Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Услуги - 158398-2019

05/04/2019    S68

Малта-Grand Harbour Valletta: Предоставяне и инсталация на кабели за пасивни данни и услуги по електрическата мрежа

2019/S 068-158398

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:
Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището
Пощенски адрес: MTC Block A, Winemakers Wharf
Град: Grand Harbour Valletta
код NUTS: MT0 MALTA
Пощенски код: MRS 1917
Държава: Малта
Електронна поща: contracts@easo.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.easo.europa.eu/about-us/procurement
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: Убежище

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Предоставяне и инсталация на кабели за пасивни данни и услуги по електрическата мрежа

Референтен номер: EASO/2018/691
II.1.2)Основен CPV код
45314300 Строителни и монтажни работи на инсталации за далекосъобщителна инфраструктура
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Открита процедура за обществена поръчка за сключване на рамков договор за предоставяне и инсталация на кабели за пасивни данни и услуги по електрическата мрежа.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: MT MALTA
Основно място на изпълнение:

Седалище на EASO в Малта: Winemakers Wharf, Grand Harbour Valletta, MRS 1917, МАЛТА.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Открита процедура за обществена поръчка за сключване на рамков договор за предоставяне и инсталация на кабели за пасивни данни и услуги по електрическата мрежа.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

EASO си запазва правото да увеличи прогнозната стойност на рамковия договор с 50 %, в съответствие с член 85 от Финансовия регламент на EASO и член 164, параграф 5, буква e) от Финансовия регламент на ЕС.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 203-461084
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Наименование:

Предоставяне и инсталация на кабели за пасивни данни и услуги по електрическата мрежа

Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Други причини (прекратяване на процедурата)

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Процедурата е анулирана и съгласно точка 12.1, буква а) от приложение 1 към Финансовия регламент на ЕС ще бъде стартирана състезателна процедура с договаряне.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4302-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
29/03/2019