Услуги - 158398-2019

05/04/2019    S68

Малта-Grand Harbour Valletta: Предоставяне и инсталация на кабели за пасивни данни и услуги по електрическата мрежа

2019/S 068-158398

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:
Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището
Пощенски адрес: MTC Block A, Winemakers Wharf
Град: Grand Harbour Valletta
код NUTS: MT0 MALTA
Пощенски код: MRS 1917
Държава: Малта
Електронна поща: contracts@easo.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.easo.europa.eu/about-us/procurement
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: Убежище

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Предоставяне и инсталация на кабели за пасивни данни и услуги по електрическата мрежа

Референтен номер: EASO/2018/691
II.1.2)Основен CPV код
45314300 Строителни и монтажни работи на инсталации за далекосъобщителна инфраструктура
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Открита процедура за обществена поръчка за сключване на рамков договор за предоставяне и инсталация на кабели за пасивни данни и услуги по електрическата мрежа.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: MT MALTA
Основно място на изпълнение:

Седалище на EASO в Малта: Winemakers Wharf, Grand Harbour Valletta, MRS 1917, МАЛТА.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Открита процедура за обществена поръчка за сключване на рамков договор за предоставяне и инсталация на кабели за пасивни данни и услуги по електрическата мрежа.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

EASO си запазва правото да увеличи прогнозната стойност на рамковия договор с 50 %, в съответствие с член 85 от Финансовия регламент на EASO и член 164, параграф 5, буква e) от Финансовия регламент на ЕС.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 203-461084
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Наименование:

Предоставяне и инсталация на кабели за пасивни данни и услуги по електрическата мрежа

Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Други причини (прекратяване на процедурата)

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Процедурата е анулирана и съгласно точка 12.1, буква а) от приложение 1 към Финансовия регламент на ЕС ще бъде стартирана състезателна процедура с договаряне.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4302-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
29/03/2019