, като предложената цена е за изпълнение на поръчка за 30 месеца, но тази стойност може да се увеличи с до 50% за обезпечаване изпълнението на договора по предвидената опция за изменението му, като по-този начин се формира максималната стойност на договора.

II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл. 77, ал. 1 или ал. 2 от Закона за медицинските изделия (ЗМИ) и да притежават разрешение за търговия на едро с медицински изделия от ИАЛ или друг документ, удостоверяващ правото им да търгуват с медицински изделия, издаден от компетентен орган на друга държава членка или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, или да са производители на оферираните от тях медицински изделия.

Доказване: За доказване на това обстоятелство участникът следва да посочи в еЕЕДОП притежава ли разрешение за търговия на едро с медицински изделия, съгласно ЗМИ или друг документ, удостоверяващ правото му да търгува с медицински изделия, издаден от компетентен орган на друга държава членка или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, като посочи номер на документа, дата на издаване и орган, който го е издал, както и налице ли са промени в разрешението и датите на промените.

Доказателството за този критерии за подбор се представят при сключване на договора за възлагане на обществена поръчка или по реда на чл. 67, ал. 5 от ЗОП чрез: представяне на заверено копие от разрешение за търговия на едро с медицински изделия, съгласно ЗМИ или заверено от участника друг документ, удостоверяващ правото му да търгува с медицински изделия, издаден от компетентен орган на друга държава членка или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, както и копие от промените в разрешението или еквивалентния документ.

III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

Възложителят не поставя изисквания по отношение на икономическото и финансовото състояние на участниците.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

Възложителят не поставя изисквания по отношение на икономическото и финансовото състояние на участниците.

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

1. Участникът да е изпълнил поне 1 дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с поръчката-доставки на мед. изделия и консумативи за ортопедия, за последните три години, считано от датата на подаване на офертата.

Под "идентична или сходна дейност" се има предвид доставка на медицински изделия и консумативи, идентични или сходни с тези по техническата спецификация на Възложителя. „Изпълнена” е доставка, чието изпълнение е приключено в рамките на три години, считано от датата на подаване на офертата на участника. Доказване: Участникът попълва в еЕЕДОП списък на доставките, кога са извършени, видовете мед. изделия, получател или да посочи публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката. Доказателството за извършените доставки се представят при сключване на договора по реда на чл. 67, ал. 5 от ЗОП чрез: Представяне на фактура и/или приемо-предавателен протокол и удостоверение, издадено от получателя/ползвателя или от компетентен орган. От представените доказателства следва да бъде видно кога и на кого са извършени конкретните доставки, общи параметри на доставените изделия и кой е изпълнителят, извършил доставката.

2.Участникът да притежава сертификат за качество, издаден от акредитирани институции или агенции на негово име за въведена система за управление на качеството EN ISO 9001:20xxили еквивалентни, с обхват еднакъв или сходен с предмета на поръчката, удостоверяващ съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти. Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, акредитирани по съотв. серия европейски стандарти от ИА "Българска служба за акредитация" или от друг нац. орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл.5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, които сЕ представЯТ като заверено от участника копие на оригинала и в превод на български език. Доказване: Участникът попълва в еЕЕДОП притежава ли този сертификат, обхвата му, до кога е валиден и органът, който го е издал. Доказателството се представя при сключване на договора по реда на чл. 67, ал. 5 от ЗОП чрез:Представяне на заверени копия на валиден сертификат, посочен от участника в еЕЕДОП.

3. Възложителят може да не приеме представено доказателство за технически и професионални способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 54 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

4. Кандидатите или участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите и професионалните способности.

5.Подизпълители - Кандидатите и участниците посочват в заявлението или офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

1. Участникът да е изпълнил поне 1 дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с поръчката-доставки на мед. изделия и консумативи за ортопедия, за последните три години, считано от датата на подаване на офертата.

Под "идентична или сходна дейност" се има предвид доставка на медицински изделия и консумативи, идентични или сходни с тези по техническата спецификация на Възложителя. „Изпълнена” е доставка, чието изпълнение е приключено в рамките на три години, считано от датата на подаване на офертата на участника. Доказване: Участникът попълва в еЕЕДОП списък на доставките, кога са извършени, видовете мед. изделия, получател или да посочи публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката. Доказателството за извършените доставки се представят при сключване на договора по реда на чл. 67, ал. 5 от ЗОП чрез: Представяне на фактура и/или приемо-предавателен протокол и удостоверение, издадено от получателя/ползвателя или от компетентен орган. От представените доказателства следва да бъде видно кога и на кого са извършени конкретните доставки, общи параметри на доставените изделия и кой е изпълнителят, извършил доставката.

2.Участникът да притежава сертификат за качество, издаден от акредитирани институции или агенции на негово име за въведена система за управление на качеството EN ISO 9001:20xxили еквивалентни, с обхват еднакъв или сходен с предмета на поръчката, удостоверяващ съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти. Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, акредитирани по съотв. серия европейски стандарти от ИА "Българска служба за акредитация" или от друг нац. орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл.5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, които сЕ представЯТ като заверено от участника копие на оригинала и в превод на български език. Доказване: Участникът попълва в еЕЕДОП притежава ли този сертификат, обхвата му, до кога е валиден и органът, който го е издал. Доказателството се представя при сключване на договора по реда на чл. 67, ал. 5 от ЗОП чрез:Представяне на заверени копия на валиден сертификат, посочен от участника в еЕЕДОП.

3. Възложителят може да не приеме представено доказателство за технически и професионални способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 54 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

4. Кандидатите или участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите и професионалните способности.

5.Подизпълители - Кандидатите и участниците посочват в заявлението или офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

На основание чл. 112, ал. 6 от ЗОП, Възложителят ще сключи договор за обществената поръчка в едномесечен срок от влизане в сила на решението за определяне на изпълнител на обществената поръчка. При подписването на договора, определеният за изпълнител, представя: 1. документите по чл. 67, ал. 6 ЗОП, които Възложителят конкретно ще посочи в поканата си до изпълнителя за сключване на договор; 2. документи по чл. 58 от ЗОП, доказващи липсата на основания за отстраняване на участника.

Избраният изпълнител на обществената поръчка предоставя гаранция, която да обезпечава изпълнението на договора. Гаранцията е в размер на 4% от стойността на договора в лева без ДДС. Гаранцията се предоставя в една от следните форми:

1. парична сума; 2. банкова гаранция; 3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 20/04/2023
Heure locale: 23:59
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
bulgare
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois: 6 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 21/04/2023
Heure locale: 13:00
Lieu:

В системата

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Комисия за защита на конкуренцията
Adresse postale: бул. Витоша № 18
Ville: София
Code postal: 1000
Pays: Bulgarie
Courriel: delovodstvo@cpc.bg
Téléphone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Adresse internet: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Съгласно чл. 197 ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
13/03/2023